4/C sigortalılarının hizmet birleştirmeleri hakkında duyuru - 21.08.2014

4/C sigortalılarının hizmet birleştirmeleri hakkında duyuru - 21.08.2014

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 4/C sigortalılarının hizmet birleştirmeleri hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına duyuru yayımlandı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

21/08/2014

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, “ Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”,

Beşinci fıkrası ise, “Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.”, hükmünü amirdir.

Bu hükümler uyarınca, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmakta, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa göreve başlamış olmakla birlikte daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti yada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca sigortalı sayıldıklarından bunlar hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri dolayısıyla 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

24/3/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçmiş hizmeti bulunanların bu hizmetlerinin aynı tarihlere rastlamamak şartıyla bu kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirileceği,

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesi ile de, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, devlet memuru olarak görev yapanların görev yaptıkları kurumlarca 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti yada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri dolayısıyla 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağından, bu durumda olan personelinizin sigortalı hizmetlerine ait prim gün sayılarının ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerinden istenmesi ve bildirilen sigortalı hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18 inci maddesi uyarınca emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilerek Kurumumuzdan herhangi bir teyit beklenmeksizin personelin siciline işlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından, söz konusu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup bu süreler yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda açıklandığı üzere 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kurumunuzda görev yapanların sigortalı hizmetlerinin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünden istenerek haklarında gerekli işlemin yapılması gerekmektedir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

Duyurunun Aslı İçin Tıklayınız.