Diyaliz Hizmet Bölgeleri Değişikliği

Diyaliz Hizmet Bölgeleri Değişikliği

 Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 2’inci fıkrasında “Diyaliz hizmetlerinin değerlendirilmesi açısından Bakanlıkça iller bir veya birden fazla bölge olarak belirlenerek ilan edilir. Bakanlıkça diyaliz hizmet bölgeleri iki yılda bir Kasım ve Aralık ayında yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirmelerde, bölgelendirme ile ilgili değişiklik önerileri altı ay öncesinden müdürlükten alınır. Değişiklik talepleri Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonu görüşü de alınarak Bakanlıkça değerlendirilir. Bu süre içerisinde il bazında öngörülmeyen ihtiyaç doğması durumunda kurulacak komisyonlar tarafından valilik aracılığı ile Bakanlığa gerekçeleri ile birlikte ihtiyaç bildirilir. Değerlendirme sonucu bölgelendirmede yapılacak değişiklikler Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.” hükmü bulunmaktadır

 

Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında, İl Sağlık Müdürlüklerinden alınan Diyaliz Hizmet Bölge değişiklik taleplerinin Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kastamonu, Kütahya ve Ordu ili Diyaliz Hizmet Bölgelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, konuya ilişkin alınan 26.12.2012 tarih ve 35619 sayılı Makam Onayı ve yapılan değişiklikler neticesinde oluşan yeni Diyaliz Hizmet Bölgeleri listesi ekte ilgililere ilanen duyurulur.

 

Makam Onayı ve Yeni Diyaliz Hizmet Bölgeleri için TIKLAYINIZ