9 gün kala karar çıktı - TAM GÜNDE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

9 gün kala karar çıktı - TAM GÜNDE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen ve üniversite hocalarının muayenehane açmasını ve muayenehanede çalışmasını yasaklayan iki maddesinin yürürlüğünü durdurdu. Mahkeme, bu kararı almasaydı 18 Nisan'dan itibaren hiçbir üniversite hocası, muayenehane açamayacak, mevcut muayenehaneleri kapatacak veya özel kuruluşlarda çalışamayacaktı.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 ve 18 sayılı maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. 18 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereği, 18 Nisan'dan itibaren mesai saatleri dışında muayenehanelerde veya özel kuruluşlarda çalışamayacaktı. Kanunun 14.maddesi üniversite hastanelerinde; 18.maddesi ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde çalışan öğretim elemanlarının görev saatleri dışındaki serbest çalışma şekillerini düzenliyordu.

CHP, 6 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, 51 maddelik yasanın; 3,6,7,9,11,12,14,17,18,19,20,21,24,29,37,39,46,50 ve 52. maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle  iptalini istemişti.

CHP Mersin Milletvekili Dr.Aytuğ Atıcı, Anayasa Mahkemesi'nin çok önemli bir karar aldığını belirterek, "Yasa gereği, 18 Nisan'dan itibaren üniversite hocalarının muayenehanelerini kapatması; özel hastanelerde çalıştıkları zaman elde ettikleri geliri ise Üniversitenin Döner Sermayesine getirmeleri gerekecekti. Mahkeme, sanırım telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğinden yola çıkarak önce yürütmeyi durdurdu. Daha sonra da esastan görüşecek" dedi.

Atıcı, hükümetin 'reform' dediği bu yasanın, bir 'yıkım' yasası olduğunu ileri sürerek, sağlığın piyasalaştırıldığını, hekim emeğinin ucuzlatılarak halk sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi. Atıcı, bu yasanın dolaylı olarak halk sağlığını tehdit ettiğini, emek sömürüsünün önünü açtığını vurgulayarak, "Ânayasa Mahkemesi çok isabetli bir karar vermiştir" dedi.

MAHKEMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDUĞU İKİ MADDE ŞÖYLE:

MADDE 14 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 64 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

MADDE 18 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32.nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın Gülhane Askeri Tıp Akademisinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığının kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on beş katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyelerine bir önceki yılda personel gideri olarak ödenen toplam tutarın yüzde birini hiçbir şekilde geçemez; ancak Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar Gülhane Askeri Tıp Akademisi döner sermaye bütçesinden karşılanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretim üyesi sayısı, devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla olamaz. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. Sözleşmeler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademi Kurulunun teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır. Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. Bu kişiler dekan; enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü; yönetim kurulu ve kurul üyesi; bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz, bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

 Kaynak : https://www.hurriyet.com.tr/saglik-yasam/26186041.asp

Haber: Aysel Alp