Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında Genelge

 Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında Genelge

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı     : 25029274-1093/37-283                                                                                                                                                                                                                   …/…/2014

Konu   : Anlaşmasız Sağlık Tesislerince

Düzenlenen İstirahat Raporları İçin

Onay Şartı Aranmaması Hakkında

 

GENELGE

  2014/23

 

 

Bilindiği üzere; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılara verilecek istirahatler” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.”

Hükmüne yer verilmekte iken, bu defa 03/05/2014 tarihli, 28989 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile birinci fıkra; “(1) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı yönetmeliğin 39 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında ise; “Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir.”

İfadesine yer verilmekte iken, yine yapılan değişiklik ile  “Kurumla sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sözleşmesiz” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “1.4- Sağlık hizmet sunucuları” başlıklı bölümünde, 5510 sayılı Kanun gereği Sağlık Bakanlığınca sınıflandırma içinde yer alan ve Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucularında görev yapan istirahat raporu düzenlemeye yetkili hekimlerce veya sağlık kurullarınca, sigortalılar adına düzenlenen istirahat raporlarının herhangi bir resmi sağlık tesisi tarafından onaylanmasına gerek kalmaksızın Kurumca kabul edilerek bu sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin  ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sağlık Uygulama Tebliğinin yukarıda belirtilen 1.4- Sağlık hizmet sunucuları başlığının “1.4.1.B- Birinci basamak özel sağlık kuruluşu” alt başlığında “iş yeri hekimlikleri, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik “ kapsamında açılan özel poliklinikler, “ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları.” birinci basamak özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma istinaden ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşu kapsamında olanlar hariç olmak üzere “

“Muayenehaneler” sağlık hizmet sunucuları arasında belirtilmediğinden, herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadan Özel muayenehanesi olan hekimler tarafından sigortalılara düzenlenen raporlara istinaden sigortalıların istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmeyecektir. Bu nedenle özel muayenehane hekimleri tarafından istirahati uygun görülen sigortalıların sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri halinde yapılacak muayene sonucu, istirahati uygun görülenlere düzenlenen istirahat raporlarına istinaden kurum tarafından iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Sözleşmesiz özel sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenen iş kazası, hastalık ve analık istirahat raporlarının elektronik ortamda E-Ödenek programı üzerinden Kuruma gönderilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla anlaşmasız sağlık hizmet sunucusu hekimlerince sosyal güvenlik il müdürlükleri / sosyal güvenlik merkezlerinden yetki talep edilmesi halinde söz konusu yetkilerin verilmesi gerekmektedir. Raporlar alınan yetki ile E-ödenek programı üzerinden Kuruma gönderebileceği gibi kağıt ortamından da gönderilebilecektir.

Yönetmelik değişiklik tarihi olan 3/5/2014 tarihinden sonra Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenen raporlar E-Ödenek programı üzerinden Kurum kayıtlarına intikal ettirilecektir. Kağıt ortamında düzenlenen raporlar ise, Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği şekilde bir üst yazı ekinde ilgili Kurum birimlerine gönderilecektir.

Sözleşmesiz sağlık tesisi hekimi tarafından Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan matbu Geçici İş Göremezlik Belgesinde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak istirahat raporlarına işlenmesi halinde söz konusu raporlar geçerli sayılacaktır. Hekimlerin kağıt ortamında düzenlemiş olduğu istirahat raporlarına ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi sırasında mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu hekimin yetkilendirilmiş olduğunun, Kurumun ödemeyi gerçekleştiren ünitelerde görevli personelleri tarafından kontrol edilerek, ödeme işleminin sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                 Yadigâr GÖKALP İLHAN

                                                                                                 Kurum Başkanı

 

 

 

…/…/ 2014 Şb Müd.           : E.BAŞBOZKURT

…/…/ 2014 Dai.Bşk.           : O.YÜCE

…/…/ 2014 Kur.Bşk.Yrd.   : C. CEYLAN

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                       Bilgi       :

Merkez ve Taşra Teşkilatına                                      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına