Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

21 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28948

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi YapılanÖzel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 7/A maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tıp merkezi veya poliklinik bünyesinde açılacak müesseseler 25 inci maddeye göre faaliyet gösterir. Tıbbilaboratuvarlar ise 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncüfıkrasının son cümlesindeki “veya muayenehaneye dönüştürülür” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Poliklinik, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafından müştereken açılır ve işletilir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “muayenehaneler hariç” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel sağlık kuruluşu açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Hasta ve hasta yakınları ile tıp merkezi çalışanları için, tıp merkezinin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge.”

“(3) B tipi tıp merkezlerinde birinci fıkranın (c) bendi hariç diğer bentlerinde öngörülen belgeler aranır. Ayrıca A ve B tipi tıp merkezinin acil ünitesi veya poliklinik önünde acil ve poliklinik hastalarına yönelik, trafiği engellemeyecek şekilde en az üç adet araç bekleme alanı oluşturması zorunludur. Hasta ve hasta yakınlarının araçlarının otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alınarak hizmet sunulur.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “yerleşimi ile 10 uncu maddeye göre belirlenen otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların” ibaresi“yerleşiminin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansör bulunması zorunludur.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının başında yer alan “Sağlık” ibaresi“Muayenehane hariç sağlık” şeklinde ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair zorlayıcı sebeplerden dolayı sağlık kuruluşundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde işleten tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan bir tabibin, o süre boyunca mesul müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Asgari personel sayısının altına düşülmesi veya bina tadilatı durumlarında polikliniklerin en fazla bir yıl,laboratuvar ve müesseselerin ise en fazla altı ay süreyle faaliyetleri askıya alınabilir. Tıp merkezleri bina tadilatıdurumunda en fazla bir yıl süreyle faaliyetlerini askıya alabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık,kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı özel sağlık kuruluşunun faaliyeti Bakanlıkça en fazla iki yıl süreyle askıya alınabilir. Askı süresi sonunda faaliyete geçmeyen tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müessesenin ruhsatnamesi iptal edilir.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ortak tabip veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel sağlık kuruluşları devredilemez. Faaliyette olan özel sağlık kuruluşlarının devri halinde, EK-1/b’deki belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, 13 üncü maddeye göre işlem yapılarak yeni işleten adına ruhsatname düzenlenir.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya ikinci cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında kadrolu olarak çalışan tabip ve diştabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki diğerözel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Tabiplerin kadrolu olarak çalıştığı kuruluştan ayrılmalarıhalinde, tabip planlamasının bozulmaması amacıyla azami üç ay daha kadro dışı geçici olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sürenin sonunda planlama kapsamındaki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmaya başlayamaması halinde düzenlenmiş olan “Çalışma Belgesi” iptal edilir.

(3) Planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarının ruhsatında kayıtlı dallarda kadrolu çalışan uzmanlardan yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunanlar, görev yaptıkları sağlık kuruluşunda kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalıdışındaki uzmanlık dalında kadro dışı geçici çalışabilirler.

(4) Yaş haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşmışolan tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarından 60 yaşını doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

(5)Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunanlar hariç olmak üzere yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, yurtdışından döndükten sonra Türkiye’de çalışmak üzere tercih edecekleri muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında bir kereye mahsus olmak üzere planlamadan istisna tutularak kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadro dışı geçici çalışma hükümleri tabiplere yönelik bir hak olup kuruluşa müktesep kadro hakkı vermez. Müdürlükçe kadro dışı geçici çalışan tabip adına EK-4/a’da yer alan “Çalışma Belgesi”düzenlenir. Kadro dışı geçici çalışma gün ve saatleri, kadrolu çalışılan kuruluşla yapılan sözleşmede açıkça belirtilir. Kadro dışı geçici çalışılan uzmanlık dalları kuruluşun ruhsatına/faaliyet izin belgesine, çalışma şekli de belirtilerek eklenir. Bu uzmanların kuruluştan ayrılması halinde yerine üç ay içinde aynı şekilde çalışacak uzman bulunamaz ise ilgili uzmanlık dalı kuruluşun ruhsatından/faaliyet izin belgesinden çıkarılır. Bu maddenin dördüncü ve on beşinci fıkraları kapsamındaki tabiplerin çalıştığı kuruluştan ayrılıp muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki başka özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynı şekilde çalışmasına izin verilir.”

“Tabip eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla, sağlık kuruluşlarına tıbbî cihaz, tıbbî hizmet birimleri ve alanlar eklenebilir. Cerrahi müdahale birimi ise sadece A ve B tipi tıp merkezlerine eklenebilir.”

“(13) Birleşme talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarıile tıp merkezleri, aynı il sınırları içinde tıp merkezi bünyesinde birleşebilir. Birleşerek taşınmadurumunda ise tıp merkezi A veya B tipi tıp merkezi olarak ruhsatlandırılır. Tıp merkezinin bulunduğu il dışındaki başka bir kuruluşla birleşmesi için Bakanlığa başvurulur. Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleriöncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça birleşmeye izin verilir. Birleşme işlemi iki yıl içerisinde tamamlanır. Ancak tıp merkezlerinde birleşerek taşınma söz konusu ise birleşme işlemi birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askıya alabilir ve Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir. Birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşları tekrar ayrılma talebinde bulunamaz.

(14) A ve B tipi tıp merkezleri bünyesinde, kendi kadrolarında bulunan tabipler ile estetik amaçlı sağlık hizmetlerini sunmak amacıyla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi açma başvuruları tıp merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne yapılır. Müdürlükçe, açılması uygun görülen birim tıp merkezinin faaliyet izin belgesine ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS) işlenir. Estetik biriminde bu Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin dördüncüfıkrasında tanımlanan işlemler yapılabilir.

(15) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun geçici 9 uncu maddesi uyarınca 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla kadro dışı geçici olarak çalışabilir.

(16) A ve B tipi tıp merkezinde kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki özel hastane ile A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-4/a’da yer alan “Çalışma Belgesi” düzenlenir.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen“planlama kapsamındaki merkezlerin devri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “ve/veya estetik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İstisnai tabip çalıştırılması

GEÇİCİ MADDE 12  (1) 31/12/2013 tarihinden önce emekliye ayrılmış ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak kaydıyla tıp merkezinde kadro dışı geçiciçalışabilir. Bu geçici çalışma tabiplere yönelik bir hak olup tıp merkezine müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabiplerin ayrılıp planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda başlamak istemesi halinde de aynı şekilde kadro dışı geçiciçalışmasına izin verilir.

(2) 15/2/2008 tarihinden itibaren planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda herhangi bir süre sigortalı olarakçalıştığını belgeleyen ve 31/12/2013 tarihi itibariyle muayenehane hariç planlamaya tabi hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu olarak çalışmayan tabipler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruda bulunmak koşuluyla bir defaya mahsus planlamaya tabi özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabilir. Bu şekildeçalışma tabiplere yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu şekilde çalışan tabibinçalıştığı sağlık kuruluşundan ayrılarak planlamaya tabi başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde talep 19 uncu madde kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1/a “Sağlık Kuruluşları Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlığı “1- A Ve B Tipi Tıp Merkezlerinde Ruhsatname Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” bölümünün 9 uncu maddesi ile EK-1/d “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler” bölümünün 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 “Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler” kısmının 20 nci satırı ile EK-6/a sayılı “Muayenehane Denetim Formu”nun “1. Bölüm: Faaliyete Esas Bilgiler” kısmının 10 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

20-  a) Sağlık kuruluşu için kullanılan yönlendirme levhaları 30 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?

      

 

 

  b)  Matbu evraklardakilogolar uygun mu?  İlgili genel hükümlere göre Reklam kapsamına girenuygulaması var mı?

 

 

Mesul müdür bir kez uyarılır.

 

 

 

 

 

Mesul müdür üç kez uyarılır.

Bir yıl içinde dördüncü kez yapılması halinde iki gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyetleri durdurulur.

29 uncu maddeye aykırı uygulamaların bir yıl içerisinde ikinci kez yapılması halinde iki gün, üçüncü kez yapılması halinde beş gün, dördüncü kez yapılması halinde yedi gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyetleri durdurulur.

 

 

Bir yıl içinde beşinci kez yapılması halinde beş gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyetleri durdurulur.

 

 

10- Muayenehanedeki matbu evraklar ve tanıtıma yönelikuygulamalar 1219 sayılı Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun mu?**

 

 

Tabip bir kez uyarılır.

Bir yıl içinde ikinci kez yapılması halinde iki gün süreyle muayenehanenin faaliyeti durdurulur

 

Bir yıl içerisinde üçüncü kez yapılması halinde beş gün, dördüncü kez yapılması halinde yedi gün süreyle muayenehanenin faaliyeti durdurulur.

 

 

 

MADDE 18  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 (5. Mükerrer)

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

12-

3/4/2012

28253

13-

27/5/2012

28305

14-

11/7/2013

28704