MEDULA-HASTANE SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

MEDULA-HASTANE SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

 MEDULA-HASTANE SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

1. 21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe istinaden Sağlık Uygulama Tebliğine “4.5.4.F-5- Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları” başlığı eklenmiş olup, Kurumumuza MEDULA-hastane sistemi üzerinden Robotik rehabilitasyon sistemi ile uygulanan rehabilitasyon işlemlerine ilişkin olarak 18.02.2012 tarihinden itibaren de fatura düzenlenebilmesi için;

 a) Bünyesinde Robotik Rehabilitasyon Cihazı bulunan ve bu cihaz aracılığı ile yapılan rehabilitasyon işlemlerini Kurumumuza fatura edecek tüm sağlık hizmet sunucularınca, bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine faturalandırma taleplerinin yazılı olarak bildirilmesi,

 b) Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizce bu tesislerden, bünyesinde Robotik Rehabilitasyon Cihazı bulunduğu teyit edilen tesislerin, bu işlemleri MEDULA-hastane sistemi üzerinden 18.02.2012 tarihinden itibaren de faturalandırılabilmesi için Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına yazılı bildirimde bulunulması, gerekmektedir.

 2. Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimizce, MEDULA-hastane sistemi sözleşme ekranında özel sağlık hizmet sunucularında çalışmakta olan hekimlerin çalışma saatlerinin girişleri yapılırken (yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar) mevcut olan tam zamanlı, yarı zamanlı ibareleri dikkate alınmaksızın, hastane ile hekim arasında yapılmış olan sözleşme metninde yazan çalışma saati dikkate alınarak (farklı sağlık hizmet sunucularında günlük toplam 10 saati geçmemek kaydıyla) sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

 3. 2012 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” doğrultusunda hekim başlangıç ve ayrılışlarının MEDULA hastane sistemi sözleşme ekranına işleme yetkisi, özel sağlık hizmet sunucularına verilmiş olmasına rağmen özel sağlık hizmet sunucusunda ilk defa çalışmaya başlayacak olan hekimler için sözleşme ekranına kaydedilme işlemi özel sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki hekimlerin sözleşme ekranına kayıt ve çalışma saati giriş işlemleri hekim ile ilgili gerekli olan evrakların incelenmesi ve uygun bulunmasından sonra Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerindeki yetkili personel tarafından yapılacaktır.

 4. MEDULA-hastane sistemini kullanmakta olan tüm sağlık hizmet sunucuları için, acil provizyon tipi kapsamında ve hasta kurum bilgisi “Prim Borçlu SGK’lı” olan takipler için, SUT eki Ek-8 listesinde yer alan 520.021 “Yeşil Alan Muayenesi” işlemi Kurumumuza fatura edilemeyecektir. Yukarıda belirtilen takip kapsamında sadece acil sağlık hizmetlerinin faturalandırılması gerekmektedir.

5. MEDULA-hastane sisteminde yapılacak olan kontroller kapsamında, Kurumumuz ile sözleşmeli/protokollü tüm sağlık hizmet sunucularının bünyelerinde bulunan diyaliz cihazı sayılarını bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine 18.02.2012 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir. 18.02.2012 tarihi itibari ile MEDULA hastane sistemi sözleşme ekranında diyaliz cihaz sayısı belirtilmemiş olan tümsağlık hizmet sunucularının Kurumumuza diyaliz işlemlerini göndermeleri (704.210 “Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz” işlemi hariç olmak üzere) sistemsel olarak engellenecektir.

 

İlgililere önemle duyurulur.