Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında 2014-26 sayılı genelge yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 64399925/031-811              25/09/2014
Konu: Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca
            yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

GENELGE
2014 –26

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 10/9/2014  tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin;

-Birinci ve ikinci fıkraları ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,

-Beşinci fıkrası ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini ödeme hakkı verilmiştir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca gerek kapsama giren alacakların yeniden yapılandırılması, gerekse durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi sırasında borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2-Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar

2.1- Kapsama giren alacakların türü ve dönemi

Kapsama giren Kurumumuz alacaklarının türü ve dönemi anılan maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiştir.

Anılan fıkralar uyarınca;  

2.1.1- 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemişolan;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

- Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

-Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

2.1.2-  Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014  tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

2.1.3-5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları

ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan Kanun kapsamında yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır.

2.2 - Başvuru süresi, yeri ve şekli         

Anılan geçici maddenin üçüncü fıkrasında;

Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları,

Gerekir.”

hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,

başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurularının 1/10/2014 tarihinden itibaren yapılması gerekmekle birlikte Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 tarihine kadar yapılan başvurular da kabul edilecektir.

Başvurular;

2.2.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları ve ilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları için örneği Ek: 2’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek: 3’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

b)Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için örneği Ek: 4’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği Ek: 5’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek: 6’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığına,

2.2.4- Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 7’de, (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıylaEk:8’de yer alan başvuru formu doldurulacaktır. Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmektedir.

Buna göre;

a) Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra  aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.    

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında olanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir.

Ayrıca, yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra, başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilecektir.    

2.2.5- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile (506 SK mülga 85. md, 5510 SK md. 5/g, 5510 SK md. 51/3) topluluk sigortasına tabi sigortalılardan (506 SK mülga 86. md) kaynaklanan prim alacakları için örneği Ek: 9’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.6- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için örneği Ek:10 'da  yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.7- Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları yersiz olarak ödendiği tespit edilenlerden;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, ikametgahının bulunduğu,

- (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, sigortalı dosyalarının bulunduğu

 sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

- (c) bendi kapsamındaki sigortalıların ise “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

 Örneği Ek: 11’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) nolu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.

Bu başvurular sırasında başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğer işyeri için peşin veya farklı  süreli taksit de tercih edilebilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, bu nitelikteki başvurular sırasında ilk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra (3/2/2015 veya sonrasında) peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonra (2/6/2015 veya sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu defa 2015 yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması nedeniyle, borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 2/6/2015 veya sonrasında yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır.

Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emekli keseneği-kurum karşılığı ve prim borçları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı ile prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine  elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı mutlaka alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, on-lıne olarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine aktarılacak, ilgili personel tarafından başvuru formlarının bir örneği sistemden alınarak işyeri dosyasına konulacaktır.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde  başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

2.3- Uzlaşma kapsamına giren alacaklar

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi, mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Belediye Kanununun geçici 7 nci maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait olan şirketlerin, 31/12/2004 tarihi itibariyle Kurumumuza olan ve Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlanan borçları, ilgisine göre İller Bankasından veya Maliye Bakanlığından ayrılan paylarından tahsil edilmektedir.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış olan belediyeler, bağlı kuruluşlar ve bunlara ait şirketlerin geçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, uzlaşmaya varılmış olan borçlar dışındaki kapsama giren diğer borçları yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 1/7/2005 tarihli ve 16-346 Ek sayılı Genelgede uzlaşma kapsamına, vade tarihi 31/12/2004 ve öncesine ait borçların girdiği, bu nedenle sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi bildirge muhteviyatı borçlarda en son 15/10/2004-14/11/2004 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların, prim belgelerinin özel sektör işverenleri gibi takvim ayına göre düzenlenip veriliyor olması halinde ise en son 2004/Kasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların dahil edilebileceği ve uzlaşma kapsamına alınan borçların, her bir işyeri ve her bir borç türü için SSK Tablo 2a’ya ayrı ayrı kaydedileceği açıklanmıştır.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamına giren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış olan belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunlara ait şirketlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince SSK Tablo 2a’nın kontrol edilerek gerek uzlaşma kapsamındaki dönemlere ilişkin olduğu halde 31/12/2004 tarihinden sonra tahakkuk etmiş olması nedeniyle uzlaşma kapsamına alınmamış olan borçlar, gerekse uzlaşma kapsamı dışındaki geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlar, yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

2.4-  6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar

6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği sona eren belediyelere ait işyerlerinin borçlarının bir kısmı hem geçici 60 ıncı madde kapsamına hem de 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci  maddenin birinci fıkrası kapsamına girmektedir. Ancak,  6552 sayılı Kanunun geçici 2 ınci maddenin birinci fıkrası  kapsamındaki borçlar, borcu devir alan belediyeye/il özel idareye genel bütçe paylarından aktarılacak olan tutardan kesinti yapılmak suretiyle ödenecek, ayrıca bu kapsamdaki borçlar için  vade farkı  alınmayacaktır. Dolayısıyla bu kapsamdaki borçlar geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırılmayacaktır

3-Kapsama Giren Alacakların Yeniden Yapılandırılması

3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, ödeyecekleri tutarlar, idari para cezası alacakları için farklı, diğer alacaklar için farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının hesaplanması

Geçici 60 ıncı maddenin;

- Birinci fıkrasında, kapsama giren alacak asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

-Onyedinci fıkrasında, bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu maddenin yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçileceği, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının taksitle ödenmek istenmesi halinde bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre taksitlendirileceği,

- Onsekizinci fıkrasında ise bu maddede geçen Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade ettiği

öngörülmüştür.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının hesaplanması sırasında 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanacaktır.

Buna göre kapsama giren alacak asıllarına;

- 1965/Ocak  ila 2004/Aralık ayları arasında toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

- 2005/Ocak ila 2013/Aralık ayları arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

- 2014/Ocak ila 2014/Ağustos ayları arasında Yİ-ÜFE aylık değişim oranları

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncı maddenin onsekizinci fıkrasında, bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu maddenin yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu maddenin yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının esas alınacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması sırasında, kapsama giren alacak asıllarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 2014/Ağustos ve öncesi aylar  için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2014/Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayına ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı günlük (10 gün) olarak uygulanacaktır.

Alacak asıllarına TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aylık olarak tatbik edilmesi sırasında, aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için; eksi değer almış olan oranlar da dikkate alınacak, ancak peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, hiçbir şekilde alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.

Sonuç olarak, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanmış olacaktır.

Örnek 1- (D) Anonim Şirketinin 2013/Kasım ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 1.800,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın  ödeme vadesi 31/12/2013 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu alacağa 1/1/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihine kadar (10/9/2014 tarihi dahil) TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacaktır.

Bu durumda,

2014/Ocak için                  :  3.32

2014/Şubat için                 :  1,38

2014/Mart için                   :  0,74

2014/Nisan için                  :  0,09

2014/Mayıs için        : -0,52

2014/Haziran için      :  0,06

2014/Temmuz için    :  0,73

2014/Ağustos için         :  0,42

2014/Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 10 günlüğü esas alınacağından,

0,42/ 30 X 10 = 0,14 olmak üzere,

1.800,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

3,32 + 1,38 + 0,74 + 0,09+ (-0,52)  + 0,06 + 0,73 + 0,42 + 0,14  = 6,36 olacaktır.

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;

1.800.00 TL X 6,36  / 100 = 114,48 TL,

Yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı ise 1.800,00 + 114,48 = 1.914,48 TL olacaktır.

Örnek 2- (A) Kamu idaresinin 15/11/2013 ila 14/12/2013 dönemine ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının 1.800,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu borcun ödeme vadesi 14/1/2014 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu borca 15/1/2014 ila 10/9/2014 tarihleri arasında TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacaktır.

Bu durumda,

15/1/2014 ila 14/2/2014 dönemi için;       2014/Ocak ayının Yİ-ÜFE’si 3,32

15/2/2014 ila 14/3/2014 dönemi için;       2014/Şubat ayının Yİ-ÜFE’si 1,38

15/3/2014 ila 14/4/2014 dönemi için;       2014/Mart ayının Yİ-ÜFE’si 0,74

15/4/2014 ila 14/5/2014 dönemi için;       2014/Nisan ayının Yİ-ÜFE’si 0,09,

15/5/2014 ila 15/6/2014 dönemi için;       2014/Mayıs ayının Yİ-ÜFE’si (-0,52),

15/6/2014 ila 14/7/2014 dönemi için;       2014/Haziran ayının Yİ-ÜFE’si 0,06,

15/7/2014 ila 14/8/2014 dönemi için 2014/Temmuz ayının Yİ-ÜFE’si 0,73,

15/8/2014 ila 10/9/2014 dönemi için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 27 günlüğü esas alınacağından,

0,42 / 30 X 27 = 0,378 olmak üzere,

1.800,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

3,32 + 1,38 + 0,74 + 0,09+ (-0,52)  + 0,06 + 0,73 + 0,378  = 6,178 olacaktır.

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;

1.800,00 TL X 6,178 / 100 = 111,20  TL,

Yapılandırılacak alacak tutarı ise 1.800,00 + 111,20 = 1.911,20 TL  olacaktır.

Geçici 60 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca, yeniden yapılandırma kapsamına 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 10/9/2014 veya öncesinde tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçları girmektedir.

Dolayısıyla, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11/9/2014 veya sonrasında tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçları yapılandırma kapsamına alınmayacaktır. Bu bağlamda, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk işleminin 11/9/2014 veya sonrasında yapılacağı durumlarda bu belgelerden dolayı tahakkuk eden borçların yapılandırma kapsamına dahil edilmemesi amacıyla,  öncelikle yapılandırma işlemleri tamamlanacaktır. Bu nedenle bahse konu belgelerin tahakkuk işlemleri, yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11/9/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işverenlerce Kurumumuza verilen veya Kurumumuzca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri

- Mahkeme ilamına istinaden düzenlenmiş ve mahkemenin ilam tarihinin 10/9/2014 veya öncesi bir tarih olması,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenmiş ve rapor tarihinin 10/9/2014 veya öncesi bir tarih olması,

- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara istinaden düzenlenmiş ve bahse konu yazıların 10/9/2014 veya öncesinde Kuruma intikal ettirilmiş olması,

- Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve söz konusu belgelerin işverenlerden 10/9/2014 veya öncesinde istenilmiş olması

halinde, söz konusu prim belgelerinin 10/9/2014 ve öncesinde Kuruma verildikleri kabul edilerek, tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin açılan hizmet tespit davalarına istinaden 10/9/2014 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar için işverenlerce temyiz yoluna başvurulmuş olmasına rağmen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksızın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak söz konusu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden önce ilk derece mahkemelerinin kararlarına istinaden düzenlenerek Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yalnızca tahakkuk işlemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise Yargıtay’ca onama kararı verilmesi halinde işleme alınacaktır. Yargıtay tarafından, ilk derece mahkemesince alınan kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa diğer borçlara mahsup edilecek, yoksa 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ilgililere iade edilecektir.

b) Emekli keseneği ve kurum karşılıkları alacaklarının hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurum karşılıklarına ilişkin alacaklar için geçici 60 ıncı maddeye göre başvuruda bulunulması halinde; yeniden yapılandırılacak olan tutar 2008/Eylül ve öncesi dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı, 2008/Ekim ve sonraki dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan alacak tutarı toplanarak, yeniden yapılandırmaya esas tutar belirlenmiş olacaktır.

b.1)2008/Eylül ve önceki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama

Mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin;

-        Onbirinci fıkrasında, “(ç) fıkrasında yazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30 faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur.”

-Onikinci fıkrasında, “Kurumların bütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahalline ödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgili kurumdan alınır.

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında ise “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait 5434 sayılı Kanundan kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemleri 5434 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili hükümlerine göre Kurumca sonuçlandırılır. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından takip ve tahsil işlemleri başlatılmış olanların işlemleri bunlar tarafından sonuçlandırılır.

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 2008/Eylül ve önceki aylara ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıkları yönünden, geçici 60 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki gün olan 10/9/2014 tarihine kadar hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı ile mülga 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı karşılaştırılarak, borçlunun lehine olan tutar alacak aslına ilave edilerek yeniden yapılandırmaya esas alacak tutarı belirlenecektir.

Örnek 3 - (A) Belediyesinde çalışan sigortalıların her ayın 15’i ila takip eden ayın 14’üne ilişkin maaşlarını peşin aldığı, 2005/Mart ayına ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılığı borç aslının 25.000,00 TL olduğu ve bu borcun geçici 60 ncı maddeye göre  ödenmek istenildiği varsayıldığında, söz konusu alacak için mülga 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı (% 20) ile geçici 60 ıncı maddeye  göre hesaplanan Yİ-ÜFE oranı (% 46,60) karşılaştırıldığında, mülga 5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı daha düşük olduğundan,  yapılandırma kapsamında ödenecek tutarı; 25.000,00 X 20 / 100 = 5.000,00 TL gecikme zammı olmak üzere, 25.000,00 + 5.000,00 = 30.000,00 TL olacaktır.

b.2)2008/Ekim ve sonraki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama

2008/Ekim ve sonraki aylara ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek ve kurum karşılık borçları yönünden yapılandırma kapsamında ödenecek borç tutarı “a) Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının hesaplanması” başlıklı bölümde açıklanan şekilde hesaplanacaktır.

c) İdari para cezası alacaklarının hesaplanması

Geçici 60 ıncı maddenin ikinci fıkrasında, “30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde  uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, 30/4/2014 ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, başvuru tarihinin sonuna kadar 31/12/2014 tarihine kadar) tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarının geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırılmasında, cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması ve 31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan,  30/4/2014 tarihinden önce işlenmiş ancak başvuru tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezaları 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Örnek 4- (A) Limited Şirketince ilk defa 28/4/2014 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı halde işyeri bildirgesinin Kurumumuza 29/4/2014 tarihinde verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiil bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 28/4/2014 tarihinde işlenmiş olduğundan bahse konu ceza  31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edildiği takdirde yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Buna karşın, 1/5/2014 ve sonrasında işlenen fiiller dolayısıyla uygulanan cezalar 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmiş olsa da yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Örnek 5- 26/4/2014 tarihinde işten ayrılmış (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 18/6/2014 tarihinde Kurumumuza verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiil bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 6/5/2014 tarihinde işlenmiş olduğundan bahse konu ceza  31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş olsa dahi yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Yeniden yapılandırma başvurularının sisteme girilmesi sırasında, 30/4/2014 ve önceki tarihlerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanmış, ancak tebliğ edilememiş veya tebliğe çıkartılmamış idari para cezalarının bulunduğunun anlaşılması halinde, öncelikle söz konusu cezalar ilgililere tebliğ edilecek, ardından yeniden yapılandırma başvuruları sonuçlandırılacaktır.

Yine, 30/4/2014 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanmış olan idari para cezalarının tebliğ tarihlerinin sisteme girilmemesi durumunda bu cezalar yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalacağından, başvuru giriş işlemleri sırasında tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş idari para cezasının olup olmadığı araştırılacaktır.

İdari para cezası borçlarının yapılandırılması sırasında, idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10/9/2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle, geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanacaktır.

Örnek 6- 17/1/2014 tarihinde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Kurumumuza 20/1/2014 tarihinde verildiği ve bahse konu fiile ilişkin 1.071,00 TL tutarındaki idari para cezasının işverene 6/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği halde ödenmediği varsayıldığında, sözkonusu cezanın yasal ödeme süresi 21/3/2014 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak;

Yeniden yapılandırılacak olan alacak aslı 1.071,00 X 50 / 100 = 535,50 TL olacaktır.

Bahse konu alacak için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

22/3/2014 ila 21/4/2014 dönemi için;       2014/Mart ayının Yİ-ÜFE’si 0,74

22/4/2014 ila 21/5/2014 dönemi için;       2014/Nisan ayının Yİ-ÜFE’si 0,09,

22/5/2014 ila 21/6/2014 dönemi için;       2014/Mayıs ayının Yİ-ÜFE’si (-0,52),

22/6/2014 ila 21/7/2014 dönemi için;       2014/Haziran ayının Yİ-ÜFE’si 0,06,

22/7/2014 ila 21/8/2014 dönemi için 2014/Temmuz ayının Yİ-ÜFE’si 0,73,

22/8/2014 ila 10/9/2014 dönemi için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 20 günlüğü esas alınacağından,

0,42 / 30 X 20 = 0,28 olmak üzere,

535,50 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

0,74 + 0,09+ (-0,52)  + 0,06 + 0,73 + 0,28  = 1,38 olacaktır.

Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;

535,50 TL X 1,38 / 100 = 7,39  TL,

Yapılandırılacak alacak tutarı ise 535,50 + 7,39 = 542,89 TL  olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP programları vasıtasıyla yapılacaktır. İdari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, İdari Para Cezası Programı veri tabanında mevcut İPC kaydına ait dönem ve idari para cezasının işverene tebliğ tarihi bilgilerine göre program tarafından otomatik olarak hesaplanacağından, başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmasından önce tebliğ edilememiş idari para cezalarının ilgili kamu idarelerine tebliğ edilmesi ve tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş olanların tebliğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında yeniden yapılandırma başvuruları sonuçlandırılacaktır.

d) Aslı ödenmiş fer’i alacakların hesaplanması

Kapsama giren alacak asıllarının geçici 60 ıncı maddenin yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara 10/9/2014 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı yeniden yapılandırmaya esas alacak tutarı olacaktır.

e) Eksik İşçilikten kaynaklanan prim alacaklarının hesaplanması

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

Öte yandan, ihale konusu işyerlerine ilişkin idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli olmasına rağmen, süresinin en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan işyeri işverenlerince, geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanacak tutarın tamamının 31/12/2014 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.

3.2- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri

6552 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanununa geçici 53 üncü madde eklenmiş olup söz konusu maddede,

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, geçici 53 üncü madde uyarınca gelir testi yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, geçici 53 üncü maddenin Resmi Gazete’de yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren  altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar ) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Örnek 7- 10/5/2012 tarihinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” formu tebliğ edilmediği anlaşılan kişinin,  10/10/2014 tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunduğu, vakıf tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aile içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (60/G-1 gelir seviyesinde) tespit edildiği varsayıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıç tarihi olan 10/5/2012 tarihinden itibaren (60/G-1) gelir seviyesine göre güncellenecek ve genel sağlık sigortası primleri bu gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Bu kişinin 10/9/2014 tarihine kadar ödenmiş genel sağlık sigortası primleri varsa iade edilmeyecektir.

Örnek 8- 21/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 12/4/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin gelir testine hiç başvurmaması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek primleri 21/3/2013 tarihinden itibaren (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığı tespit edilen bu kişinin geçici 53 üncü maddeye istinaden 18/10/2014 tarihinde gelir testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihi olan 21/3/2013 tarihinden itibaren    (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

3.2.2. 10/09/2014 ve öncesinde gelir seviyesi tespit edilmiş genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte ve primleri (60/G-3) seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1), (G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinde, gelir testi sonucuna göre belirlenen gelir seviyesinin tescil başlangıç tarihinden itibaren esas alınacağı öngörüldüğünden, bu nitelikteki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca yine anılan geçici 53 üncü madde uyarınca gelir testi sonucunun primi ödenmemiş süreler için uygulanacağı öngörüldüğünden,  bu kişilerin tescil işlemleri gelir testi sonucuna göre güncellenecek ancak, 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel sağlık sigortası primlerin iadesi yapılmayacaktır.

Örnek 9- 1/5/2012 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 11/5/2012 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin, 18/2/2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 21/2/2013 tarihinde sonuçlandığı ve aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının aylık asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin genel sağlık sigortası primleri;

- Gelir testine 6 aylık süreden sonra başvurması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 1/5/2012 tarihinden gelir testinin sonuçlandığı 20/2/2013 tarihine kadar (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak,

- 21/2/2013 tarihinden itibaren ise gelir testi sonucuna göre belirlenen (60/C-1) gelir seviyesi esas alınarak

tahakkuk ettirilmiştir.

Ancak; sigortalının tescil işlemleri Geçici 53 üncü madde hükümlerine istinaden yeniden değerlendirildiğinde, 1/5/2012 tarihinden 20/2/2013 tarihine kadar bu kişi adına tahakkuk eden genel sağlık sigortası primleri için herhangi bir ödemenin olmadığı da dikkate alındığında, gelir testi sonucunda tespit edilen (60/C-1) gelir düzeyi; 21/2/2013 tarihinden itibaren değil, tescil başlangıç tarihi olan 1/5/2012 tarihinden itibaren dikkate alınacaktır. Dolayısıyla bu kişinin genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan primlerinin tamamı ilgili kurumlarca ödeneceğinden, bu kişinin yapılandırmaya esas herhangi bir borcu olmayacaktır.

Örnek 10- 11/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 17/4/2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin, 21/11/2013 tarihinde gelir testine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 29/11/2013 tarihinde (60/G-1) gelir seviyesinde sonuçlandığı varsayıldığında, kişinin genel sağlık sigortasına ilişkin tescil kayıtlarının incelenmesi sonucunda;

- Mevzuatımızda öngörülen sürenin dışında gelir testine başvuruda bulunması nedeniyle, aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 11/3/2013 - 28/11/2013 tarihleri arasında (60/G-3) gelir seviyesinin esas alındığı,

- Yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının  asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olmasından dolayı  29/11/2013 tarihinden itibaren ise (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden devam ettiği,

anlaşılmıştır.

Ayrıca, genel sağlık sigortası primlerine ilişkin kayıtlarının kontrol edilmesi neticesinde;

- 2013/Mart,Nisan,Haziran aylarına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi içerisinde ödendiği,

- 2013/Mayıs ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi dışında gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödendiği,

- 2013/Temmuz ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primin ise 10 günlük süreye isabet eden kısmının ödendiği,

tespit edilmiştir.

Bu durumda, geçici 53 üncü madde uyarınca sigortalının tescil kaydı, tescil başlangıç tarihinden itibaren (11/3/2013) tespit edilen gelir seviyesi (60/G-1) üzerinden güncellenecektir. Güncelleme sonucunda daha önceden ödenen dönemler için prim tahakkuku yapılmayacak olup ödenmeyen dönemler için tespit edilen gelir seviyesine göre prim tahakkuku yapılacaktır. Ayrıca daha önceden ödenen primlerden artan tutarın bulunması halinde ise bu primler iade edilmeyecektir. Dolayısıyla; gelir testi sonuçları primi ödenmemiş sürelere uygulanacaktır.

3.3- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması

         Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilenlere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Bu bağlamda, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilenlere bu maddenin yürürlüğe girdiği 11/9/2014 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç asıllarına, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle yapılandırılarak, Kanunun geçici 60 ıncı maddesinde belirtilen süre ve şekilde ödenecektir

4- Yeniden Yapılandırılan Alacakların Peşin veya Taksitler Halinde Ödenmesi

Geçici 60 ncı maddenin;

Üçüncü fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a)….

b) İlk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular sekiz ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilenler ise dört ay içerisinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.

Dördüncü fıkrasında, a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.”

b) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.”

On altıncı fıkrasında ise, “Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte, bu madde ile bu maddeyi ihdas eden Kanunun 75 inci maddesi kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır.”

 hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden  yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunan borçluların, borçlarını ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeyeceklerini, taksitle ödeme yolunun tercih etmeleri halinde her bir borç türü için talep ettikleri taksit sayısını başvuru formlarında belirtmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami taksit süresi seçilmiş olduğu kabul edilecektir.

4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi

Geçici 60 ıncı madde uyarınca kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar yönünden farklı,

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden farklı

şekilde belirlenmektedir.

4.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten  10/9/2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyleen geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde anılan Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek 11 - (B) Anonim Şirketinin 16/10/2014 tarihinde kapsama giren borçları için geçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve peşin ödemeye esas tutarın;

Alacak aslının 14.354,00 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarının 6.748,55 TL olduğu varsayıldığında,

14.354,00 + 6.748,55 =  21.102,55 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde,  11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncı  madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

4.1.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacak aslının tamamının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların kapsama giren alacak asıllarının tamamını 1/6/2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden, hem de geçici 60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarları esas alınarak hesaplanan tutarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek 12- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunan (C) sigortalısının  geçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 30/4/2014 tarihine kadar birikmiş prim borcu aslının 4.758,00 TL tutarında olduğu varsayıldığında,  bu alacağın tamamının en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının, hem de geçici 60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın tahsilinden vazgeçilecektir.

4.1.3- 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında çalışanlara yapılan yersiz ödemeler yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi

Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen alacaklara ilişkin borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden  bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının en geç  02/02/2015  tarihine kadar ödenmesi halinde, anılan Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için hesaplanan faiz alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir.

4.2-Yeniden yapılandırılan alacaklar için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi

4.2.1- Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması

a) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

Kapsama giren borçlar için taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesine rağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, onsekiz taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise onsekiz taksit süresini tercih ettikleri kabul edilecektir.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

-Altı eşit taksit için (1,05),

-Dokuz eşit taksit için (1,07),

-Oniki eşit taksit için (1,10),

-Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır.

Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı (alacak aslı + TEFE/ ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar toplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Örnek 13- (B) Gerçek Kişisinin geçici 60 ıncı madde kapsamına giren

*        Sigorta primi alacak aslı                : 17.516,45

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı              :   6.874,16

  Toplam                                       : 24.390,61 TL

 

*        İşsizlik sigortası primi alacak aslı    : 2.925,84

  TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı              :    197,56

  Toplam                                        : 3.123,40 TL olduğu,

başvuru formunda sigorta primi borçları için on sekiz eşit taksit, işsizlik sigortası primi borçları için ise on iki eşit taksit talebinde bulunduğu varsayıldığında,

-        Sigorta primi yönünden on sekiz eşit taksitte ödenecek toplam tutar;

 24.390,61 X 1,15 = 28.049,20 TL,

-        İşsizlik sigortası primi yönünden on iki eşit taksitte ödenecek toplam tutar ise;

3.123,40 X 1,10 = 3.435,74 TL olacaktır.

 İkişer aylık taksitler halinde ödenecek tutar ise yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borcun talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Örnek 14- 13 nolu örnekteki işyerinin aylık taksit tutarları;

*        Sigorta primi yönünden,

28.049,20 / 18 = 1.558,29 TL,

*        İşsizlik sigortası primi yönünden ise,

3.435,74 / 12 = 286,31TL

olacaktır.

b) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca talep edilebilecek taksit sayısı

Geçici 60 ıncı maddenin on altıncı fıkrasına istinaden, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların  kapsama giren borçları otuzaltı eşit taksitte ödenebilecektir.

Bu durumda, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,

-Altı eşit taksit için (1,05),

-Dokuz eşit taksit için (1,07),

-Oniki eşit taksit için (1,10),

-Onsekiz eşit taksit için (1,15),

-Yirmidört eşit taksit için (1,20),

-Otuz eşit taksit için (1,25),

-Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Öte yandan, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, otuz ila otuz altı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “ÖZEL İDARELER”, “BELEDİYE”, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ” veya “BELED.AİTİŞLET./ŞİRK.(KAMU)” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

c)  Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin kapsama giren borçları kırkiki eşit taksitte ödenebilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlar için otuz ila kırkiki taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili kuruluşlardan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla kırkiki taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

5) Yirmidört eşit taksit için (1,20),

6) Otuz eşit taksit için (1,25),

7) Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

8) Kırkiki eşit taksit için (1,35),

katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan spor kulüplerinin borçlarının, otuz ila kırkiki ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KL.” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

d) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin kapsama giren borçlarının yapılandırılması ile ilgili ortak hükümler

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanun ile  2010/Kasım ayına kadar olan birikmiş prim ve diğer borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara otuzaltı aya kadar, Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine ise kırk iki aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır.

6111 sayılı Kanun ile getirilen ödeme kolaylığı çerçevesinde bahse konu kurum, kuruluş ve kulüplerce taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olmakla birlikte otuzaltı veya kırkiki ay taksit talebinde bulunanlar yönünden, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlar için de yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bu borçluların 6111 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları halinde,   bu borçluların 6111 sayılı kanun kapsamına giren borçları dışında kalan ve geçici 60 kapsamına giren borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi

Geçici 60 ıncı madde doğrultusunda hesaplanan aylık taksitler için ilk taksit ödeme yükümlülüğü;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen alacaklar yönünden02/02/2015 tarihinde,

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/6/2015 tarihinde

 sona ermektedir.

 Dolayısıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinci ayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerin ödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

Diğer taraftan geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin veya taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler için banka ya da aylıktan kesme, 4/1(c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

Ayrıca, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıklarının yersiz ödendiği tespit edilenlerin, yapılandırma taleplerinde taksitli ödeme seçeneğini tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları banka ya da aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

Örnek 15-  13 nolu örnekteki borçlunun 18 taksit talebinde bulunduğu sigorta prim borçları için onuncu taksit ödeme süresi geçtikten sonra on iki taksit süresi içinde, kalan taksitlerinin tamamını ödemek istediği varsayıldığında, daha önce on sekiz taksite göre hesaplanan taksitlendirme farkı, bu defa on iki taksit süresi üzerinden yeniden hesaplanacaktır.

Bu durumda, 24.390,61 TL sigorta prim borcuna isabet eden taksitlendirme farkı, 1,10 katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak ve ödenecek toplam tutar,

24.390,61 X 1,10 = 26.829,67 TL olacak olup, söz konusu tutarın;

26.829,67 – 24.390,61 = 2.439,06 TL tutarındaki kısmı taksitlendirme farkı olacaktır.

Ancak bu durumda yeni oran üzerinden hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı negatife düşmüş ise kalan taksitler için taksitlendirme farkı alınmayacak, ancak taksitlendirme farkının iadesi de yapılmayacaktır.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde,  bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın ikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksite; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler için altı, dokuz, oniki, onsekiz veya otuzaltı eşit taksite;  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri için altı, dokuz, oniki, onsekiz, otuzaltı veya kırkiki taksite çevrilecektir.

Dolayısıyla geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlar için peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlulardan;

-5510/60-g kapsamındaki borçluların en geç 30/09/2015 tarihine kadar,

-Diğer borçluların ise (durdurulan sigortalılık süreleri için ihya talebinde bulunan borçlular hariç) 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 01/06/2015 tarihine kadar

başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Örnek 16- 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ve (D) Anonim Şirketinin geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçları için yapmış oldukları başvuru sırasında peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri varsayıldıklarında;

 (A) sigortalısının  30/09/2015 tarihine kadar

 (D) Anonim Şirketinin ise 01/06/2015 tarihine kadar

peşin ödeme talebinin, taksit süresi de belirtilerek taksitle ödemeye çevrilmesi hususunda dilekçe ile ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları halinde, peşin ödeme şeklinde hazırlanan ödeme planları tercih edilen taksit süresine göre hazırlanan ödeme planına dönüştürülecektir.

4.3- İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırılması sırasında dikkat edilecek hususlar

4.3.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri

a)  506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

b)  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5 inci maddenin (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin, 

-2014 yılı Eylül ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Ekim, Kasım, Aralık, 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı,

-2014 yılı Ekim ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Kasım, Aralık, 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı,

-2014 yılı Kasım ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Aralık, 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı,

-2014 yılı Aralık ayında başvurmaları halinde ise 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırabilecekledir.

c)  Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyensigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkanı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır. Yapılandırmaya giren isteğe bağlı sigortalılık süreleri bu Genelgenin “b)5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden ” başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde oluşturulacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.

d)  506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları ile baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamda geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

e)  2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden

2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (ard arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dahil edilecektir.

1/10/2008-2014 yılı Nisan ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin 

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin 

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin 

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin 

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları yapılandırmaya dahil edilecektir. 

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması 2012 ve 2013 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde olması 2013 ve 2014 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları                                                                   

Geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırılacaktır.

f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri geçici 60 ıncı madde göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g)  5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.

4.3.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “3.1” numaralı bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “4” numaralı bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Örnek 17- 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılığı bulunan (A) Sigortalısı 17/10/2014 tarihinde geçici 60 ıncı madde kapsamında borçlarını peşin ödemek için yapılandırma talebinde bulunmuştur. Başvurusuna istinaden sigortalının 2013 yılı Ekim ayından itibaren olan borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Dönem/Ay

Borç Aslı

Gecikme Zammı+Gecikme Cezası

Toplam

Yİ-ÜFE

Toplam

2013/Ekim

204,30 TL

28,40 TL

232,70 TL

15,26 TL

219,56 TL

2013/Kasım

204,30 TL

26,76 TL

231,06 TL

12,99 TL

217,29 TL

2013/Aralık

204,30 TL

25,13 TL

229,43 TL

6,21 TL

210,51 TL

2014/Ocak

214,20 TL

24,42 TL

238,62 TL

3,56 TL

217,76 TL

2014/Şubat

214,20 TL

22,31 TL

236,51 TL

1,97 TL

216,17 TL

2014/Mart

214,20 TL

20,20 TL

234,40 TL

1,78 TL

215,98 TL

2014/Nisan

214,20 TL

18,37 TL

232,57 TL

2,89 TL

217,09 TL

TOPLAM

1.469,70 TL

165,59 TL

1.635,29 TL

44,66 TL

1.514,36 TL

 

Alacak aslı : 1.469,70 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı = 44,66 TL olduğu varsayıldığında,

1.469,70 + 44,66 =  1.514,36 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 02.02.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde, 11/09/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz yada taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

Örnek 18- 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı ek 5 inci maddesi kapsamında tarım sigortalığı bulunan (B) Sigortalısı 15/9/2014 tarihinde geçici 60 ıncı madde kapsamında borçlarını 6 taksit olacak şekilde ödemek için yapılandırma talebinde bulunmuştur. Başvurusuna istinaden sigortalının 2013 yılı Mayıs ayından itibaren olan borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Dönem/Ay

Borç Aslı

Gecikme Zammı+Gecikme Cezası

Toplam

Yİ-ÜFE

Toplam

2013/Mayıs

225,08 TL

40,26 TL

265,34 TL

24,06 TL

249,14 TL

2013/Haziran

225,08 TL

38,81 TL

263,89 TL

21,83 TL

246,91 TL

2013/Temmuz

234,95 TL

38,65 TL

273,60 TL

22,70 TL

257,65 TL

2013/Ağustos

234,95 TL

36,48 TL

271,43 TL

20,63 TL

255,58 TL

2013/Eylül

234,95 TL

34,32 TL

269,27 TL

19,01 TL

253,96 TL

2013/Ekim

234,95 TL

32,66 TL

267,61 TL

17,55 TL

252,50 TL

2013/Kasım

234,95 TL

30,78 TL

265,73 TL

14,94 TL

249,89 TL

2013/Aralık

234,95 TL

28,90 TL

263,85 TL

7,14 TL

242,09 TL

2014/Ocak

258,65 TL

29,49 TL

288,14 TL

4,29 TL

262,94 TL

2014/Şubat

258,65 TL

26,94 TL

285,59 TL

2,38 TL

261,03 TL

2014/Mart

258,65 TL

24,40 TL

283,05 TL

2,15 TL

260,80 TL

2014/Nisan

258,65 TL

22,18 TL

280,83 TL

3,49 TL

262,14 TL

TOPLAM

2.894,46 TL

383,87 TL

3.278,33 TL

160,17 TL

3.054,63 TL

 

Alacak aslı                                 : 2.894,46 TL

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı       :    160,17 TL

Toplam                                     : 3.054,63 TL

6 taksit için taksit farkı       :    152,73 TL (3.054,63 TL x % 1,05)

Ödeme planına esas borç toplamı: 3.054,63 TL+152,73 TL=3.207,36 TL

Taksit tutarı: 3.207,36 TL / 6 =534,56 TL olarak ödenecektir.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (02.02.2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde, yine peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla bu durumda da borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

4.4- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların yeniden yapılandırma kapsamına alınması

Anılan geçici maddenin onbirinci fıkrasında, “13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunanların bu madde kapsama giren borçlarının önceden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması, ayrıca tecil ve taksitlendirme işleminin geçici 60 ıncı maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam ediyor (bozma koşuluna girmemiş) olması halinde, ödenmiş taksitler cari usullere göre mahsup edildikten sonra kapsama giren kalan borçlar geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre yapılandırılabilecektir.

4.5- 6385 sayılı Kanuna göre yapılandırması devam eden sosyal güvenlik prim borçları

Anılan geçici maddenin onikinci fıkrasında, “6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, 6385 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik destek prim borçları yapılandırılarak taksit ödemeleri devam edenlerden, bu Kanuna göre yeniden yazılı yapılandırma talebinde bulunanların bu talepleri kabul edilerek, ödenen taksit tutarları kadar 6385 sayılı kanun hükümlerinden yararlandırıldıktan sonra sonra geriye kalan borç tutarları bu Kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırılacaktır.

5- Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi

Geçici 60 ncı maddenin;

-Altıncı fıkrasında, “Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır..”

-Yedinci fıkrasında, Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.”

-Sekizinci fıkrasında, “Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılırlar.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Kanunda yer alan bu hükümlere istinaden ödeme yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde, geç ödeme zammının ne şekilde hesaplanacağına, yeniden yapılandırma hakkının hangi durumlarda kaybedileceğine, taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödemelerle ilgili ne yönde işlem yapılacağı, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacaklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır

5.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi halinde geç ödeme zammının hesaplanması

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylık taksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde, bu taksitleri ödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydan ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeyeceklerdir. Ancak geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.

Örnek 19- Geçici 60 ncı madde kapsamına giren borçları için 6 taksit talebinde bulunan (C)  Limited Şirketine çıkartılan ödeme planının,

Taksit No      Taksit Tutarı (TL)     Son Ödeme tarihi

1                           6.450,00                    02/02/2015

2                           6.450,00                      31/03/2015

3                           6.450,00                      01/06/2015

4                           6.450,00                      31/07/2015

5                           6.450,00                      30/09/2015

6                           6.450,00                      30/11/2015

şeklinde olduğu ve bahse konu işverenin birinci ve ikinci taksitleri 17/06/2015 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40 olduğu hususu da dikkate alınarak;

Birinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 ay geçtiği  için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 5 ay = 7  olacağından

Geç ödeme zammı   : 6.450,00 X 7 / 100 = 451,50 TL,

Ödenecek toplam tutar ise : 6.450,00 + 451,50 = 6.901,50 TL olacaktır.

İkinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay geçtiği  için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 3 ay = 4,20  olacağından

Geç ödeme zammı   : 6.450,00 X 4,20 / 100 = 270,90 TL,

Ödenecek toplam tutar ise : 6.450,00 + 270,90 = 6.720,90 TL olacaktır.

5.2-     Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

5.2.1- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercih etmiş olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını  en geç, “4.1- Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi ” başlıklı bölümde açıklanan sürede ödememeleri ve bir takvim yılı içinde iki taksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde doğrultusunda ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

5.2.2- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Geçici 60 ıncı maddede kapsamına giren borçlarını taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçluların hem yapılandırılmış taksitlere ilişkin, hem de işyeri faal ise cari aylara ilişkin anılan maddede öngörülen ödeme yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmekte olup, bahse konu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

a)Taksit ödeme yükümlülükleri açısından ödeme hakkının kaybedilmesi ve taksitlerin mahsup şekli

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden geçici 60 ıncı maddede öngörülen hükümlerden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Dolayısıyla ödenmeyen veya eksik ödenen ya da yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için, bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı maddede kapsamına giren borçlarını taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca yapılacak ödemeler sırasıyla;

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite

mahsup edilecektir.

Örnek 20- 60 ncı madde kapsamına giren borçları için 9 taksit talebinde bulunan (C)  Limited Şirketinin17/07/2015 tarihinde ödeme yapmak istediği ve ödemenin yapıldığı tarih itibariyle taksitlerinin,

Taksit No      Taksit Tutarı (TL)            Son Ödeme tarihi

1                 1.325,35                    02/02/2015

2                 1.325,25                  Süresi içinde ödendi

3                 1.325,25                      01/06/2015

4                 1.325,25                      31/07/2015

5                 1.325,25                      30/09/2015

6                 1.325,25                      30/11/2015   

7                 1.325,25                      01/02/2016

8                 1.325,25                      31/03/2016

9                 1.325,25                      31/05/2016   

şeklinde olduğu varsayıldığında, yapılacak ödeme;

-Öncelikle 4. taksitin ödeme vadesinin 02/06/2015 tarihinde başlayıp 31/07/2015 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak cari ay taksiti olması nedeniyle 4. taksite

-4. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme, en eski taksit olan 1. taksite

-1. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 3. taksite,

-3. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 5. taksite,

-5. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 6. taksite

mahsup edilecektir.

b) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

Geçici 60 ıncı maddenin ondördüncü fıkrasında,   “Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Örnek 21- Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde doğrultusunda ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan;

- (A) Limited Şirketinin ilk taksit ödeme yükümlülüğü 02/02/2015 tarihinde sona erdiğinden, cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2014/Aralık ayına ilişkin,

- 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ilk taksit ödeme yükümlülüğü 01/06/2015 tarihinde sona erdiğinden cari aylara ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Nisan  ayına ilişkin

prim borçlarından itibaren başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;

-Aylıkları ayın 15’inde peşin ödenenlerin,  2015/Ocak ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Ocak ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2015/Ocak ayına ilişkin prim borçlarından,

- Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2014/Aralık ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Ocak ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2014/Aralık ayına ilişkin prim borçlarından

 başlanılarak kontrol edilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ücretlerini her ayın 15’i ila 14’ü arasında hak ediyor olmaları halinde, primlerin ödeme süresi takip eden ayın 14’ünde sona erdiğinden, her ayın 15’i ila 14’ü arasında ücret alan sigortalılardan kaynaklanan prim borçları için geçici 60 ıncı madde uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulması halinde bu nitelikteki işyerleri için cari ay primleri ile ilgili yükümlülükler 15/11/2014-14/12/2014 dönem aralığından itibaren başlatılacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

Diğer taraftan, özel sektör işverenlerince Aralık ayına ilişkin primlerin ödeme vadesinin takip eden yılın Ocak ayı sonunda sona ermesi nedeniyle Aralık ayına ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır. Yine resmi sektör işverenlerince 15/11 – 14/12 ve 15/12/-14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin primlerin  ödeme vadesi takip eden takvim yılında sona erdiğinden 15/11 – 14/12 ve 15/12 -14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır.

Dolayısıyla,

-Özel sektör işverenlerince 2014/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2015 yılında; 2015/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında,

-Resmi sektör işverenlerince  15/11/2014 – 14/12/2014 ve 15/12/2014 -14/01/2015 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2015 yılında, 15/11/2015 – 14/12/2015 ve 15/12/2015 -14/01/2016 dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında

gerçekleşmiş sayılacaktır.

Örnek 22- (A) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmaksızın; 2015/Ocak ve Nisan  aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2015/Temmuz ayına ilişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, taksit ödeme yükümlükleri açısından ödeme hakkı kaybedilmemiş olsa da 2015 takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması nedeniyle, ödeme vadesi 1/9/2015 tarihinden sonra (üçüncü ihlalin meydana geldiği 2015/Temmuz ayına ait primlerin ödeme vadesinin sona erdiği tarihten sonraki) taksitler yönünden (5.taksitten itibaren), geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Öte yandan özel sektör işverenlerince Kasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödeme vadesinin Aralık ayının son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde sona erecek olsa da ihlal Aralık ayının son günü işlenmiş sayılacaktır.

Yine ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar yönünden 15/11  -14/12 dönemi ile 15/12-14/1 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan primlerin ödeme süresi takip eden yılda sona erdiğinden, bahse konu primlerin ödenmemesi halinde ihlal, ödeme vadesinin sona erdiği takvim yılında gerçekleşmiş sayılacaktır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları incelenecek, çok zor durumda bulunmadıklarının anlaşılması halinde, yapılandırma işlemleri bir takvim yılında üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle bozulacaktır.

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncı madde hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini geçici 60 ncı madde hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

5.2.3- Taksit tutarının % 10’u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış eksik ödemeler

Geçici 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına istinaden, taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Ancak, bahse konu tutarlar her ne kadar ihlal olarak kabul edilmese de 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği taktirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

5.3-Yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacakların tahsili

Kapsama giren borçları geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle anılan madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

Örnek 23- Geçici 60 ncı madde uyarınca 18 eşit taksit talebinde bulunmuş olan (A) sigortalısının 17 taksitini ödediği 1 taksitini ise son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödemediği varsayıldığında, ödenen 17 taksit, geçici 60 ncı maddeye göre borç aslı ve  TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanan gecikme faizine mahsup edildikten sonra kalan borç aslı cari usul ve esaslara göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

6-Sigortalılık Süresi Durdurulanlara İlişkin Yapılacak İşlemler

Geçici 60 ıncı maddenin  beşinci fıkrasında, “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu madde kapsamında hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda sigortalılık süresi durdurulanlarla ilgili olarak başvuru, prim borçlarının hesaplanması ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 14/1/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanlardan 5 yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ uyarınca, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30/4/2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılarla bunların hak sahiplerinin, bu sürelere ilişkin prim borçlarını en geç 3/8/2009 tarihine kadar ödememeleri halinde, bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüştür.

Sigortalılık süresi durdurulmuş olanların bu sürelere ilişkin prim borçları için 2.2.2 başlıklı bölümde belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruda bulunmaları ve durdurulmuş sürelere ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanan tutarları en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Örnek 24- 15/3/2000 tarihinde tescilini yaptırdığı halde hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A) nın, 15/3/2000 ila 30/4/2008 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılık sürelerini ihya etmek ve 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin  prim borçlarını da dokuz eşit taksitte yapılandırmak için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalının;

- 15/3/2000 ila 30/4/2008 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanan tutarın tamamını en geç02/02/2015 tarihine kadar,

- 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin prim borçlarını ise, ilk taksit ödemesi 02/02/2015 tarihinde başlayacak şekilde ikişer aylık  dönemler halinde ve dokuz eşit taksitte

ödemesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş, ancak geçici 60 ıncı maddeye istinaden yapılan başvuru nedeniyle durdurulan sigortalılık süresi ihya edilmiş borçluların durdurulan sigortalılık süresine ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre ödenmesi gereken tutarın tamamını anılan Kanunda öngörülen süre içinde ödememeleri halinde, ihya işlemi geçerli sayılmayacaktır.

Bu durumda, durdurulan sigortalılık süreleri için yapılmış olan ödemeler, varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

7- Diğer Hususlar

7.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, başvuru formunda beyan edilen adrese gönderilmek suretiyle imza karşılığı elden verilecek ya da 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla ilgililere gönderilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

7.2- Yapılandırma işlemleri sırasında dikkat edilecek hususlar

7.2.1- Yersiz yararlanılmış prim teşvikleri düzeltildikten sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacakların yapılandırılmasından önce, başvuruda bulunan işverenlerin çeşitli kanunlarda öngörülen teşviklerden yersiz yararlanmış olmaları nedeniyle hata listelerinde yer almaları halinde, öncelikle hatalı kanun numarası seçilerek Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi işverenlerden istenilecek, yapılandırma işlemleri bahse konu işlemler tamamlandıktan sonra yerine getirilecektir.

Dolayısıyla, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmış olduğu tespit edilen işverenlerce, 1/12/2014 tarihine kadar, kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk işlemleri yapılarak ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Bahse konu işlemlerin aylık taksitlerin/peşin ödemeye esas tutarın ödeme süresi geçirilmeksizin yapılması amacıyla gerekirse işverenlerle e-mail ve telefon gibi iletişim araçları ile de temasa geçilecektir.

Diğer taraftan, hata listesinde yer alan kayıtların, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olması gerektiği halde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilen sigortalıktan kaynaklanması halinde, bu nitelikteki kayıtlar için hata listelerinde yer alıyor olsa dahi her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Örnek 25- Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren (C) Limited Şirketinin 10 sigortalı çalıştırması nedeniyle 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinde öngörülen teşvikten yararlandığı, ancak bahse konu işverenin bir sigortalısının gerçekte 5510/4.1-b sigortalısı olması nedeniyle, çakışan hizmet süresi içinde 5510/4.1-a kapsamındaki sigortalılığının iptal edildiği varsayıldığında, bahse konu işverenin 5510/4.1-a kapsamında bildirdiği sigortalı sayısı her ne kadar 9’a düşse de toplam çalışan sayısının 10 olması nedeniyle bahse konu teşvikten usulüne uygun yararlanılmış kabul edilecektir.

  7.2.2- Daha önceki kanunlar uyarınca yapılandırıldığı halde ödenmemiş borçlara ilişkin ödeme planları bozulduktan sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme planlarının oluşturulmasından önce, 16/244 veya 16/259 Ek sayılı Genelgeler uyarınca veya 4958, 5458 ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddelerine istinaden ya da 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, geçici 60 ıncı maddeye göre ödenecek tutar, daha önce oluşturulmuş ödeme planlarının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

Evvelce oluşturulmuş ödeme planlarının/yapılandırma işlemlerinin bozulması sırasında, ödeme planına işlenmesi gerektiği halde emanet hesaplara veya müfredat kartlarında başka dönemlere giden paraların olup olmadığı araştırılarak varsa bu paralar ödeme planlarına aktarıldıktan sonra bozma işlemleri gerçekleştirilecektir.

7.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeleri ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılar  ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalıları, Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeler kapsamında sigortalı olanlar, geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri halinde, genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklardır.

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

Yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedenlere taksitlendirme süresi içerisinde Kurumca karşılanan sağlık giderleri yersiz ödeme olarak değerlendirilmeyecektir.

7.4-Ödeme Süresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilmektedir.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren ve ödeme süresi tabii afet nedeniyle ertelenmiş olan borçlarının da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.

Diğer taraftan, prim borçları ertelenmiş işveren ve sigortalılarımızın, erteleme süresinin bitiş tarihinin ilk taksit ödeme süresinden sonraki bir tarihe isabet ediyor olması halinde, erteleme süresinin sona erdiği tarihten önceki ödemelerinin son ödeme süresi ertelemenin bitiş tarihine çekilecektir.

Örnek 26- 18/05/2014 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde tahakkuk eden prim borçları 18/05/2015 tarihine kadar ertelenmiş olan (A) Gerçek Kişisinin geçici 60 ıncı madde kapsamında  yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu varsayıldığında,

-Başvuru sırasında peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olması halinde, peşin ödemeye esas tutarı en geç 18/05/2015,

- Başvuru sırasında taksitle ödeme seçeneğini tercih etmiş olması halinde, ödeme vadesi 18/05/2015 tarihinden önce sona eren 1 inci ve 2 nci taksitleri en geç 18/05/2015

 tarihine kadar ödemesi gerekecektir.

Tabii afet nedeniyle prim borçları ertelenen borçluların, erteleme süresi içindeki aylık taksitlerini erteleme süresinin sonuna kadar ödememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmesi durumunda, erteleme süresi sonrasında kalan taksitlerini geçici 60 ıncı maddeye göre ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

7.5- Adi Ortaklık İşyerlerine İlişkin Borçların Yeniden Yapılandırılması

6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde

 " Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacaktır.

7.6-İşyerinin devri veya intikali halinde yapılacak işlemler ile üst düzey yöneticilerin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar ve kat maliklerince ayrı ayrı başvuruda bulunulması halinde dikkat edilecek hususlar

7.6.1-İşyerinin devri veya intikali halinde dikkat edilecek hususlar

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali halinde, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Bu bağlamda,

-İşyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, geçici 60 ıncı maddeye göre başvuruda bulunmaları halinde, hem devir veya intikal tarihinden sonraki borçlar, hem de devir veya intikal tarihinden önceki borçlar,

-İşyerini devreden işverenlerin, geçici 60 ıncı maddeye göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki borçlar,

Yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

7.6.2- Üst düzey yöneticiler ve şirket ortakları tarafından yapılacak başvurular sırasında dikkat edilecek hususlar

Üst düzey yöneticiler ile şirket ortakları;

- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için geçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, ödeme planı yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar için çıkartılacaktır.

7.6.3- Kat maliklerince ayrı ayrı başvuruda bulunulması halinde yapılacak işlemler

Apartman, site ve iş hanı yöneticiliklerinden kaynaklanan borçlar için kat malikleri kurulunca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ödeme planı kat malikleri kurulu adına çıkartılacaktır.

Dolayısıyla, kat maliklerinin bir veya birkaçının yalnızca kendi hisselerine isabet eden borçlarını geçici 60 ıncı maddeye yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, ayrı ayrı ödeme planı verilmeyip, kat malikleri kuruluna adına bir tane ödeme planı verilecektir.

7.6.4- Ortak hususlar

Gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için geçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel ortamda yapılacaktır.

7.7-Alt işverenlerin borçları

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla,  alt işvereni bulunan işverenlerin, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, asıl işveren tarafından geçici 60 ıncı maddeye istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerinden alınmış bir örneği Ek: 12’de yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.

Buna karşın, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için geçici 60 ıncı maddeye  istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu geçici 60 ıncı maddeye istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış bir örneği Ek:13’de yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin geçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden Ek:12’ de yer alan taahhütnameyi; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden Ek:13’de yer alan taahhütnameyi alamamaları halinde,

- Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda,

- Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılacaktır.

Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar alt işverenin kapsama girmeyen borcunun bulunması halinde alt işverenin borcuna,  alt işverenin kapsama girmeyen borcunun bulunmaması halinde asıl işverenin veya diğer alt işverenlerin kapsama girmeyen borçlarına, asıl işverenin ve diğer alt işverenlerin  kapsama girmeyen başkaca borcunun olmaması halinde ise alt işverene 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre iade edilecektir.

7.8-Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar

Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, “Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin 10/9/2014 veya önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmek kaydıyla, prim ve idari para cezası borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Buna karşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz konusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasında muhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

7.9-Prim indirim ve teşvikleri ile devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamada olan prim teşviklerinden ( 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvik ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvik hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanun uyarınca veya çeşitli kanunlar uyarınca  taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozma koşuluna uğramamış  olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve ilgili Kanunlarda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, beş puanlık prim indirimi ile diğer teşvik ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 27– (B) Anonim Şirketinin geçici 60 ıncı madde uyarınca 13/10/2014 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve 2014/Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin prim ve idari para cezası borcunun da bulunmadığı varsayıldığında, anılan işveren 2014/Eylül ayına  ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, 05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle gönderebilecektir.

Diğer taraftan, bahse konu işveren, takip eden aylarda, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmediği ve çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığına yönelik tespitin bulunmadığı sürece aylık prim ve hizmet belgelerini 05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyebilecektir.

7.10-  Devlet yardımı, teşvik ve destekler kapsamındaki işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işverenlerle ilgili yapılacak işlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numaralarını seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının toplamı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş brüt asgari ücretin üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda bir tebligat yapılmış olmasına rağmen, söz konusu borçların tamamı tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmemiş ise, daha önce 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal edilerek, iptal edilen belgeler yerine Kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi işverenlerden istenilecek, sözkonusu belgelerin işverenlerce bir aylık süre içinde verilmemesi halinde bahse konu belgeler re’sen düzenlenmek suretiyle işleme alınacaktır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlere, daha önce yukarıda belirtilen nitelikte bir tebligat yapılmış olmasına rağmen, söz konusu işverenlerce muaccel borçlar bir aylık süre içinde ödenmemiş ise, yeniden yapılandırma işlemlerinden önce 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numaraları seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri iptal edilerek, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri yeniden girilecek ve oluşan yeni durum üzerinden kapsama giren borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

7.11-  İhalelere katılabilmek, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek, hak ediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar

7.11.1- İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise  ihale tarihi 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla, geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının devam ediyor olması kaydıyla,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

7.11.2- Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasında geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

7.11.3- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin  verilmesinden önce, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenilmesi zorunludur.

Anılan Kanun hükmüne göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1/b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde, işverenlere verilecek devlet yardımı, teşvik ve desteklerde, Türkiye genelinde, yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının dikkate alınacağı öngörülmüştür.

Buna göre, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla  geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma işleminin bozma koşuluna girmemiş olması ve geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçlar ile geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlardan vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri (geç ödeme zammı dahil) toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

Diğer taraftan, kapsama giren borçlarının geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bu madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

7.11.4-   Yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

Geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerine, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek geçici 60 ıncı madde kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yeniden yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

Geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve borçlarına karşılık olarak yukarıda belirtilen belgeleri teminat olarak vererek ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerden, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresine göre ilave teminat alınacaktır. Bu durumda, teminat mektuplarının süresiz ve kesin olması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;

(Taksit süresi) X (Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için

gerçekleşmiş DİBS oranı) = (İlave teminat oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) X (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

7.12-  Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar

Geçici 60 ıncı maddenin  onuncu fıkrasında “ Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren alacaklarla ilgili yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

7.13-Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık veya gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların, söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin,

-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin,

ardından kaldırılacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılan paralar,

-10/9/2014  tarihine kadar yatırılmış ise, yapılandırma işlemlerinden önce cari usul ve esaslara göre,

-11/9/2014  tarihi ve sonrasında yatırılmış ise, yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara

mahsup edilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip, bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın, yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise, söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek, yoksa ilgililere iade edilecektir

7.14-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması

Geçici 60 ıncı madde kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise, hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle,

-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla, yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, diğer taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler kısım kısım,

kaldırılacaktır.

Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat edilecektir.

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde, kalan borç miktarı tespit edilirken, kalan  alacak aslı ile  5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, gerek yapılandırma kapsamına giren alacaklar için gerekse kapsama girmeyen alacaklar için aynı mallar üzerine haciz tatbik edilmiş veya aynı teminatlar alınmış ise, yapılandırma kapsamına giren alacaklar için uygulanmış hacizlerin, yapılan ödemeler nispetinde kısım kısım kaldırılabilmesi için, yapılandırma kapsamına girmeyen borçların ödenmesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, kapsamına giren borçları yapılandırıldığında, yapılandırılan bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

 Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

-Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olunması,

-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması

gerekmektedir.

Öte yandan,  yapılandırma talebinde bulunmayan borçlular ile yapılandırma talebinde bulunulmuş olmakla beraber yapılandırma kapsamı dışındaki borçlu bulunanlar hakkında 6183 sayılı Kanunun sağladığı tüm cebri icra işlemleri uygulanacaktır.

Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ve söz konusu borç yapılandırılmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden, borçlunun talebi halinde, değişiklik tarihine kadar olan yapılandırma taksitleri ile cari ay primlerinin ödenmiş ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması şartıyla, üzerinde  haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve kalan borç miktarını karşılayacak tutarda (asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Teminat değişikliğinde, cari ay veya başkaca bir borcunun bulunması halinde bu borcun   6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir. 

Borçlunun teminat değişikliğine ilişkin taleplerinin, alacaklı ünitece değerlendirilmesi gerekmektedir.

7.15- 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin takip masrafları

Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca takibe geçilmiş olması halinde, bu alacaklar için 6183 sayılı Kanun gereğince yapılan takip masrafları peşin ödeme sırasında,  taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise yapılacak ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.

Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi yapılamayacağından yapılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masrafları sisteme girilecektir.

7.16- İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler

Bilindiği üzere, 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin Kurumumuza olan borçları, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankasına bildirilmek suretiyle, anılan Bakanlık veya İller bankası tarafından her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı

toplamı üzerinden ayrılan tutardan kesilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmektedir.

Bu bağlamda, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunmaları halinde,

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış alacaklar ile geçici 60 ıncı madde  kapsamına girmeyen alacaklar, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan tutardan kesilmek suretiyle,

- Yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlar ise kendileri tarafından,

ödenecektir.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin, kapsama giren borçlarını yapılandırılması  amacıyla başvuruda bulunmaları halinde;

1) Yalnızca yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlarının bulunması halinde, ilk taksitin ödenmiş olması kaydıyla, ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden veya İller Bankası Genel Müdürlüğünden her hangi bir kesinti yapılmaması,

2)  Yapılandırma kapsamına girmeyen borçlarının da bulunması halinde, ilk taksitin ödenmiş olması kaydıyla, yapılandırma kapsamına giren alacaklardan dolayı kesinti yapılmaması, ancak  yapılandırma kapsamına girmeyen alacaklara ilişkin kesintilerin yapılması amacıyla borçlarının ilgili Kurumlara bildirilmesi,

3) Kapsama giren borçların yapılandırılmasının ardından, cari aylara ilişkin primlerin ödenmemesi halinde, bu dönemlere ilişkin alacakların genel bütçe vergi gelirlerinden kesilmesi amacıyla iki ayda bir ilgili Kurumlara bildirilmesi,

4) Yapılandırma kapsamına girmeyen borçlar dolayısıyla yapılan kesintilerin, yapılandırma kapsamına girmeyen aylara ilişkin borçlarına mahsup edilmesi,

gerekmektedir.

7.17-  Kapsama giren alacaklar dolayısıyla dava açılmaması, açılmış ise feragat edilmesi

Geçici 60 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilmeleri için davalardan feragat ettiklerine dair mahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçeyi bir örneği Ek: 14’de yer alan matbu form ile başvuruda bulundukları birime vermeleri gerekmektedir.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, dava konusu hangi alacak türü ile ilgili ise, o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Ancak, yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların, aynı alacak türünden dava konusu edilmiş borçlarının yanı sıra dava konusu edilmemiş borçlarının da bulunması ve ilgililerce davadan feragat edilmemesi halinde, yapılandırma kapsamına, aynı alacak türündeki dava konusu olan borçlar dışındaki kapsama giren ve dava konusu edilmemiş olan diğer borçlar dahil edilecektir.

Yine, yeniden yapılandırma başvurularını gerek e-Sigorta kanalıyla gerekse kağıt ortamında yapan borçluların davadan vazgeçtiklerine dair taahhütnameleri Kuruma kağıt ortamında vermeleri gerektiğinden, söz konusu taahhütnamelerin Kuruma verilmemesi halinde, davadan vazgeçilmediği kabul edilecektir.

Diğer taraftan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekalet ücretine de hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Ancak mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında yer almadığından, bahse konu masraf ve vekalet ücreti yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle mahkeme kararının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra verilmiş olmasına bakılmaksızın kararlara istinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekalet ücretleri genel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir.

Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen, gerek yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde, gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler 6183 sayılı Kanunun 47 inci maddesi gereğince mahsup edilerek daha önce hazırlanmış olan ödeme planı iptal edilecektir.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Kapsama giren borçların yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunmuş olan borçlularca, Kuruma yapılmış olan bir itirazın bulunması halinde ise, yeniden yapılandırma işlemleri, itirazların Komisyonca değerlendirilmesinin ardından yapılacaktır.

7.18-Red ve iadesi yapılmayacak alacaklar

Geçici 60 ıncı maddenin on beşinci fıkrasında, “ Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, kapsama giren alacaklar için, geçici 60 ıncı maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarların bu madde hükümlerine göre ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

7.19- Terkin edilecek idari para cezaları

6552 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 57 inci madde ilave edilmiş olup, sözkonusu geçici madde uyarınca yasal verilme süresi;

a) 11/12/2014 tarihinden önce sona ermiş/erecek olan;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin,

- Ticaret sicil memurluklarınca verilmesi gereken işyeri bildirgelerinin,

- Kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgelerin

11/12/2014 tarihine kadar,

b) 11/3/2015 tarihinden önce sona ermiş/erecek olan Türkiye İş Kurumunca düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlere ilişkin  sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin

11/3/2015 tarihine kadar,

Kuruma verilmesi halinde bahse konu bildirimler süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Öte yandan anılan geçici maddede bahse konu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edileceği, ancak tahsil edilmiş tutarların red, iade veya mahsubunun da yapılmayacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle bu kanunun yayımlandığı tarih ve öncesinde uygulanan cezalardan tahsil edilmiş olanları hariç, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, ayrıca komisyon kararı alınmasına da gerek olmaksızın bu kanunun tarih ve sayısı sisteme girilmek suretiyle sözkonusu cezalar terkin edilecektir.

7.20-Borçların kredi kartı/banka kartı ile ödenmesi

Geçici 60 ncı maddeye göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, sgk.gov tr adresinden, “E-SGK” “Kart ile ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla ödeme yapılabilecektir.

Öte yandan, banka kartı ile yapılan ödemelerde herhangi bir komisyon alınmamasına rağmen, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili banka tarafından komisyon alınması sözkonusu olabilmektedir.

7.21-Başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması

Geçici 60 ıncı maddenin on yedinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini;

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamındaki borçlular yönünden  altı aya kadar,

-Diğer borçlular yönünden bir aya kadar

uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlar Kurulunca başvuru süresinin ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması halinde, borçlular ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce dikkat edilecek hususlar ayrıca açıklanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Murat YAZICI
Kurum Başkanı V.

DAĞITIM/
Gereği:                                             Bilgi:
- Merkez ve taşra teşkilatına                  - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 

Ekler:

Ek 1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması ile 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına dair başvuru formu

Ek 3-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 4-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 5-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 6- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 7- 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında aylık alanların 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 8- 5510 sayılı Kanunun  4/1-c kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının  5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 9- 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek 10- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 11- 5335 sayılı kanun kapsamında aylıkları yersiz ödenenlerin 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek 12- Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenden alınacak taahhütname

Ek 13-  Alt işverence yapılan başvuruya istinaden asıl işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair asıl işverenden alınacak taahhütname

Ek 14-  Davadan vazgeçildiğine dair dilekçe

Genelgenin aslı ve ekleri için tıklayınız