Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi

Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi yayımlandı.

GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ
(Makamın 28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; modern tıbbın gereklerine uygun göz bankalarının kurulması, faaliyetleri, denetimi ve kornea naklini gerçekleştiren kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile özel hastanelerin uymak zorunda oldukları hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge; göz bankalarını ve bunlarla iş yapan tüm kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile özel hastaneleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun’a, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 01/02/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Banka: Vericiden göz küresi ve kornea, sklera, konjonktiva, limbus, amniyotik membran gibi dokuların alınmasını sağlayan, alıcı sağlığı açısından incelenerek, gerekli test ve incelemelerin yapıldığı, saklandığı ve dağıtımının gerçekleştirildiği göz bankalarını,

c) Doku: Göze nakledilebilen ve bu maddenin (b) bendinde sayılan dokuları,

ç) Doku Kaynağı Merkezi: Kamu kurumlarına bağlı hastaneler, özel hastaneler ve adli tıp kurumlarını,

d) Doku Nakli Merkezi: Göze nakledilebilecek dokuların naklini yapan kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile özel hastaneler bünyesindeki merkezleri,

e) Kamu hastaneleri: Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerini,

f) Kurul:  Kornea Nakli Bilimsel Danışma Kurulunu,

g) TODS: Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemini,

ğ) UKK: Ulusal Koordinasyon Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bankaların Fiziksel Standartları ve Karşılaması Gereken Hususlar

Bankanın kurulması
Madde 5 - (1) Banka, bir göz hastalıkları uzmanı sorumluluğunda ve kamu hastanelerinin bünyesinde kurulur.

Bankanın bölümleri ve özellikleri, tıbbi ve teknik donanım
Madde 6- (1) Banka asgari olarak aşağıdaki standartları taşır:

a) En az 20 metrekare büyüklüğünde, dış ortam ile teması bulunmayan, asepsi ve antisepsi kurallarına uygunluğu sağlanan ve tek bir girişi bulunan tamamen banka faaliyetleri için ayrılmış olan bir doku işleme laboratuvarı bulunur. Bu laboratuvarda:

1) Laboratuvar alanında yeterli büyüklükte tezgâh, su ve lavabo tesisatı,

2) Kolaylıkla temizlenebilir özelliklere sahip duvarlar, döşeme ve tavan,

3) Laboratuvarın elektrik kesintileri için bir jeneratör ile bağlantısı,

4) (- 20) dereceye kadar derin dondurucu bölümü bulunan buzdolabı,

5) Biomikroskop,

6) Bankada veya bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunda alet ve malzeme sterilizasyonu için otoklav,

7) Banka amniotic membran saklayacak ise, (- 80) dereceye kadar derin dondurucu,

8) Organ kültürü yöntemi ile saklama yapacak bankalarda en az 2 inkübatör,   

9) Gerek görüldüğünde; laminer akım kabini (Class 2 tip) ve kabin için laboratuvarda ayrı kapalı bir alan, göz bankası speküler mikroskobu ve santrifüj,

bulunur.

b) Bankada vericiler ve banka ile ilgili bilgilerin hazırlandığı ve saklandığı bir arşiv alanı bulunur. Bu bölüm tercihen laboratuvara yakın olmalıdır. Kayıtları saklamak üzere ayrı bir bilgisayar bulunur.

c) Hastane klinikleri içerisinde veya morgda kadavradan doku alınması için ayrı bir alanda doku alım odası oluşturulur. Ayrıca otopsi odasında da doku alınabilir. Doku alım odasında:

1) Su ve lavabo tesisatı,

2) Doku alımı için sadece bankaya ait cerrahi alet setleri,

3) Cerrahi malzeme için tezgâh veya masa,

bulunur.

ç) Hastane bünyesinde, 24 saat süreyle hizmet verecek bir seroloji laboratuvarı bulunur. Seroloji laboratuvarı hizmeti, hizmet alımı yoluyla da görülebilir.

d) Kornea alımı için tahsis edilmiş bir araç bulunur.

Personel ve görevleri
Madde 7- (1) Bankada göz bankacılığı konusunda eğitim almış yeterli sayıda personel bulunur. Bankanın faaliyet gösterebilmesi için gerekli personel ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bankada gerekli tıbbi standartların uygulanmasından sorumlu olmak üzere bir göz hastalıkları uzmanı tıbbi müdür olarak görevlendirilir. Tıbbi müdür, bankada görevli personelin amiri konumundadır. Bankada işlenmiş olan dokuların nakil için uygun olup olmadığına karar verilmesinden ve dağıtımından sorumludur.

b) Bankada vericinin araştırılmasından, dokunun saklanmasından, verici ile ilgili tüm verilerin arşivlenmesinden ve laboratuvarın düzen ve temizliğinin korunmasından sorumlu olan ve faaliyetlerini tıbbi müdürün gözetiminde ve sorumluluğunda yürüten bir laboratuvar yöneticisi bulunur. Sağlık meslek mensupları laboratuvar yöneticisi olarak görevlendirilebilir.

c) Bankada vericiden dokunun alınmasından sorumlu olan ve faaliyetlerini laboratuvar yöneticisinin gözetimi ve sorumluluğu altında yürüten bir banka teknisyeni bulunur. Sağlık meslek mensupları banka teknisyeni olarak görevlendirilebilir. Her bankada, en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda teknisyen bulunur.

ç) Bankada en az bir tane yardımcı eleman bulunur. Ayrıca, ihtiyaç durumunda psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı, morg görevlisi, bankanın genel temizliği için temizlik elemanı ve sekreter görevlendirilebilir.

Banka personelinin yeterliliği
Madde 8 -  (1) Bankada çalışacak tıbbi müdür, laboratuvar yöneticisi ve banka teknisyeninin göz bankacılığı konusunda eğitim almış olması ve eğitim süresi sonunda yapılacak sınav ile yeterliliğinin belgelendirilmesi gereklidir.

(2) Tıbbi müdür, laboratuvar yöneticisi ve banka teknisyeninin eğitimi; Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bir göz bankasında gerçekleştirilir. Tıbbi müdür için eğitim süresi en az 1 hafta, laboratuvar yöneticisi ve teknisyen için en az 4 haftadır. Bu sürenin sonunda yazılı sınav yapılarak eğitim tamamlanır. Yeterlilik sınavını, eğitim alınan yerin tıbbi müdürü ile birlikte bir başka bankanın tıbbi müdürü veya kamuda çalışan bir göz hastalıkları uzmanından oluşan iki kişilik komisyon yapar. Sınav sonuç belgesi, eğitim alınan yerin yetkili amiri tarafından onaylanır. Eğitim programı ve sınav sonuç belgesi Bakanlığa gönderilir. Kornea Bankada,  doku kültürü yöntemi ile saklanacak ise banka teknisyeni doku kültürü ile ilgili bir laboratuvarda eğitim almış olmalıdır. Yeterlilik belgesi almaya hak kazananlar Bakanlık tarafından yetkilendirilir.

Banka açılma başvurusu ve gerekli belgeler
Madde 9 - (1) Banka açacak kamu hastaneleri Bakanlığa başvurur. Başvuru dosyasında:

a) Banka tıbbi müdürüne ait Bakanlık tarafından verilmiş yeterlilik belgesi,

b) Bankada görev alacak laboratuvar yöneticisi ve teknisyenlerin Bakanlık tarafından verilmiş yeterlilik belgeleri,

c) Doku işleme laboratuvarı, arşiv alanı ve vericiden doku alım odasına ait 1/20 ölçekli, cihazların ve diğer alt yapının yerleşimini gösterir bankanın planı,

ç) Bankadaki tıbbi ve teknik donanım listesi, serolojik testlerin yapılacağı laboratuvar ile ilgili beyan,

d) Göze nakledilebilecek dokuların vericilerden alınması ve bu dokuların bankadan çıkışına kadar süreci anlatır iş akış şeması veya standart uygulama prosedürleri,

 bulunur.   

Banka açma izni
Madde 10 - (1) Banka açma başvurusu, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurulun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça uygun görülmesi halinde banka açma izni verilir.

Bankanın çalışması
Madde 11 - (1) Banka açma talebinde bulunan kamu hastaneleri bankanın bu yönerge kapsamındaki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve faaliyetlerinin devamını sağlamak zorundadır.

(2) Bankaların 24 saat süreyle kesintisiz faaliyet göstermeleri gerekir. Banka, bünyesinde bulunduğu hastane ve işbirliği yaptığı doku kaynağı merkezindeki her potansiyel verici adayını incelemek ve verici olma şartlarına sahip olanlardan doku almak zorundadır. Doku temini bankanın bağlı olduğu merkezlerin doku ihtiyacı ile kısıtlı olamaz. Gerektiğinde diğer bankaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vericilerden doku temini yapılır. İl sağlık müdürlükleri bankaların doku ihtiyacının temini için illerindeki tüm morgların açılmasından ve doku alımı konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

(3) TODS’daki hasta bekleme listesine kaydetmek üzere bankaya,  doku nakli merkezlerinden gönderilen hastaların bilgileri ve nakil gerçekleştirildikten sonra nakil yapılan hasta bilgileri iletildiği tarih itibariyle 3 gün içerisinde banka tarafından kaydedilmek zorundadır.

Bankanın tıbbi standartları
Madde 12 - (1) Tıbbi standartlar; göz naklinde kullanılacak tüm dokuların vericilerinin tıbbi açıdan araştırılması, dokuların alınması, incelenmesi, saklanması ve dağıtımı ile ilgili beceri, kalite ve etik kurallarını içerir. Bankalarda uyulması gerekli tıbbi standartlar Kurul tarafından oluşturulur ve bu standartlar yıllık olağan toplantılarda gözden geçirilir. Tıbbi standart değişiklikleri tüm bankalara duyurulur. Her banka Kurul tarafından belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan tıbbi standartlara göre faaliyet göstermek zorundadır.

Bankaların finansmanı
Madde 13 - (1) Bankaların kuruluşu ve faaliyeti için gerekli ihtiyaçlar, bankanın bağlı olduğu kurum tarafından karşılanır.

Bankaların faaliyetlerinin izlenmesi ve denetimi
Madde 14- (1) Bankaların faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Kurulun da önerisi alınarak Bakanlığın belirleyeceği kriterler çerçevesinde TODS üzerinden yapılır. Ayrıca bankalarda tıbbi standartların uygulanmasında sürekliliğin sağlanması amacıyla; Kuruldan iki temsilci ve Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci olmak üzere denetim ekibi oluşturulur. Denetim ekibi tarafından iki yılda bir veya Bakanlık gerekli gördüğünde banka yerinde denetlenir. Denetim ekibince hazırlanan rapor Kurula sunulur ve raporlar Kurulca değerlendirilir.

(2) Banka tarafından alınacak cerrahiye uygun kornea sayısı Bakanlıkça her yıl ilan edilir. Bankaların açılma izinlerine ait niteliklerini kaybetmeleri, tıbbi standartlar yönünden uygulamada yetersiz kalmaları ve iki yıl üst üste Bakanlıkça belirlenen yıllık cerrahiye uygun kornea dokusu sayısının altında kaldığının tespit edilmesi durumunda ilgili bankalar, Kurulda değerlendirildikten Kurulun da görüşü alınarak Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde faaliyetlerine son verilir.

Kayıtlar
Madde 15 - (1) Banka tarafından doku alınan her vericiye ilişkin kayıt tutulması zorunludur. Kayıtlar otuz yıl süre ile saklanır. Tüm bankalar tarafından bu yönergenin Ek-1 ve Ek-2 formu kullanılır ve bu formlar TODS’a kaydedilir. Banka kayıtlarında gizlilik esastır. Banka kayıtları Bakanlık ve bankanın bağlı bulunduğu kurum amiri tarafından denetlenir.

Yıllık rapor
Madde 16 - (1) Banka 6 aylık dönemlerle çalışmalarını raporlayarak kurul tarafından değerlendirilmek üzere Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doku Kaynağı Merkezi

Doku kaynağı merkezlerinin oluşturulması
Madde 17 - (1) Bünyesinde banka bulunmayan, ancak doku kaynağı niteliğinde olan kamu hastaneleri, özel hastaneler ve adli tıp kurumlarından doku alınması ve toplanması hastanenin işbirliği yaptığı banka aracılığı ile yapılır. Doku kaynağı merkezlerinin bağlı olacağı bankalar Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

Doku kaynağı merkezinin çalışması
Madde18 – (1) Doku kaynağı merkezinden tıbbi standartlara göre doku alınmasından banka sorumludur. Banka kendi ekibi ile veya o merkezde bir ekip kurarak verici takibi ve doku alımı yapar. Doku kaynağı merkezinden alınan dokulara ait verici kayıtları bankada saklanır.

Doku kaynağı merkezlerinde başhekimin görevlendirdiği kişi veya kişiler kornea temini için uygun olan tüm ölüm vakalarını ölümü takiben en hızlı biçimde gecikmeksizin Bankaya bildirecek yöntemi belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doku Nakil Merkezi

Doku nakil merkezleri
Madde 19 – (1) Doku nakli, Bakanlık tarafından faaliyeti onaylanmış kamu hastaneleri ve özel hastaneler bünyesinde görev yapan göz hastalıkları uzmanı tarafından gerçekleştirilir.

Kayıtlar
Madde 20- (1) Doku naklini gerçekleştiren hekim, nakil ile ilgili bilgileri dokuyu temin ettiği bankaya nakil sonrasında Ek-3 sayılı form ile 3 gün içerisinde gönderir. Ayrıca TODS’a kaydeder. Tüm belgeler ile ameliyatla ilgili belgeler kayıt altına alınır ve otuz yıl süre ile saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doku Dağıtımı İlkeleri

Bankadan doku talebi
Madde 21 - (1) Bankadan doku talebi, doku nakli yapacak göz hastalıkları uzmanı tarafından yapılır. Uzman hekim bir bankadan aynı hasta için Ek-4 sayılı form ile sadece bir talepte bulunabilir.

Doku dağıtımı prensipleri
Madde 22 - (1)  Doku dağıtımı için nakil olacak hastaların sırasını belirlemek üzere TODS üzerinde hasta bekleme listesi oluşturulur. Bankada toplanan dokular, kullanılabilirliği onaylandıktan sonra TODS’a kaydedilir. Kornea hasta bekleme listesindeki sıraya göre, sırası gelen hastaların kayıtlı olduğu ilgili doku nakli merkezlerine, dağıtım prensiplerine göre dağıtılır. Nakil bekleyen acil hasta bulunuyor ise Kurulun da görüşü alınarak Bakanlıkça Acil Nakil Endikasyon Hasta Listesi oluşturulur ve bu listedeki hastalara öncelik verilerek dağıtım yapılır. Banka, doku nakli merkezleri ve uzman hekimler, hasta bekleme listesindeki sıralamaya kesinlikle riayet etmek zorundadır.

 (2) Bankaların bulunduğu doku nakli merkezleri de dâhil olmak üzere doku nakli merkezleri,  kendi hastanelerinden tedarik ettikleri dokunun, aylık olarak toplam % 50’ sini TODS’a kayıtlı kendi hastaları için kullanabilirler. Doku nakli merkezleri bankadaki hasta bekleme listesindeki hastalara, hasta bekleme listesindeki sıraya göre nakil yapmak zorundadır.

Doku kullanımı
Madde 23 -  (1) Banka, dokuyu nakli yapacak uzman hekime teslim eder. Doku ile ilgili bilgiler nakli yapacak uzman hekime banka tarafından verilir. Doku teslim edildikten sonra dokunun korunması ile ilgili tüm sorumluluk doku nakil merkezine aittir. Dokunun bankaya iadesi ancak dokunun niteliklerinin bozulmadığının banka tarafından belirlenmesi, iade nedeninin ve alıcıya nakil yapılamayacağının belgelenmesi durumunda mümkündür. Alıcı için özellikleri belirtilerek talep edilen dokunun kullanılamadığı durumlarda bankadan onay alınmak kaydıyla hasta bekleme listesinin bir sonraki sırasında yer alan hastaya kullanılır.

Dokunun nakil dışı kullanılması, imhası
Madde 24- (1) Nakil için uygun olmayan dokular için Banka tarafından imha raporu hazırlanır. Bankada nakil için uygun görülmeyen dokular eğitim ve araştırma amacı ile talepte bulunan eğitim kurumlarına ve laboratuvarlara gönderilebilir. Dokunun kullanım amacı ve teslim edilen kişiye ait bilgiler ile ilgili kayıt tutulur.  Bu yönde talep olmaması halinde, nakil için uygun olmayan doku imha edilir. Verici ile ilgili kayıtlara ilave edilecek imha raporu laboratuvar yöneticisi tarafından yazılır ve banka tıbbi müdürü tarafından onaylanır ve arşivde saklanır.

Yurt dışından kornea getirilmesi ve kayıtları
Madde 25-  (1) Kornea ihtiyacının yurt içindeki bankalardan karşılanmasında yetersizlik veya TODS’a kayıtlı nakil bekleyen hasta sayısında ciddi artış olması gibi durumlarda Bakanlıkça, banka bulunan kamu hastanesine belirli sayı veya belirli bir zaman aralığı içerisinde yurt dışından kornea temini yetkisi verilebilir.

(2) Özel hastanelere, Bakanlıkça yurt dışından gelen hastalara nakledilmek üzere belirli bir zaman aralığı içerisinde ve belirli sayıda yurt dışından, kornea temini yetkisi verilebilir. Özel hastane yurt dışından getirdiği korneaları yurtdışından gelen hastalara kullanamadığı takdirde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilave ücret almamak kaydıyla TODS’a kayıtlı hastalara kullanabilir. Bu merkezler yurt dışından gelen hastalar için temin edilen korneaların bu hastalar için kullanılamama gerekçelerini bildirmek zorundadır.

(3) Yurt dışından getirilecek kornealar, Avrupa Göz Bankaları Birliği veya Amerika Birleşik Devletlerindeki Göz Bankaları Birliğine üye bankalardan temin edilir.

(4) Yurt dışından temin edilen korneanın; alımı, taşınması, saklanması ve naklinde uluslararası kalite standartları ve Bakanlıkça belirlenen standartlara uyulmasından yetkilendirilen banka bulunan kamu hastaneleri sorumludur.

5) Kornea nakli yapılan doku nakil merkezinde, temin edilen korneanın tüm belgeleri ile ameliyatla ilgili belgeler kayıt altına alınır ve otuz yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yasaklar
Madde 26 - (1) Bu Yönerge ile belirtilen niteliklere ve koşullara sahip olmayan ve Bakanlıktan açılma izni almamış bankaların faaliyet göstermesi yasaktır. 

(2) Doku alımı sadece bankalar tarafından yapılabilir. Bankalar tarafından dağıtımı yapılmamış dokunun nakil için kullanılması yasaktır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hastalardan, kornea temini ve nakli işlemleri için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilave ücret alınamaz.         

(4) Yasaklara uymadığı tespit edilen merkezler ve personel hakkında Doku nakil merkezlerinin standartlarına, hizmet sunumuna ve idari müeyyidelerine ilişkin bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kurul tarafından değerlendirildikten sonra UKK’nın görüşü alınarak ilgililer hakkında işlem yapılır.        

(5) İlgili sağlık kuruluşları tabi olduğu mevzuata ayrıca uymak zorundadırlar. Yasaklara uymadığı tespit edilen merkezler ve personel hakkında tabi oldukları mevzuatlarda yer alan idari müeyyideler ile ilgili mevzuatlara göre belirlenen diğer idarî müeyyideler uygulanır.

(6) Yurt dışından kornea temini ve nakli ile kurallara uymayan hekim ve kurumlar beş yıl süreyle kornea temini ve nakli ile ilgili işlemleri yapamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 27- (1) 26/02/2001 tarih ve 1832 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe konulan Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde Bakanlıkça verilen yetki doğrultusunda faaliyet gösteren bankalarda görev yapmakta olan personel görev yaptıkları bankada çalıştıkları sürece 8 inci maddede belirtilen eğitim alma şartından muaftır.

(2) 2015 yılı için her Banka tarafından donörlerdan alınacak cerrahiye uygun kornea sayısı 70 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük
Madde 28- (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29- (1) Bu yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ek- 1  VERİCİ BİLGİ FORMU

 

Göz Bankası No:
Korneayı Alan:
Donör Adı:
Yaş:                                         Cinsiyet:

 

Hastaneye Kabul Tarihi:
Ölüm Tarihi/ Saati:
Kornea Alım Tarihi/ Saati:
Kornea Saklama Solusyonu  Lot No:
Ölüm- Kornea  Saklama Zaman Aralığı:
Ölüm  Nedeni:
Tıbbi Hikaye:

 

Oküler Hikaye:

 

Vücudun Fiziksel Görünümü:

 

Uyuşturucu Kullanımına Ait Delil Var mı:
Donörün Hastanede Kalış Süresi:
Donör Solunum Cihazına Bağlı Kaldı mı:
Donör Son 48  Saat İçerisinde Kan Ürünü Aldı mı:                 Kaç Ünite:

Kornea Alım Kontrendikasyonları:
AIDS veya Yüksek Risk Grubu:                         Kuduz:
Lenfoma/ Lösemi:                                                 Reye Sendromu:
Bakteriemi/Septisemi:                                          Aktif Sifiliz:
Konjenital Rubella:                                              Demans:
SSS Hastalığı:                                                        Konjunktivit:
Multifokal Lökoansefalopati:                              İntrensek Göz Hastalığı:
Subakut Sklerozan Panensefalit:                         Enfeksiyöz Sarılık:

Ölüm- Morga Konma Süresi:
Kullandığı İlaçlar:

 

 

Ek-2 DOKU BİLGİ FORMU

 

Göz Bankası No:
Yaş:                                     Cinsiyet:
Ölüm Tarihi/ Saati:
Kornea Alım Tarihi/ Saati:
Ölüm Nedeni:
Tıbbi Hikaye:

 

Oküler Hikaye:

 

Ölüm- Kornea Alım Zaman Aralığı:

                                                 SOL                                                 SAĞ

Saklama Solusyonu:
Lot No:

 

Kornea Değerlendirme:
Epitel:
Stroma:
Desme Membranı:
Hücre Sayısı:

 

HIV Antikoru için ELİSA Testi yapıldı mı ?   Evet            Sonuç:
HBs Ag için ELİSA Testi yapıldı mı ?              Evet            Sonuç:
HCV için ELİSA Testi yaapıldı mı ?                 Evet            Sonuç:
Sifiliz (VDRL) Testi yapıldı mı ?                       Evet            Sonuç:
 

 

Ek- 3 ALICI BİLDİRİM FORMU

 

Alıcı Adı:
Adres:
Yaş:
Cinsiyet:
Operasyon Tarihi:

Opere Olan Göz:  
Sağ                Sol
Afak
Psödoafak
Tanı:
Daha  Önce Keratoplasti:
Yapıldı:
Yapılmadı:

Diğer Göz:
Tanı:
Daha Önce Keratoplasti:
Yapıldı:
Yapılmadı:

Operasyonu yapan:
Doktor:
Kurum:
Teknik:

Greft Büyüklüğü:
Donör:
Alıcı:

Lens Ekstraksiyonu:
Yapılmadı:
ECCE:
ICCE:
FAKO:

GİL İmplantasyonu:
Takılmadı:
Ön Kamara:
Sulkus:
Kapsül İçi:

Vitrektomi:
Yapılmadı:
Ön Vitrektomi:
Pars  Plana:

Sütür Tipi/ Tekniği:

Komplikasyon:

 

Formu Dolduran:

 

Ek- 4   HASTA TALEP  FORMU

 

Tarih:
Talep Yapan Kurum:
Talep Yapan Doktor:
Hasta Adı:
Hasta Vatandaşlık No:
Hasta Yaşı:
Hasta Tanısı:

 

Özel Not: