Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru

Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tarafından Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru Yayınlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 

Sayı :96773357-000/
Konu : Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri

 

………………….. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleriçerçevesinde 24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık UygulamaTebliğinin 2.3 Acil Sağlık Hizmetleri başlıklı maddesinde; “Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlıkhizmeti sunucuları acil servis hizmetlerini Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile konuya ilişkin Başbakanlık tarafından yayımlanan Başbakanlık genelgeleri ve Kurum mevzuatı doğrultusunda yürüteceklerdir. Acil servise müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri, SUT eki EK-2/B Listesinde 520.021 kodlu "Yeşil alan muayenesi" adı altında yer alan işlembedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’un 2.2.1.B- 2 maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmetisunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerinKurumun inceleme birimlerince yeşil alan muayenesi olarak değerlendirilmesi halinde verilen sağlıkhizmetlerinin bedelleri karşılanmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamdaki kişilere sunulan ve MEDULA sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen hizmetlere ilişkin bilgilerdenaylık ödemelerden mahsup edilmesi gereken bazı katkı paylarının tespit edilmesi, sağlık politikalarının izlenmesi ve yapılacak ödemelerin belirlenmesindeki ölçütlerdenbirini oluşturması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunun Acil Sağlık Hizmet sunumu ile ilgili olarak 2012 yılına ait veriler üzerinden yapmış olduğu incelemelerde; acil serviste yapılmaması gerekenişlem ve tedavilere ait (normal poliklinik, standart yatak, FTR işlemleri, patoloji, holter, hastaeğitimi, sünnet, EMG ve Enjeksiyon/pansuman gibi) fatura bedellerinin acil servis branşından faturaedildiğinin tespit edildiği Başkanlığımıza iletilmiştir.

Bilindiği üzere genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri Bakanlığımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık HizmetiAlım Sözleşmesi" hükümlerine göre yürütülmekte ve ödemeler global olarak yapılmaktadır. Sözkonusu sözleşme hükümlerine göre sağlık hizmet sunucusunun sehven yaptığı işlemlere ait veriler ile Sosyal Güvenlik Kurumu veya Bakanlığın denetim ve kontrol ile görevli personelince yapılan denetimler sonucu tespit edilen asılsız işlemlere ait veriler sağlık hizmeti sunucusunun Medulasistemine ilettiği verilerden düşülmektedir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularının Medula sistemine ilettiği veriler esas alınarak bir sonraki yılda Bakanlığımıza yapılacak ödemelerbelirlenmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinin yukarıda açıklanan maddeleri, Sağlık Bakanlığı Tedavi HizmetleriGenel Müdürlüğünün 27.01.2012 tarihli ve 2012/10 sayılı Genelgesi hükümleri ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.07.2013 tarihli ve 23642684/010/24306 sayılı yazıları çerçevesinde Acil SağlıkHizmetleri için MEDULA-Hastane sistemine veri girişi yapılırken titizlik gösterilmesi hususunda,

Gereğini rica ederim.

 

Dr. Haşan ÇAĞIL 
Kurum Başkanı