2015 Yılı Performans Programı Hakkında Duyuru

2015 Yılı Performans Programı Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2015 Yılı Performans Programı hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 68421943/60208/4244850 26/08/2014
Konu: 2015 Yılı Performans Programı

……………GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………BAŞKANLIĞINA
……………MÜŞAVİRLİĞİNE
……………DAİRE BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimiz uluslararası standartlar ve AB uygulamaları dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir. Söz konusu bütçeleme anlayışıyla, üst düzey politika belgelerinde yer alan hükümet önceliklerinin idareler düzeyine taşınması, tahsis edilen/kullanılan kamu kaynağı ile elde edilen/edilecek çıktı ve sonuçların ilişkilendirilmesi, harcama önceliğine ve performans bilgisine dayalı bütçe karar mekanizmasının oluşturulması ve böylece plan-program-bütçe bağlantısı güçlendirilerek kamu hizmetlerinin sonuçlarına dayalı bir yönetim ve hesap verebilirlik yaklaşımının uygulanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda stratejik plan, performans programı, bütçeleme, izleme-değerlendirme ve faaliyet raporu unsurlarına dayalı olarak tasarlanan performans esaslı bütçeleme sistemi, Kurumumuzda 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi; "Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." hükmünü amirdir. Ayrıca Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (5) numaralı alt bendinde, "Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar." ifadesine yer verilmiştir. Aynı maddenin (3) numaralı alt bendinde, "Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.", (6) numaralı alt bendinde "Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar."ifadeleri bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, performans esaslı bütçe uygulamasının iyileştirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Performans programları, talep/tahsis edilen kaynaklar dahilinde üretilen ve sunulan hizmetlerin miktar ve kalitesinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin kamu idarelerinin, bütçe karar mekanizmalarına ve kamuoyuna karşı üstlendiği taahhütleri gösteren belge niteliğindedir. Dolayısıyla söz konusu belgelerin, Kurumumuzca yürütülen hizmetlerin; kaynak tahsisine değer özelliklerini, toplum ve paydaşlar için taşıdığı önemi, güncelliğini ve önceliğini açıklayacak nitelikte ve içerikte olması gerekmektedir. Bütçe karar mekanizmaları ve kamuoyu açısından Kurumumuzun iş, işlem ve süreçlerinden ziyade talep edilen kamu kaynağıyla üretecekleri ve sunacakları çıktı ve sonuçlar yani topluma ve paydaşlara ne tür yararlar sağlayacakları önemli ve önceliklidir. Dolayısıyla söz konusu programların, Kurumumuzun yürüttüğü hizmetlerin mevcut durumunu ve talep/tahsis edilen bütçeyle söz konusu hizmetlerin hangi seviyeye getirileceğini, çıktı ve sonuçların geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hedef ve beklentilerini; paydaşların ilgilendiği detaylar itibariyle içermesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, performans hedefleri topluma sunulacak hizmetlere ve sağlayacağı yararlara odaklanılarak, performans göstergeleri ise 10. Kalkınma Planı ve Kurumumuz 2015-2019 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda; birim faaliyetleri, projeler ve yatırım projelerinden 2015 program dönemi için öncelikli, maliyetlendirilebilir ve izleme ve değerlendirmeye elverişli olanların gerek Kurum performansı ve gerekse Genel Müdürlük/Başkanlık/Müstakil Daire Başkanlığı bazında performans hedefleri ve göstergelerinin belirlenmesi çalışmaları başlatılacaktır.

2- Performans programlarının, bütçe taleplerinin harcama önceliğine dayalı olarak değerlendirilmesine ve performans bilgisi temelli bütçe kararlarının alınmasına imkan sağlayacak nitelikte olması beklenmektedir. Bu itibarla, söz konusu belgelerde birimce kullanılan ve talep edilen kamu kaynağı ile elde edilen/edilecek çıktı ve sonuçlar arasındaki ilişkinin güçlü bir şekilde kurulması önem arz etmektedir.

Birimce sunulan hizmetler, çıktılar veya sonuçlar yerine iş, işlem ve süreçlere odaklanılarak belirlenmiş performans hedefleri, kapsamı dar, çok sayıda ve spesifik maliyetleri içeren faaliyetlerin geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu durumda bütçenin önemli bir kısmı, faaliyet maliyetiyle ilişkilendirilememekte ve genel yönetim giderlerine dahil edilmektedir.

Bazen de performans hedefleri çıktı-sonuç odaklı, faaliyetler de çıktı ve hizmetler esas alınarak belirlendiği halde, faaliyetlerin maliyetlendirilmesinde yeterli özen gösterilmemekte, uygulama kolaylığı sağlaması nedeniyle spesifik maliyetler hariç faaliyet maliyetinin önemli bir kısmı, genel yönetim giderlerine dahil edilmektedir. Bu durumda performans programları, belirli bir hedefe ulaşmak için Kurumumuzun ve dolayısıyla kamunun katlandığı maliyetleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye imkan sağlayacak bir belge olmaktan uzaklaşmaktadır.

Bu sebeple, performans hedeflerinin çıktı-sonuç odaklı kapsamda ve ölçmeye, izlemeye, değerlendirmeye, faaliyet belirlemeye ve maliyetlendirmeye elverişli sayıda belirlenmesine özen gösterilecektir. Aynca, faaliyetlerin belirlenmesinde hizmetler ve çıktılar esas alınacak, aynı çıktı ve sonuca yönelik faaliyetler tek bir performans hedefi altında gösterilecektir.

Faaliyet maliyeti ise hizmet ve çıktının idareye/kamuya maliyetiyle ilgili bir değerlendirme yapmaya imkan sağlayacak şekilde hesaplanacaktır. Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetine dahil edilemeyen ancak, kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından idarenin yüklendiği maliyetler ile birden çok faaliyet ve hedefle ilişkili maliyetler, "dolaylı maliyet" olarak değerlendirilecek ve "genel yönetim giderleri" altında gösterilecektir.

Merkez Birimleri faaliyetlerini şu şekilde maliyetlendireceklerdir;

- Kurumumuz 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarında belirlenen faaliyetler, ait oldukları Genel Müdürlük/Başkanlık ileMOSİP sistemi üzerinde eşleştirilmiş olup, bütçe teklif girişleri yapılacağı sırada ilgili tertip kodu ( ekonomik kod) seçilerek görüntülenecektir.

- İlgili tertip kodu seçildiğinde, Genel Müdürlük/Başkanlık bünyesinde yer alan tüm faaliyetler görüntülenecektir. Birimler, görüntülenen faaliyetlere birim tekliflerini dağıtmak suretiyle faaliyetlerini maliyetlendireceklerdir. Ayrıca 13.08.2014 tarih ve 4053200 sayılı Olur ile Kurumumuzun 2015-2017 mali yılları bütçe görüşmeleri Kurumumuzun Üsküdar Eğitim ve Sosyal Tesislerinde yapılacak olup, aynı zamanda performans programına ilişkin hususlar da bütçe görüşmeleri esnasında ele alınacaktır.

2015 Performans Programı tamamlanıncaya kadar çalışmalarda yer alacak, merkez eylem planı hazırlık çalışmalarında ve bütçe teklifleri çalışmalarında görev almış sosyal güvenlik uzmanı, uzman yardımcısı, mali hizmetler uzmanı veya şube müdürü seviyesindeki üç personelin Genel Müdürlük/Müstakil Daire Başkanlığı bazında görevlendirilmesini, görevlendirilen personelin isim ve iletişim bilgilerinin yazı ile Bütçe Daire Başkanlığına, e-posta ile butce@sgk.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

2015 Yıllı Performans Programının çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, kaynak tahsisinde etkinliği, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayacak, her birimin çalışmalarını ve maliyetlerini en doğru ve güvenilir bilgilere dayandırılarak yansıtacak şekilde hazırlanması, hazırlık çalışmalarının en geç bütçe tekliflerinin alınacağı 01.09.2014 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve destek, irtibat kurulması halinde Bütçe Daire Başkanlığı personeli tarafından verilecektir.

Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak tüm birimlerimizde 2015 yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarının başlatılmasını rica ederim.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı