Doktor Yetki Tanımlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Doktor Yetki Tanımlama İşlemleri Hakkında Duyuru

 T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


23.07.2013


DUYURU
DOKTOR YETKİ TANIMLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere, sigortalılar adına düzenlenen istirahat raporlarının ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri tarafından elektonik ortamda Kuruma gönderilmesini sağlayan E-Ödenek programı 1.8.2012 tarihindeişletime açılmıştır.

Söz konusu programda hastane yazılım firmaları tarafından gerçekleştirilen ara yüz yazılımlarındankaynaklı sorunların giderilmesi ve işyeri hekimleri ile aile hekimleri tarafından düzenlenen raporlarınelektronik ortamda Kuruma gönderilmesi amacıyla E-Ödenek programının ikinci versiyonunun yazılımıtamamlanarak test ortamında uygulamaya açılmıştır.

Programın çok kısa bir sürede gerçek ortamda uygulamaya  açılması düşünüldüğünden E-Ödenek sistemiiçerisinde yer alan Kurum modülünde “ Yetki İşlemleri” panelinde yer alan “Doktor Yetki Tanımlama” menüsünden sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine bizzat başvuran ya da hastane başhekimlikleri veya sağlık il müdürlükleri tarafından üst yazı ekinde bilgileri ünitelerimize gönderilen hekimlere E-Ödenek ikinci versiyon programında istirahat raporu düzenleyebilmeleri için anılan hekimlere ait “doktor yetki tanımlama formlarının” belirtilen menüden yetki girişlerinin yapılması yönünde talimat yayınlanmış idi. Ancak, söz konusu yetkilerin verilmesiyle ilgili olarak sağlık tesislerinden Genel Müdürlüğümüze ulaşan çok sayıda e-mail ve telefondan konunun yeteri kadar anlaşılamadığı gözlemlenmiştir.

Buna göre, doktor yetki tanımlaması ile ilgili işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

1- “Doktor Yetki Tanımlama Formu” Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri halkla ilişkiler servislerinden veya www.sgk.gov.tr adresinde yer alan duyurular kısmından temin edilebilecektir.
2- Özellikle doktor sayısı çok fazla olan sağlık tesislerince söz konusu formlarda yer alan bilgilerin excel formatında bir dokümana yazılması ve başhekimlerce imza ve mühür ile onaylanarak kağıt ortamında Kurum birimlerimize ibraz edilmesi durumunda yetki tanımlamaları Kurum birimlerince yapılacaktır.
3- Hazırlanan matbu formda yer alan “Sağlık İl Müdürlüğü Adı” alanı doktorun görev yaptığı ilin bilinmesi amacına yönelik olup Sağlık Bakanlığı sağlık il müdürlüklerine bağlılığı ifade etmemektedir.
4- “Sağlık İl Müdürlüğü Onay Tarihi” alanı onay mercii (başhekimlik, sağlık il müdürlüğü, sağlık ilçe müdürlüğü, dekanlık, rektörlük, halk sağlığı müdürlükleri) tarafından doktor yetki tanımlama formunun onaylandığı tarihi ifade eder.
5- “Doktor Tipi” alanı üç bölüme ayrılmış olup “Tesis Kodu Olan “ alanı işaretlendiğinde bu alan doktorungörev yaptığı sağlık tesisinin MEDULA sistemi içerisinde tanımlı olduğunu ve doktor tarafından görevyaptığı sağlık tesisi kodu üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor göndermesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu alan işaretlendiğinde doktorun fiilen görev yaptığı tesisin ili ve tesis adı yazılmalıdır. “Tesis Kodu Olmayan” alanı işaretlendiğinde bu alana kayıt yapılacak doktorların herhangi bir sağlıktesisiyle ilişkisi bulunmadığını (aile hekimi olduğunu) ifade eder. Doktor aile hekimi olup, aynı zamandaanlaşmalı özel bir sağlık tesisinde çalışıyorsa iki ayrı yetki tanımlanması yapılması gerekmektedir. “İşyeri hekimleri” için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce onaylanan İşyeri Hekim Yetki Belgesi’nin bulunması halinde ayrıca Sağlık Bakanlığı sağlık il/ilçe müdürlüklerinden onay aranmayacaktır.
6- E-Ödenek sisteminde rapor düzenleyen hekimlerin MEDULA sisteminde tanımlı yetkilerini Kurum WEB sitesi üzerinden açılacak yeni programda kullanmaları mümkün olamayacağından, özellikle vaka türüne göre rapor yazılması sırasında sorun yaşayan hastanelerin, rapor düzenleyen doktorlarına mutlaka E-Ödenek ikinci versiyon programına ait kullanıcı yetki ve şifresi almaları gerekmektedir.
7- Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerince yetki tanınmış doktorların şifreleri kapalı zarf içerisinde doktorların bağlı bulunduğu başhekimlik, sağlık il müdürlüğü, sağlık ilçe müdürlüğü, dekanlık, rektörlük, halk sağlığı müdürlüklerine üst yazı ekinde gönderilecektir. Yetkililerce doktorlara imza karşılığında tebliğ edilmesi gerekir.
8- Program işletime açıldığında, verilen kullanıcı adı ve şifre ile doktorlarca giriş yapıldığında, programtarafından otomatik olarak şifre değiştirilmesi istenecek olup şifre değişikliğinden sonra rapor yazma sayfasına geçilmesi gerekir.
9- Doktorlar tarafından talep edilen yetkiler, doktorun görev yaptığı sağlık tesisinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından verilecektir.
10- Doktor yetki tanımlama formlarının, sağlık tesisinin başhekimlik olması halinde sadece başhekim tarafından onaylanması, halk sağlığı merkezine bağlı doktorlar için halk sağlığı merkez yetkilisi tarafından onaylanması, toplum sağlığı merkezine bağlı doktorlar için toplum sağlığı merkez yetkilisi, özelhastaneler, tıp merkezleri veya polikliniklerde görev yapan doktorlar için mesul müdür tarafından onaylanması gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

DÖKÜMANIN ASLI İÇİN TIKLAYINIZ.

EK İÇİN TIKLAYINIZ.