506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 32. MADDESİNİN (B) FIKRASINDA BELİRTİLEN AĞIZ PROTEZLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK YARDIMA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA  DEĞİŞTİRİLEN 32. MADDESİNİN (B) FIKRASINDA BELİRTİLEN  AĞIZ PROTEZLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK  YARDIMA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 18/8/1978 tarihli ve 16381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.