ACİLE GELEN HASTA BAŞVURUSUNDA UYGULANACAK YOL HARİTASI

ACİLE GELEN HASTA BAŞVURUSUNDA UYGULANACAK YOL HARİTASI

 ACİLE BAŞVURAN HASTA İÇİN ÖNCELİKLE TRİAJ MUAYENESİ YAPILACAK.


Eğer hastada ön hekim muayenesi sonucunda;

1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları, 
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar, 
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar, 
4) Müşahede altına alınan vakalar, 
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, 

İle karşı karşıya kalıyorsanız Acil Provizyonu alınarak 520.020 hizmeti eklenecek sonrasında yapılan bütün işlemler EK 8 ödeme koşullarına göre yapılacaktır. Bu süreçte katılım payı alınmayacak, hastadan herhangi bir ad altında fark ücreti talep edilmeyecektir. 

Eğer hastada 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde tanımlanan Ayaktan başvuran genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar;
1- Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı, 
2- aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü, 
3- genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti, 
4- basit yaralar-küçük sıyrıklar, 
5- dikiş gerektirmeyen basit kesiler, 
6- kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

ile karşı karşıya kalınıyorsa Acil Provizyonu alınarak 520.021 hizmet eklenecektir. 
Ayrıca burada hastaya acil hasta olmadığı belirtilerek, 31.12.2011 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin ekinde bulunan Ek 4C formu imzalatılarak hastanın işlemlerine devam edilecektir.
Ek 4 C hastanın acil olmadığını gösterir, bundan sonraki tedavisine devam edecek ise imzalaması gerektiğini söyleyeceğiniz ve imzalatılması sonrasında Hastane Sınıflandırma Kriterleri sonucunda alması gereken fark ücreti oranında fark ücreti alınabilmeyi sağlayan formdur. Ancak Acil provizyonu ile 520.021 hizmeti kaydedilir ise bundan sonra yapılacak olan hizmetler ayrıca faturalandırılamayacak ( Ek 8 de ki gibi ) muayene paketine dahil edilecektir.
Burada hastanın eczaneye gideceği zaman katılım payı ödeyeceği ileri ki dönemde hastayla hastaneyi karşı karşıya getirmemek için hastaya bilgi verilmesi tavsiye edilir.
NOT : 
1) Yeşil alan muayenesi 21.01.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin içerisinde yer almıştır. Bu nedenle ocak ayı faturalama döneminde 21.01.2012 – 31.01.2012 tarihleri arasındaki acil hasta kayıtlarının yeniden incelenerek yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
21.01.2012 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin de madde 15 de yer alan Acil servisine müracaat eden ve muayeneleri sonucunda acil olmadığı tespit edilen kişilerin tedavi giderleri SUT eki EK-8 Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında yer alan işlem bedeli üzerinden Kurumca karşılanır. Muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için ise SUT’un 4.2.1.B.2- numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde verilen ve Kuruma acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan hizmetlerin Kurumun inceleme birimlerince acil hal kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri ödenmez ayrıca kişilerin ödemesi gereken katılım payı tutarı sağlık hizmet sunucularının alacağından mahsup edilir.” Cezaya maruz kalmamak adına dikkat edilmesi gerekmektedir.

2) 520.021 kodlu yeşil alan muayenesinde oluşacak olan hasta katılım payının eczanelerden tahsil edileceği ancak ilgili hasta payının ilgili dönem örneklendikten sonra eczanelere görüleceği, bu nedenle ilgili dönem içerisinde tedavisi yapılmış hastalara bu durumla ilgili bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.
3) 520.021 kodlu yeşil alan hastalarının kesinlikle hastane içerisinde muayene katılım payı tahsil edilmeyecektir.


*** Bu Bilgiler Tavsiye Niteliğinde Yayınlanmıştır. Kişiler Bu Durum Hakkında Bütün Uygulama Sorumluluğunun Kendileri Ait Olduğunu Peşinen Kabul Ve Taahhüt Eder.

Geri