İkinci eczacı çalıştırılması hakkında genelge

İkinci eczacı çalıştırılması hakkında genelge

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

Sayı : 81776946-010 ACELE
Konu: İkinci eczacı çalıştırma

 

… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 21/08/2014 tarihli ve 100854 sayılı (e-takip 1404336) yazımız.

Bilindiği üzere 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.” hükmü yer almakta olup ilgi yazımız ile Türk Eczacıları Birliği tarafından gönderilen cirolara göre ikinci eczacı çalıştırma yükümlülüğü bulunan eczanelerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması istenilmişti.

Ancak, Türk Eczacıları Birliği tarafından Kurumumuza gönderilen ciro bilgilerinin sıhhatine yönelik Kurumumuza itirazlar ulaştığından ciro bilgilerinin Türk Eczacıları Birliği ve ilgili diğer kuruluşlarla yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Değerlendirme süreci tamamlandığında ikinci eczacı çalıştırılması zorunluluğu ve yapılacak işlemlere ilişkin yeniden bildirimde bulunulacağı hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ
Kurum Başkanı V.

Dağıtım:
81 İl Valiliği