Danıştay SUT 6.2.33 Maddenin 3. Fıkrasında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

Danıştay SUT 6.2.33 Maddenin 3. Fıkrasında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi

 SGK Tarafından Yayınlanan Duyuru

 
D U Y U R U
Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/9718 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 6/8/2010 tarih ve 27664 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 14 numaralı maddesi ile değişik 6.2.33. maddesinin dava konusu 3. fıkrasındaki “tek göze maksimum 6” kısmının yürütümü durdurulmuştur.
 
01/02/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.
 
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
 
İLGİLİ SUT MADDESİ 
 
6.2.33. Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Kullanılan İlaçların Kullanım İlkeleri
 
3) Ranibizumab ömür boyu tek göze maksimum 6 enjeksiyon olmak üzere; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim 3 ay süreli sağlık kurulu rapora eklenerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.