Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi 2013/35 Sayılı Genelge

Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi 2013/35 Sayılı Genelge

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : 25029274-1093/46/285                                                                …/…/2013

Konu   : Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı

              Bildirimi Hk.

 

 

GENELGE

                                                                2013/35

 

 

            Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından analık sigortasından düzenlenenistirahat raporları için onay şartı aranmayacağına dair Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerce 01/10/2013tarihinden önce düzenlenen, ancak henüz ödenmeyen raporlar ile anılan tarihten sonra düzenlenendoğum öncesi ve doğum sonrası sürelere ilişkin analık raporları ve emzirme ödeneği raporlarının,Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimleri tarafından onaylanması şartı aranmayacaktır.

Sözleşmesiz özel sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenen analık raporlarına aitgeçici  göremezlik ödenekleri ikinci bir emre kadar resmi sağlık hizmet sunucu hekimi onayı aranmadanManuel  göremezlik ödeme programı ekranlarından ödenecektir.

Yönetmelik değişiklik tarihinden sonra doğumdan sonraki süreye ait raporlara istinadenödenmesi gereken ödeneklerin MOSİP sistemine aktarılmasından önce Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) ilgili çocuğun doğum tarihi kontrol edilecek ve tespiti halinde ödenek gönderme işlemi yapılacaktır.

Doğum öncesi istirahat raporlarında ise raporun istirahat bitiş tarihinden sonra tek seferdeödenmesi halinde kadın sigortalının raporuna esas çocuk doğum tarihinin kimlik paylaşım sistemindenkontrol edilerek ödenmesi gerekir. Ancak sigortalı tarafından doğum öncesi analık  göremezlik ödeneğinin rapor sona erme tarihi ve doğum tarihinden önce 10’ar günlük ve üzeri kısa süreler için talep edilmesi halinde işverenlerinin çalışmadı bildirimi esas alınarak KPS’nden çocuk doğum tarihi kontroledilmeksizin ödenmesi, fakat parçalar halinde ödenen  doğum öncesi raporun son dilimine ait ödeneğin ödenme aşamasında mutlaka KPS’ den ilgili çocuk doğum tarihinin kontrol edilmesi ve çocuk doğumraporu veya doğum bilgisinin tespit edilmesi halinde ödeme yapılması, aksi taktirde doğum öncesi dönem için ödenen geçici  göremezlik ödenekleri hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanun’un 96 ncı maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca,  5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer verilen meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hususları ile ilgili olarak gelen talimat taleplerinden meslek hastalıkları hastaneleri tarafından düzenlenen istirahat raporları veya meslek hastalığı tespitlerinin akabinde kısa vadeli sigortalar servislerince işverenlerden iş kazası meslek hastalığı bildirim formu ile bildirim talebinde bulunulduğu ve bu durumunda uygulamada sorunlara yol açtığı anlaşılmıştır.

            Bu nedenle, meslek hastalığı tespiti ve işverenler tarafından yapılacak bildirimlere yönelik uygulamalar aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

            Sigortalının başvurduğu sağlık tesisi tarafından, rahatsızlığın mesleki şüpheye dayandırılması ve istirahat raporunun bu yönde düzenlenmesi neticesinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderildikten sonra, meslek hastalığının tespiti için ünitelerimiz, 2013/31 sayılı genelge hükümlerine göre, Kurum Sağlık Kuruluna intikal ettirecektir.

            Kurum Sağlık Kurulu tarafından vakanın meslek hastalığı olduğunun tespit edilmesi halinde, ünitelerimizce işverene İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması yazılı olarak talep edilecek, işveren tarafından bu tebligatın tebliğ edildiği tarih Kanunda yer alan “öğrenildiği gün” olarak kabul edilecek ve 3 iş günü içerisinde bildirimin yapılması gerekecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                             Dr. Mustafa KURUCA

                                                                                                Kurum Başkanı V.