2013 ÖZEL HASTANELERİN İLAVE ÜCRET PUANLANDIRILMASI - Dr Cengiz KONUKSAL

 2013 ÖZEL HASTANELERİN İLAVE ÜCRET PUANLANDIRILMASI

Her yıl geleneksel olduğu üzere 31.12.2012 tarihinde 2013 yılı için Özel Hastanelerin Alabilecekleri İlave Ücret Tavan Oranları açıklanmıştır. Puanlandırma Yönergesinin yayınlandığı 2009 yılından, ilk puanlandırmanın yapıldığı 31.12.2009 yılından beri  yaptığım değerlendirmeler ışığında; 2013 yılı puanlandırması 2012 Temmuz ayında yönergede yapılan radikal değişikliğin izlerini taşımaktadır. Şöyleki kısmi branş anlaşmalı hastaneler dışında büyük bir hastane çoğunluğu (%60), 601-1000 puan aralığında yer alarak %90 tavan ilave ücret alabileceklerdir.

Geçtiğimiz 2012 yılbaşında yaptığım değerlendirmede özellikle Hizmet Kalite Denetimlerinin eş zamanlıı yapılması dolayısı ile 2012 yılı için puan düşüşlerinin önemine değinmiştim. Aşağıdaki tabloda bu puan değişimini net olarak görmekteyiz. Özellikle 601-800 ve 801-1000 puan aralıklarında diğer yıllara oranla ciddi düşüşlerin yaşandığı bir gerçektir.

PUAN ARALIKLARI

2010 Hastane Sayısı

2010 Hastane Yüzde

2011 Hastane Sayısı

2011 Hastane Yüzde

2012 Ocak Hastane Sayısı

2012 Ocak Hastane Yüzdesi

0-200

1

0,27%

4

0,97%

3

0,67%

201-400

34

9,07%

28

6,81%

74

16,55%

401-600

119

31,73%

119

28,95%

140

31,32%

601-800

139

37,07%

150

36,50%

142

31,77%

801-1000

82

21,87%

110

26,76%

88

19,69%

Genel Toplam

375

 

411

 

447

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ilave ücretlerin tavan oranlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile %90 a çekilmesi sonrasında Temmuz 2012 de yaptığı yönerge değişikliği ile 601 ila 1000 puan arasını tek bir grupta toplayarak ilave ücret tavan oranını da %90 olarak belirlemiştir. Yine 201-400 puan aralığında hastane yüzdesinde %16,55 e varan bir artış olduğundan bu grubu 201-300 ve 301-400 puan aralığı şeklinde ayrıştırarak ilave ücret oranlarını (201-300 grubunda %5,54, 301-400 grubunda %11,09 oranında hastane yüzdesi)  %45 ve %60 olarak belirlemiştir.

2012 Temmuz ayında yapılan bu değerlendirme ve ilave ücret oranları ile 2013 yılı için yayınlanan hastane puan aralıkları ve oranları birlikte değerlendirildiğinde ise;

Puan Aralıkları

2012 Temmuz Hastane Sayısı

2012 Temmuz Hastane Yüzdesi

2013 Hastane Hastane Sayısı

2013 Hastane Yüzdesi

0-200

4

0,85%

3

0,64%

201-300

26

5,54%

12

2,54%

301-400

52

11,09%

46

9,75%

401-600

140

29,85%

136

28,81%

601-1000

247

52,67%

275

58,26%

Genel Toplam

469

 

472

 

 

201-300 ve 301-400 puan aralığında yer alan hastane sayılarında azalma olduğu (toplamda %16,63 den %13,23 e), buna karşın 601-1000 puan aralığında yer alan hastane sayısının 247 den 275 e (%5,60 oranında artış)  yükseldiğini görmekteyiz. Başka bir deyişle puan diliminin (601-1000 puan)  %40 ında hastanelerin  %60 ı (275 adet) yer almaktadır.

Bu artışın (28 hastane) nedeni üzerine düşünüldüğünde ise puanların alt başlıkları bilinmediğinden olasılıklar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Bunlar;

1.       Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı politikaları nedeni ile büyüme-kapasite artışına gitmiş, dolayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu na fatura edilen işlemler ve çeşitliliklerinde (Hizmet Dilim Endeksi) artışlar,

2.       Hizmet Kalite Standartları puanlarında yükselme,

3.       Hemşire sayılarında artış (!),

4.       Personel değişiminde  azalma ve prim tahakkuk oranlarında artış

 olabilir.

Ancak kanımca 601-1000 puan aralığının tek bir grupta toplanması 601 puan alan ile 900 ün üzerinde puan alan hastanenin aynı grupta yer alması puanlama mantığına uymayan, puanlamayı önemsizleştiren bir uygulamadır. Yönergeye göre  5 grup yapılmaya çalışılmasına rağmen fiilen 3 grupta (301-400, 401-600 ve 601-1000) puanlama yapıldığı bu 3 grubun yüzde toplamının (tüm hastanelerin %96,8 i) olduğu görülmektedir.

2012 Temmuz Puanlaması ile 2013 Puanlaması karşılaştırıldığında;

2012Temmuz-2013 değişim

Hastane Adeti

Toplamda Yüzdesi

%30 dan%60

1

0,2%

%45 den %60

6

1,2%

%45 den %75

5

1,0%

%60 dan %75

15

3,1%

%60 dan %90

2

0,4%

%75 den %90

35

7,1%

Puan Artışı Toplam Adeti

64

13,0%

     

%45 den %30

2

0,4%

%60 dan %45

2

0,4%

%75 den %45

1

0,2%

%75 den %60

8

1,6%

%90 dan %75

18

3,7%

Puan Azalışı Toplam Adeti

31

6,3%

     

puanlaması değişmeyen

355

72,3%

puanlanmayan

19

3,9%

yeni puanlanan

22

4,5%

Genel Toplam

491

 

 

Temmuz2012-Ocak2013 itibarı ile 19 hastanenin puanlanmaması, buna karşın 22 hastanenin yeni puanlanması eski yazılarımda saptadığım sektörel büyümenin de 2012 son yarısında hız kestiği, sadece 3 hastanenin eklenmesi ile görülmektedir. Puanlanan hastane sayılarına yıllar itibarı ile bakıldığında;

 

 

2010 Puanlanan

2011 Puanlanan

2012 Ocak Puanlanan

2012 Temmuz Puanlanan

2013 Puanlanan

Hastane Sayısı

375

411

447

469

472

Artış Oranı

9,60%

8,80%

4,90%

0,60%

Artış Oranı

 

5,60%

 

 

2010 yılından beri Özel Hastaneler puanlandırılmakta hastalardan alacakları ilave ücret tavanlarını belirlemede kullanılmaktadır. Ancak gelinen noktada hastanelerin %85 inin ilk grupta yer alması (%90 ve %75 ilave ücret grubu), puanlamanın zaman ve emek açısından gereksiz kılmaktadır. Oysa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 73.maddesine dayanarak Sosyal Güvenlik Kurumu; yapılmaya çalışılan bu sınıflamada her kesimin mutabık kalacağı, şeffaf ve tüm sağlık kuruluşlarını (tıp , dal, diyaliz vb., kamu-özel) içine alan,sadece alınabilecek ilave ücretlerle sınırlı kalmayarak 73.maddenin içeriğine uygun olarak “tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilen” hatta sağlık kuruluşlarına SUT tarifelerine göre yapılan ödeme modellerini yine bu madde de yer aldığı şekli ile “sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemek” için radikal değişikliklere gitmelidir.

 

Saygılarımla,

Uz.Dr.Cengiz Konuksal

Ocak-2013

Fatih-İstanbul

M: 0505 2671464