ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE’NİN DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİ

ÖDEME KOMİSYONUNUN  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE’NİN  DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİ
ÖDEME KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE’NİN DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİ
Ödeme Komisyonunun ve Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Esasları
MADDE 6- 
a)Ödeme Komisyonu yılda üç defa olağan, Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplanır. Ödeme Komisyonu her takvim yılının ilk toplantısında bir yıllık çalışma günlerini belirler ve Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesinde yayınlanır.
 Gündemde yer alacak konular ve dosyalar Ödeme Komisyonu Başkanı tarafından toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere bildirilir. Ödeme Komisyonunun olağanüstü toplantıya çağrılması durumunda gündem, toplantı gün ve saati toplantı tarihinden en geç üç gün önce ilgililere bildirilir. 
 
Komisyon Kararlarına İtiraz ve Tekrar Başvuru 
MADDE 10-  Komisyon kararlarına karşı, kararın yayınlanmasını takiben veya başvurunun reddedilmesi halinde söz konusu kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde, gerekçeleri ve varsa ek bilgi ve belgeler ile komisyonlara itiraz edilebilir. Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu veya Ödeme Komisyonu, bir kereye mahsus olmak üzere, gerekli gördüğünde Teknik Komisyonun görüşünü de alarak itirazı 6 ncı maddede 
belirtilen başvuru ve inceleme takvimine uygun olarak değerlendirir. 
Yapılan itiraz üzerine tekrar red kararı verilmesi halinde, aynı konu ile ilgili olarak, ikinci red kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren dokuz ay içinde tekrar başvuru yapılamaz. Ancak red kararı verilen ürüne ait yeni klinik veri olması veya endikasyon değişikliği durumlarında bu süre dikkate alınmaz. (Bu ürün ile ilgili Türkiye’de klinik araştırma yapıldığını Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendiren ürünler, dokuz aylık süreyi beklemeden 1 defa daha başvurabilir.)