506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 102 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN, YOL PARALARI İLE ZARURİ MASRAF KARŞILIKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA  DEĞİŞTİRİLEN 102 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN, YOL PARALARI İLE  ZARURİ MASRAF KARŞILIKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 102 NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN, YOL PARALARI İLE

ZARURİ MASRAF KARŞILIKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/1978 tarihli ve 16382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.