Allogreft ödemeleri hakkında duyuru

Allogreft ödemeleri hakkında duyuru

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

07/02/2014

DUYURU

ALLOGREFT ÖDEMELERİ HAKKINDA

 

Sağlık Bakanlığı tarafından, 27 Ekim 2010 tarih ve27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynıtarihte yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri ileBunlarla İlgili Merkezlerin Kalite  ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” te belirtilen ruhsatlandırma sürecitamamlanana kadar; ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bubankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün gruplarıTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylanmış olan firmalara ait insan dokusu kaynaklıürünlerin (allogreftlerin) bedelleri Kurum mevzuatı veilgili diğer mevzuat doğrultusunda karşılanır. Geriödemelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

(1) Alım tarihi 01.12.2013-31.01.2014 tarihleriarasında bulunan allogreftlerin; Kurumumuz resmiinternet sitesinde yayımlanan 19.12.2013 tarihli“Allogreft Ödemeleri Hakkında” adlı duyuruda belirtilen TİTCK tarafından ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları onaylanan firmalara ait olması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) Alım tarihi 01.02.2014 tarihinden sonra olan allogreftlerin; TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış veaynı zamanda TİTCK tarafından ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarınınadları ve bu bankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları onaylanan firmalara ait olması şartıyla bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) TİTCK tarafından ön başvurusu, tek dağıtıcılık hakları bulunan üretici doku bankalarının adları ve bubankaların tek dağıtıcılık yetkisi verdiği ürün grupları onaylanmış olan firmaların onaylı bulunan ürün grupları dışında yer alan ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Sağlık hizmeti sunucusu fatura ekinde;

a) Amerikan Doku Bankası Derneği (AmericanAssociation Of TissueBanks (AATB)) ve/veya Avrupa Doku Bankası Derneği (EuropeanAssociation Of TissueBanks (EATB)) tarafından verilen belgenin yer alması gerekmektedir.

b) Vericinin uygun bir biçimde tanımlanmış ve bağışlanan materyalin izlenebilirliğinin sağlanması için vericibilgileri ve bağışlanmış doku ve hücrelere ait benzeri olmayan tanımlayıcı kodu ( Donör ID) içeren yapışkan etiketin bir adedinin yer alması gerekmektedir. Yapışkan etiketin üzerinde ürünün;

1) Etiket adı,

2) Üretici doku bankasının adı,

3) Üretim ve son kullanma tarihi,

4) Benzeri olmayan tanımlayıcı kodu (Donör ID),

5) Küresel ürün numarası ( Barkod no) yer almalıdır.

c) Her bir ürün için doku ve/veya hücreden kaynaklı komplikasyonlara ait sağlık hizmeti bedellerinin karşılanacağını gösteren sigorta poliçesinin onaylı bir suretinin yer alması gerekmektedir.

(5) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından, benzeri olmayan tanımlayıcı kodun (Donör ID) MEDULA-Hastaneuygulamasında açılmış olan alana  girilmesi zorunludur.

(6) Dermis yerine geçen allogreftlerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.