Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 03.07.2014

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 03.07.2014

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Temmuz 2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Cerrahi müdahale biriminin faaliyet gösterebilmesi için, cerrahi müdahale uygulama izin belgesi alınması zorunludur. Sadece, bu izin belgesinde belirtilen uzmanlık dallarında cerrahi müdahale yapılabilir.

(7) Ameliyathanenin yönetimi, alet ve malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitimlerinin yapılması amacıyla sorumlu cerrahi dallarından bir uzman ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri tesis edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“1) Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde serbest eczane ile 3153 sayılı Kanun kapsamında görüntüleme hizmeti sunan müessese ve laboratuvarlar hariç olmak üzere sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez. Aynı bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde optisyenlik müessesesi ile göz hastalıkları uzmanının mesleğini icra ettiği özel muayenehane ve sağlık kuruluşları faaliyet gösteremez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık kuruluşları, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından düzenli olarak denetlenir. Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı  “Müeyyideler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte fiilin niteliğine göre ilgili diğer mevzuatta belirlenen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “EK-6 ve EK-7/b sayılı denetim formlarına göre yürütülür.” ibaresi “Müdürlük ekipleri tarafından rutin olarak yapılır ve Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Denetim formlarının oluşturulması

GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Müdürlükçe yapılacak denetimlerin sıklığı, denetimlerde görev alacak personelin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak denetim formlarına ilişkin hususlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-8 sayılı Sağlık Kuruluşlarında Uzmanlık Dallarına Göre Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Malzeme ve Donanım Listesi formuna aşağıdaki “Plastik ve Rekonstruktif” kısmı eklenmiştir.

 “

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi

Muayene masası

1 Adet

Nazal spekulum

1 Adet

Mezura

1 Adet

Makas

1 Adet

Portatif ışık kaynağı

1 Adet

Paravan

1 Adet

İlaç dolabı

1 Adet

Pansuman seti

1 Adet

Pansuman arabası

1 Adet

Küçük cerrahi müdahale seti

1 Adet

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinin üçüncü fıkrası, 12/Ç maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 12/D maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 24 üncü maddesinin onuncu ve on birinci fıkraları, 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ile teftiş ve denetim defteri” ibaresi, 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ı) bentleri, 32 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “denetim formunda” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası, 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ekinde bulunan EK-6/a ve EK-7/b sayılı formlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-6 sayılı form başlığıyla birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

12-

3/4/2012

28253

13-

27/5/2012

28305

14-

11/7/2013

28704

15-

21/3/2014

28948

 

 

 

Ek-6 Müeyyide Formu

 

 

 

Konu

Müeyyideler

 

1.Tespit

2. Tespit

3.Tespit

 

1

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat ve faaliyet izin belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

 

2

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen tıbbi işlemlerin sağlık kuruluşunda yapıldığının tespiti halinde,

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilir.

 

 

 

3

Sağlık kuruluşu tarafından hasta mahremiyeti ile hasta bilgilerin gizliliği ilkelerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde

Mesul Müdür uyarılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

 

4

Sağlık kuruluşunda, Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilmeyen tabiplerin uzman olarak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli çalışma izinleri ile hakları olmayan tabiplerin çalıştırıldığının tespiti halinde

Bakanlığın onayı ile Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilir.

 

5

Sağlık kuruluşunda, faaliyet izin belgesinde bulunmayan uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edildiğinin tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

 

6

Sağlık kuruluşunun dışarıya ilaç sattığının ve amacı dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu,  bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

7

Sağlık kuruluşunda, adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeden sağlık meslek mensubunun çalıştırıldığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

8

İlgili mevzuatına göre sağlık kuruluşlarında çalışma izni bulunmayan sağlık meslek mensubu çalıştırıldığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

9

Başkasına ait tabip kaşesi, diğer tabip veya personel tarafından kullanıldığının tespiti halinde

Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

 

10

Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.  Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

11

Yönetmeliğin 12/A, 12/Ç, 12/D maddesi ve 25 inci maddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

 

12

Yönetmeliğin 12/B ve 12/C maddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

13

Mesul Müdür tarafından; Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkralardaki hükümlerden dolayı iki kez uyarılan mesul müdür üçüncüsünde, farklı hükümlerden dolayı bir yıl içinde toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde hiçbir özel hastane veya planlamaya tabi özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük yapamaz.

 

14

Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

15

Genel anestezi ile yapılan cerrahi müdahaleler esnasında cerrahi müdahale biriminde anestezi uzmanı bulunmadığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

 

16

Cerrahi müdahale biriminde bulunması gereken asgari personelin bulunmadığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

 

17

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

18

Yönetmeliğin 21 inci ve 22 ncimaddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

19

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

 

20

Acil sağlık hizmet sunumunda,31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aykırı ilave ücret alındığının tespiti halinde

 Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri tutarında idarî para cezası ile cezalandırılır. Aykırı olarak alınan ücretler ilgiliye iade edilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi tutarında idarî para cezası ile cezalandırılır. Aykırı olarak alınan ücretler ilgiliye iade edilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Aykırı olarak alınan ücretler ilgiliye iade edilir.

 

21

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üç, dört ve altıncı fıkralarına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

22

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık hâlinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

 

23

Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

24

Yönetmeliğin 27 nci ve 28 inci maddelerine aykırılık halinde

Uyarı

Uyarı

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

 

25

Talep halinde sunulan sağlık hizmetlerinin dökümünü ve tutarını gösteren onaylı belge verilmediğinin tespiti halinde

Uyarı

Uyarı

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

 

26

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 

 

27

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde bir ay faaliyeti durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

28

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle faaliyeti durdurulur

Sağlık kuruluşunun yedi gün süreyle faaliyeti durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir ay süreyle durdurulur

 

29

Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

 

30

Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentlerine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on beş gün süreyle durdurulur

 

31

Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun on gün süreyle faaliyeti durdurulur.

 

32

Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddesine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

 

33

Özel izne tâbi hizmet birimlerinin Bakanlıktan izin almaksızın açıldığının ve buralarda hizmet verildiğinin tespiti halinde

Sağlık kuruluşu,  bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun on gün süreyle faaliyeti durdurulur.

 

             

 

Açıklamalar;

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

ç) Aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

d)  (a), (b), (c) ve (ç)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanılır. Ayrıca sağlık kuruluşunun faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama sağlık kuruluşunun girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.

f) Bu ekteki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.

g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir.

ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.”