Kamu 3. Basamak Kurumlarında çalışan Öğretim Üyelerinin mesai dışı fark ücretleri

Kamu 3. Basamak Kurumlarında çalışan Öğretim Üyelerinin mesai dışı fark ücretleri

17 Ocak 2014, CUMA            RESMİ GAZETE            Sayı:28885

 

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5797

Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/10/2013 tarihli ve 396 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

2/1/2014 TARİHLİ VE 2014/5797 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmeti bedelinin, bir defade asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.