30 Mayıs – 01 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Merkezi Değerlendirme Yapılacak Kurum Listesi

30 Mayıs – 01 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Merkezi Değerlendirme Yapılacak Kurum Listesi

 T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

 

Sayı: B.10.0.SHG.0.21.00.00/020/7946 23/05/2012

Konu: Merkezi Değerlendirmeler

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

01.03.2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” usul ve esasları çerçevesinde ülkemizde sağlık hizmeti sunan kamu hastaneleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve hastanelerinde (ADSH), Genel Müdürlüğümüzce Hizmet Kalite Standartları değerlendirmelerinin yapılması planlanmaktadır.

 

Bu itibarla;

 

a) Ek-1 sayılı listedeki hastanelerin ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinin Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesinin 28 Mayıs 2012 tarihi ile 25 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,

 

b) Hastaneler ve ADSM'lerde yapılacak değerlendirmelerin Ek-3 sayılı listede belirlenen bölümlerde yapılması,

 

c) Ek-1 sayılı listede yer alan hastaneler ve ADSM’ler dışında kalan hastane, ADSM ve 112 Acil Sağlık İstasyonlarının İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerince değerlendirilmesi,

 

d) Ek-1 sayılı listede yer alan hastaneler ve ADSM’lerden “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 12.maddesinin 4.bendinin a,b,c ve d fıkralarındaki hususlar kapsamında yer alan kurumların isim listesinin İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerince elektronik olarak kalitehks@gmail.com adresine ve resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze en geç 28 Mayıs 2012 tarihine kadar bildirilmesi,

 

e) Ek-2 sayılı listede isimleri yer alan personelin 28 Mayıs 2012 tarihi ile 25 Temmuz 2012 tarihleri arasında değerlendirici olarak görevlendirilmesi, il dışına görevlendirilen personelin 6245 sayılı harcırah kanunu uyarınca yolluk ve yevmiye bedellerinin görevli olduğu kurumun döner sermaye bütçesinden; merkez teşkilatta çalışan personelin yolluk ve yevmiye bedellerinin Genel Müdürlük bütçesinden karşılanması,

 

f) Değerlendirici olarak görevlendirilen personelin, il dışında değerlendirme yapacakları her il için ulaşımlarını kara veya hava yoluyla yapmaları; kara yoluyla yapacakların masraflarının (gidiş-dönüş) görev yaptıkları kurumların döner sermayesinden karşılanması, İl dışında görevlendirilecek değerlendiricilerde ulaşımlarını hava yoluyla sağlayanların havayolu ulaşım giderlerinin (gidiş-dönüş) ise Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı Bütçesinin 15.01.42.00 Kurumsal Kodu, 07.9.9.00 Fonksiyonel 1. Finans, 03.3 Ekonomik kodundan, Sağlık Bakanlığı merkez saymanlık müdürlüğündeki mevcut ödenekten karşılanması,

 

g) Değerlendirilecek kurumların yer aldığı Ek-1 sayılı liste ve değerlendiricilerin yer aldığı Ek-2 sayılı listeye dayanarak hazırlanacak olan değerlendirme takviminin değerlendirme tarihinden en geç bir hafta öncesinde planlanarak ilan edilmesi,

 

h) Değerlendiricilerin il içi görevlendirmelerinde değerlendirme tarihlerinde, il dışı görevlendirmelerinde ise değerlendirme tarihlerinden bir gün öncesi ve bir gün sonrası tarihler de dahil olmak üzere görevlendirilmeleri;

 

i) Değerlendirme yapılacak İllerde, Değerlendirici olarak görevlendirilen personele İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, illerine geliş tarihinden itibaren her türlü konuda destek sağlamak ve oluşabilecek sorunlarla ilgili yardımcı olmak amacıyla irtibat sağlanabilecek bir personelin belirlenmesi ve değerlendiricilerin illerinde bulunduğu süre içerisinde bu kişiler ile sürekli iletişim halinde olmalarının sağlanması,

 

j) Değerlendirici olarak görevlendirilen personele İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gerektiğinde konaklayacakları yer noktasında gerekli yardımın sağlanması,

 

k) Değerlendirici olarak görevlendirilen personelin, hastanelere ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine ulaşımını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri tarafından araç tahsis edilmesi,

 

Hususlarını takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

 

Prof.Dr. İrfan ŞENCAN

Genel Müdür V.

 

 

O L U R

…/…/2012

 

 

Uz. Dr. İsmail DEMİRTAŞ

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

EKLER:

1- Merkezi Değerlendirme Yapılacak Kurum Listesi (11 Sayfa)

2- Değerlendirici Listesi (10 Sayfa)

3- Değerlendirilecek Bölüm Listesi (3 Sayfa)

MAKAM ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

30 Mayıs – 01 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Merkezi Değerlendirme Yapılacak Kurum Listesi