HEKİMLERİN ÖZEL HASTANELERDE FATURA KARŞILIĞI ÇALIŞMASINI KABUL EDEN YASA RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

HEKİMLERİN ÖZEL HASTANELERDE FATURA KARŞILIĞI ÇALIŞMASINI KABUL EDEN YASA RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

Hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yapılarak vermiş oldukları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi hakkında yasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN

Kanun No. 6645                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/4/2015

 

İLGİLİ MADDE :

 

MADDE 49 – 5510 sayılı Kanuna a şağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 10 –  Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere,

a) İl  Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

b) Bir  iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

genel sağlık  sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır.

 

Şirket  ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.”