E-Sevk Uygulaması Hakkında Duyuru

E-Sevk Uygulaması Hakkında Duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 18.01.2013

 DUYURU

E-SEVK UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

 

Hastaların yerleşim yeri dışına, EK-4/A Hasta Sevk Formu kullanılarak yapılan sevklerinin, elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik Kurumumuzca yürütülen E-Sevk uygulamasına ilişkin yazılımların tamamlanarak tüm sağlık hizmeti sunucularının kullanımına açıldığı, bu çerçevede MEDULA E-Sevk Web Servisi Kullanım Kılavuzunun https://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/e_hastane linki altında “E-Sevk Kullanım Kılavuzu” adı ile yayımlandığı, Kurumumuzla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının kendi otomasyonları içerisinde bu web servislerini en geç 17.01.2013 tarihine kadar hazırlamaları gerektiği 21.12.2012 tarihli yazımız ile duyurulmuştur.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, 81 il Valiliğine gönderilen 02.08.2012 tarihli yazıları ile E-Sevk uygulamasının Kurumlarına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması talimatlandırılmıştır.

Bu itibarla bugüne kadar pilot olarak Sinop, Samsun, Çankırı ve Ankara illerindeki bazı hastanelerde uygulanmakta olan E-Sevk işlemlerinin tüm sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda yapılması uygulaması başlatılmıştır. Ancak uygulamada yaşanabilecek teknik sorunlar, hekimlerin sisteme uyum sorunları ve hastane bilgi sistemi yazılımlarında yaşanabilecek muhtemel sorunlar ve benzeri nedenlerle hasta mağduriyetleri oluşmaması için 01.03.2013 tarihine kadar E-Sevk yapılamama sebebi de belirtilmek şartı ile manuel sevkler de kabul edilecektir.

Uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili açıklamalar ekte yer almaktadır.

 Tüm ilgililere duyurulur.

EK: E-Sevk uygulaması hakkında açıklamalar (2 sayfa)

 

 

E-SEVK UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri nedeniyle belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) dışına (ilçeden ile veya ilden başka bir ile) yapılacak olan E-Sevk işlemlerinde uygulamaya geçişte yaşanabilecek olası sıkıntıların önlenmesi için sağlık hizmeti sunucularının aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

 Müstahaklık sorgulaması 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen hastalar ile Sağlık Uygulama Tebliğinde sağlık hizmeti sunucularına müracaat için sevk zinciri tanımlanmış kişilerin sevk işlemlerinde, sisteme entegrasyonu sağlanıncaya kadar önceki uygulamalara devam edilecektir. Bu kişilerin yerleşim yeri dışına yapılan, yol ve gündelik giderlerine esas olacak sevklerinin manuel olarak düzenlenmesine devam edilecektir.

1- Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) sınırları içerisinde hastaların bulundukları yerdeki sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında E-Sevk belgesi istenilmeyecektir. Hastalar önceden olduğu gibi sevk almadan tedavi olabileceklerdir.

2- İlgili hekim tarafından yerleşim yeri (belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı) dışına sevk edilmesi durumunda elektronik sevk çıktısının bir nüshası başhekimlik onayından sonra hastaya verilecektir.

3- Hastaların, sevk işlemi yapıldıktan sonra sevk edildikleri şehirdeki sağlık hizmeti sunucusuna müracaatını 3 (üç) işgünü içerisinde bu belge ile yapmış olması gerekmekte olup, sevk edilen hastane tarafından mutlaka E-Sevk belgesi üzerinde yer alan Sevk Takip No’suna bağlı takip alarak sevk kabul işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

4- Sevk belgesi sevk tarihi dahil 3 (üç) işgünü geçerli olup, süresi içerisinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmemiş ise bu durum belge üzerinde belirtilerek hastaya normal takip alınarak tedavisi sağlanacaktır. Ancak hasta süresi içerisinde müracaat etmediğinden dolayı yol giderine ait masraflarını Kurumumuzdan talep edemeyecektir. 3 (üç) işgünü içinde müracaat edilmediği gerekçesiyle hastalar mağdur edilmeyecektir.

5- Elektronik sevk belgesinin bir örneği ile müracaat ettiği sağlık hizmeti sunucusunda hastanın hastaneye müracaat ve ayrılış tarihi, ayaktan ve/veya yatarak tedavi gördüğü tarihler ile istirahat raporu verilmiş ise bu tarihlerin kaydının elektronik olarak girilmiş olması gerekmektedir.

6- Sevki kabul eden sağlık hizmeti sunucusu tarafından tedavinin bitiminde 5 inci maddede belirtilen bilgi girişlerinin yapılarak, başhekimlik onayından sonra sevk ve varsa rapor çıktısının bir nüshası hastaya verilecektir. Hastalar bu nüshalar ile birlikte İl Müdürlüklerimize müracaat ederek yol ve gündelik gideri talebinde bulunabileceklerdir.

7- Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastalar gerekçeleri belirtilmek kaydıyla yerleşim yeri dışına mutat taşıt dışı araçla (ticari taksi, uçak, ambulans gibi) sevk edilecek ise ayrıca E-Rapor (sağlık kurulu raporu) düzenlenmesi zorunludur.

 8- SUT’un 5.2.1.A-(3) fıkrasında belirtilen acil durumlarda E-Rapor talep edilmeyecek ancak hastanın sevkinin aciliyetinin belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

9- E-Sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca hastanın dönüşü için de mutat taşıt dışı araçla nakli öngörülmüş ise E-Raporun tedaviyi yapan hastane tarafından düzenlenmesi gerekir.(SUT’un 5.2.1.A-(2) fıkrasında belirtilen durumlar hariç)

10- Sevklerin elektronik ortamda yapılamadığı durumlarda EK-4/A Sevk Formu ile hastaların sevk işlemi yapılabilecek ancak sevk belgesi üzerinde sevkin elektronik olarak yapılamama gerekçesi belirtilmiş olacaktır.

11- Hastaların müracaatlarını sevk edildikleri branşa yapmaları zorunlu olup sevk edildikleri ildeki/sağlık hizmeti sunucusundaki ilgili branşa müracaat etmeyerek başka bir branşa müracaat etmiş ise elektronik sevk uygulaması kapsamında kabulünün yapılmaması gerekmektedir. Normal hasta statüsünde işlemleri yürütülecektir.

12- Sağlık Uygulama Tebliğinin 5.2. maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendi ile 5.2.1 maddesinin 5 inci fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılacak sevkler için birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından elektronik sistem alt yapısı bulunmayanlar sistem entegrasyonu sağlanıncaya kadar manuel (EK-4/A Sevk Formu) sevk yapabileceklerdir.

13- Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü basamak sağlık tesisleri gerekli yazılımları tamamlanıncaya kadar elektronik sevk uygulaması kapsamı dışında olup, bu tesislerce yapılacak sevkler manuel (EK-4/A Sevk Formu) olarak düzenlenebilecektir. Ancak teknik donanıma sahip olanlar elektronik olarak da sevk yapabileceklerdir. 

E SEVK HAKKINDA DUYURU ASLI

DUYURUNUN EKİ İÇİN TIKLAYINIZ