Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkında Genelge

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkında Genelge

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 28735784/333 10.04.2014
Konu : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
           Uygulamaları

GENELGE
2014/10

İlgi : a) 11.08.2010 tarihli 2010/96 sayılı Genelge
b) 10.11.2010 tarihli 2010/124 sayılı Genelge

Bilindiği üzere, Kurumumuzca, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi kapsamında hizmet satın aldığımız özel sağlık hizmeti sunucularının günlük yapabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının tespitinde uyulması gerekli usul ve esasların neler olduğu hususu ilgi (b) Genelgede açıklanmıştır.

Bu defa Sağlık Uygulama Tebliğinde konuyla ilgili olarak yapılan değişikliklere paralel olarak söz konusu Genelge yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi için günlük en fazla 8 (sekiz) saat üzerinden fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Kuruma fatura edilecektir. Günlük en fazla 8 (sekiz) saat üzerinden Kurumafatura edilebilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması birden fazla SHS’de çalışan hekim için de geçerlidir.

Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi ve bir Fizyoterapist için (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla 8 (sekiz) hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla 12 (on iki) hastanın,

Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi için (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla 32 (otuziki) hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla 64 (altmışdört) hastanı n işlemi Kuruma fatura  edilebilecektir.

Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek olan günlük muayene sayısı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısına dahil değildir.

Bu Genelge 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup; aynı tarih itibariyle de ilgi (a) ve ilgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

DAĞITIM
Gereği İçin :                                          Bilgi İçin :
Merkez ve Taşra Teşkilatına                   Çalışma ve Sosyal Güvenlik
                                                               
Bakanlığına