Diyaliz Hastalarının Sistem Kaydı Hakkında 2012/6 Sayılı Genelge

Diyaliz Hastalarının Sistem Kaydı Hakkında 2012/6 Sayılı Genelge

 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından "Ruhsatlı Diyaliz Merkezlerinin Hastalarını Sisteme Kayıt Yapmalarını Sağlayan 2012/6 Sayılı Genelge " yayınlandı. 

                                                                                                        T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI 
Tedavi  Hizmetleri  Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0. 06.140.400 
Konu : Diyaliz Hastaları Hakkında

 

GENELGE
 2012/6

         Bilindiği üzere, diyaliz tedavisi, akut ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalananların hayatını devam ettirmede, böbrek nakline hazırlanmalarında ve gerekli diğer tıbbî durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde diyaliz  hizmetleri ; 18.06.2010  tarih  ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz  Merkezleri  Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmekte olup; bahse konu Yönetmeliğin  Merkezlerin  izlenmesi başlıklı 25 inci maddesinde "...Bakanlık,  merkezlerin  ve hastaların bilgilerini  elektronik  ortamda izleyebileceği  bilgi işlem  sistemlerini  kurabilir. Bu durumda tüm  merkezler  ve hastaların bilgileri bu  sisteme  kaydedilir. İkinci fıkrada belirtilen formlar da bu  sistem  üzerinden takip edilebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; ülke genelinde diyaliz tedavisi gören tüm diyaliz hasta bilgilerini içeren web tabanlı diyaliz kayıt sistemi (DYOB) oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır. Bu sistem, tüm merkezler (özel, kamu, üniversite) tarafından kullanılacak olup; hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamaları ile ilgili olarak merkezlerin gönderdiği formlar mevcut şekilde gönderilmeye devam edilecektir. Mezkûr Yönetmeliğin "merkezlerin denetlenmesi" başlıklı 26 ncı maddesi hükümü kapsamında diyaliz hastalarının diyaliz yeterliliğini değerlendirmek ve tıbbi denetim amacıyla yıllık mortalité oranı, yeni hepatit B ve C bulaş oranları, Kt/V üre değeri veya üre azalma oranı, serum albümin düzeyi, hemoglobin değeri, serum fosfor düzeyi gibi parametrelerin izlenmesi gerekmekte olup bu parametrelerin takip edilebilmesi için hastalara yapılması gereken laboratuvar tetkiklerinin sonuçları ile uzman tabip tarafından yapılan aylık muayene ve değerlendirmeleri sisteme kaydedilecektir. Merkezlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecinde gerektiğinde sistemde tutulan veriler esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. Diyaliz Kayıt Sisteminin (DYOB) kullanılmaya başlanması ile hasta bilgilerinin ayrıca elektronik ortamda Bakanlığımız dışında diğer kurum ve kuruluşlara gönderilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu kapsamda diyaliz merkezleri, hasta kimlik ve diyaliz bilgileri ile programda istenen tüm bilgiler, güncel olarak sisteme kaydedilecektir. İşlemler için il sağlık müdürlükleri yetkilendirilmiş olup, ilde bulunan tüm merkezlere sistemi kullanma yetkisi verebilecektir. Sistemde tutulacak her türlü kişisel bilginin gizliliği esas olup, sisteme giriş yapacak olan kişiler, kaydı bulunan hastaların bilgilerinin amaç dışı kullanımını engelleyecek önlemleri almak, hasta haklarına ve kişisel haklara riayet etmekle yükümlüdür. Sisteme; il sağlık müdürlüğü veya Bakanlıkça verilecek kullanıcı adı ve şifreleri ile https://organ.saglik.gov.tr/tlvob/ adresine girilmek suretiyle ulaşılabilecektir.

15.02.2012 tarihine kadar tüm ruhsatlı diyaliz merkezlerinin, hastalarını sisteme kayıt yapmalarının sağlanması hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.