Aralık 2013'te hastanelerin TİG verisi durumları hakkında duyuru

Aralık 2013'te hastanelerin TİG verisi durumları hakkında duyuru

Bilindiği üzere, başta sağlık finansmanının geri ödeme boyutunda olmak üzere, performans ölçümü, insan kaynakları planlaması, klinik faaliyetle ilişkili sağlık istatistiklerinin oluşturulması, sağlık politikalarının geliştirilmesi, araştırma ve planlamalarda kullanılmak üzere, Bakanlığımızca yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları yürütülmektedir.

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir.  TİG çalışmaları ve verilerin gönderimi hakkında gerekli özenin gösterilmesi hususu bildirilmiştir. Ancak, yapılan analizlerde son çoğu hastanenin eksik veri gönderdiği görülmektedir.
 
Konuyla ilişkili olarak; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin“Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi” başlıklı 47. Madde 1. Fıkrada;

“Bakanlık ve bağlı kuruluşların, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetiningereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.”3. Fıkrada “Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre; Tüm kamu hastaneleri, özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin TİG sistemine zamanında, tam ve doğru veri girişi yapmalarının sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması hususunda hastane yönetimlerinin gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Yapılan analizlerde TİG sistemine gönderilen veriler incelendiğinde bir kısım hastanelerin halen sisteme kayıt olmadığı, bazılarının kayıt olduğu halde veri göndermediği, veri gönderenlerde ise eksik verilerin olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonra hastanelerin yatan hasta veri girme durumları aylık olarakwww.tig.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak olup, hastanelerin aylık yatan hasta sayılarının en az % 90 ını TİG veri sistemine göndermeleri hususunda gerekli tedbirleri almaları hususu rica olunur.

1- Aralık 2013 Kamu Hastanelerinin TİG Verisi Gönderim Durumları

2- Aralık 2013 Üniversite Hastaneleri TİG Verisi Gönderim ve Kayıt Durumları

3- Aralık 2013 Özel Hastanelerin TİG Veri Gönderme ve Sisteme Kayıt Durumları