Adli makamlarca rapor istenen kişilerden ücret alınır mı?

Adli makamlarca rapor istenen kişilerden ücret alınır mı?

Adli makamlarca gönderilen/sevk edilen, vasi tayini ve kazai rüşt davasından dolayı rapor istenen kişilerden ücret alınır mı? Ücret alınacak ise ücreti kim tarafından karşılanır ve hangi tarife üzerinden fiyatlandırılır?

25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “2.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2-B Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek suretiyle (maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.) sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri (özürlülük raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb.) ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 1’inci maddesinde yer alan, “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, adli makamlarca gönderilen vasi tayini ve kazai rüşt davasından dolayı rapor istenen kişilerin ücretleri, gönderen kurumca ödeneceği belirtilmiş ise ilgili kurumdan, belirtilmemiş ise kişilerden talep edilmesi ve Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden fiyatlandırılması gerekmektedir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı