KDV TEVKİFATI KALDIRILDI

KDV TEVKİFATI KALDIRILDI

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı


KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA
DUYURU


        Maliye Bakanlığınca 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu Tebliğin "Kısmi Tevkifat Uygulaması" başlıklı 3 numaralı bendinin, 3.2.13 numaralı alt bendinde, “KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.” denilmek suretiyle,
Kurumumuzca sigortalılarımızın sağlık ödemelerini yaptığımız KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapılması gündeme gelmiştir.

       Ancak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından Kurumumuzca sigortalılarımızın sağlık ödemelerini yaptığımız KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapılmaması 117 Sayılı Genel Tebliğ kapsamından istisna edilmesi hususunda talepte bulunulmuştur.

       Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 14/06/2012 tarihli ve 063724 sayılı yazıları doğrultusunda, KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığımız hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapma zorunluluğu olmadığı yönünde görüş beyan edilmiş olup söz konusu sağlık hizmet sunucularınca Kurumumuz adına düzenlemiş oldukları faturalardan KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
      Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
.
.
Ahmet AÇIKGÖZ
Kurum Başkanı a.
Strateji Geliştirme Başkanı