MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE 23.08.2012

MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE 23.08.2012

 MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANMAKTA OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE

Konu:  1. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları 
          2.  Anestezi  ve Reanimasyon Uzman Hekimleri Hakkında
 
1. Bilindiği üzere, MEDULA-hastane sisteminde 2010/124 sayılı Genelge kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli/ 
protokollü sağlık hizmet sunucularınca yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için uygulanmakta olan 
kotalar bu genelgenin son paragrafında belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenmiştir. Ancak, 2012 yılı 
Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alınmasına Dair Sözleşmesine istinaden, fizik tedavi 
ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin çalışma saatlerinin haftalık olarak sisteme girilmeye başlanması 
sebebiyle, yukarıda belirtilen genelgede belirtilen 10 seanslık ve 80 seanslık kontrollerde düzenleme 
yapılmasına gerek duyulmuştur.
Konuyla ilgili olarak MEDULA-hastane sisteminde Yapılan düzenlemeye istinaden;
Bir hekimin günlük çalışma saati 8 saat ise günde 80 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden 
ve  16 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızlı olan işlemlerden yapılabilmekte iken, bu kurallar hekimlerin 
haftalık çalışma saatlerine istinaden uyarlanmıştır. (Örn. Bir hekimin haftalık çalışma saati 40 saat ise, o hafta 
bu hekim üzerinden 400 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden ve  80 seans SUT eki Ek-9A 
listesinde yıldızlı olan işlemlerden Kurumumuza fatura düzenleyebilmesine izin verilmektedir). Kontroller 
haftalık yapılacak olup, hekimin çalışmadığı günlerde veya çalıştığı saatten fazla fizik tedavi ve rehabilitasyon 
işleminin Kurumumuza fatura edilmesi gibi usulsüz durumların tespiti halinde sağlık hizmet sunucuları 
yaptıkları usulsüzlüklerden sorumlu olacaklardır.
 
2. Kurumumuzca, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden,
a) SUT eki Ek-8 listesinde belirtilmiş olan tüm A, B, C grubu ameliyat ve girişimlerin tümünde, 
b) D ve E grubu duyurumuz ekinde yer alan işlemlerin,
anestezi ve reanimasyon uzman hekimi eşliğinde yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu itibarla, MEDULAhastane sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen işlemler ve 
bu işlemlerin (SUT eki Ek-9 listesinde yer alan karşılıklarında da olmak üzere), Kurumumuza fatura 
edilebilmesi için MEDULA-hastane sistemi üzerinden   anestezi ve reanimasyon uzman hekimi bilgisinin 
girilmesi gerekmekte olup,  03.09.2012 tarihinden itibaren konuya ilişkin uygulama sistemde başlayacaktır.
Tüm sağlık hizmet sunucularına ileride yaşanabilecek olumsuz durumların engellenebilmesi amacıyla gerekli 
düzenlemeleri yapabilmeleri amacıyla önemle duyurulur.