2012 SGK Sözleşmesinde Değişiklik- Zeyilname-2

2012 SGK Sözleşmesinde Değişiklik- Zeyilname-2

 T.C.

SOSYAL   GÜVENLİK   KURUMU  BAŞKANLIĞI
Genel  Sağlık   Sigortası   Genel Müdürlüğü


21.06.2013


DUYURU
ÖZEL  SAĞLIK HİZMETİ  SUNUCULARININ DİKKATİNE


2012 yılı  Sosyal   Güvenlik   Kurumu   Özel   Sağlık Hizmeti  Sunucularından  Sağlık Hizmeti   Satın Alım Sözleşmesinde yapılan  değişikliklere ilişkin hazırlanan ZEYİLNAME-2 duyuru ekinde  yer almaktadır .

Söz konusu Zeyilnamede  yer alan   hükümlerin   geçerli olabilmesi  için,  Kurumumuz   ile   sözleşmesi  bulunan özel   sağlık hizmeti  sunucularının, 15 (onbeş)  iş  günü içinde  Sosyal   Güvenlik İl   Müdürlüklerine müracaat ederek ZEYİLNAME-2’yi imzalamaları gerekmektedir.

Tüm  sağlık hizmeti  sunucularına önemle duyurulur.

EK-1 : Zeyilname-2

ZEYİLNAME-2

2012 YILI  SOSYAL   GÜVENLİK   KURUMU   ÖZEL   SAĞLIK HİZMETİ

SUNUCULARINDAN  SAĞLIK HİZMETİ   SATIN ALIM   SÖZLEŞMESİ

 

1- Sözleşmenin (7.7.3numaralı maddesine “…… yeni   bir   branş  eklenmesi” cümlesinden sonra gelmek üzere “ ve / veya   çıkarılması ” ibaresi eklenmiştir.

2-Sözleşmenin (8.2)  numaralı  maddesinde yer alan  “3 (üç)  iş  günü” ibaresi “5 (beş)  iş  günü” olarak değiştirilmiştir

3-Sözleşmenin (11.1.1 numaralı  maddesinde  yer alan  3.000  TL  olan cezai  şart   tutarı  “ 1.000  TL ,” olarak  değiştirilmiştir .

4-Sözleşmenin (11.1.5 numaralı  maddesinde  yer alan  2.000  TL  olan cezai  şart   tutarı  “ 200  TL ,” olarak  değiştirilmiştir .

5- Sözleşmenin  ( 11 .1.8)  numaralı  maddesi “SHS’lerce hastadan/hasta  yakınından   Kurum   mevzuatına  aykırı şekilde ilave  ücretin   alındığının  tespit edilmesi halinde, ilave  ücret   alınan  her  bir  hasta için fazla  alınan  ilave  ücret bedelinin 10 (on) katı, ancak  Kurum   mevzuatına  aykırı olarak  alınan  ilave  ücret  bedelinin  ilgili  kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın  yarısı ,” şeklinde  yeniden   düzenlenmiştir .

6-Sözleşmenin (1 1. 1.10)  numaralı  maddesi metinden  çıkarılmıştır .

7- Sözleşmenin  ( 11 .1. 11 )  numaralı  maddesi metinden  çıkarılmıştır .

8-Sözleşmenin (11.1.13 ve  ( 11 .1.14)  numaralı  maddelerinde  yer alan  “her  bir ” ifadesi metinden çıkarılmıştır , “…..tespit edilmesi halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı  zamanda  tespit edilen  bir   veya   birden  fazla ” ibaresi eklenmiştir.

9-Sözleşmenin (1 1. 1.15), ( 11 .1.16), ( 11 .1.17)  ve  ( 11 .1.18)   numaralı  maddelerinde  yer alan  fiilleri  gerçekleştiren  SHS’ler hakkında uygulanan cezai  şart   tutarları ;

            “SHS’na cezanın tebliğ edildiği  tarihten  önceki son 1( bir ) yıl içerisinde  Kuruma  MEDULA üzerinden iletilen  toplam tahakkuk  tutarına  göre  hesaplanacak   aylık  ortalama  tutarı ;

·         1 00. 000  TL  (dahil) ye kadar olan  sağlık hizmeti  sunucuları için 2.000  TL ,

·         1 00. 000  TL  - 500.000  TL  (dahil)  arası  olan  sağlık hizmeti  sunucuları için 4.000  TL ,

·         500.000  TL  - 1.000.000  TL  (dahil)  arası  olan  sağlık hizmeti  sunucuları için 6.000  TL ,

·         1.000.000  TL  - 2.000.000  TL  (dahil)  arası  olan  sağlık hizmeti  sunucuları için 8.000  TL ,

·         2.000.000  TL   ve  üzeri olan  sağlık hizmeti  sunucuları için 10.000  TL   tutarından  az olmamak üzere,  işlem  bedellerinin 5 (beş) katı  tutarında , cezai  şart  uygulanır” şeklinde  yeniden düzenlenmiştir .

 

10- Sözleşmenin  ( 11 .2.5)  numaralı  maddesi metinden  çıkarılmıştır .

 

11-Sözleşmenin (11.2.6.) numaralı maddesi “Bu sözleşmenin (7.6.5)  numaralı  maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının, ( 11 .1.12)  numaralı  maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinin; ( 11 .1.13), ( 11 .1.14); ( 11 .1.15), ( 11 .1.16), ( 11 .1.17), ( 11 .1.18)  numaralı  maddelerinde sayılan fiillerin kasıtlı olarak gerçekleştirildiğinin  tespiti halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ  tarihinden  itibaren  bir  yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS  ile  fesih  tarihinden  itibaren 1 ( bir ) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.” Şeklinde  yeniden   düzenlenmiştir .

12- Sözleşmenin  ( 11 .2.7)  numaralı  maddesi metinden  çıkarılmıştır .

13- Sözleşmenin  ( 11 .3.3)  numaralı  maddesi “ Sözleşmenin ( 11 .2.6) maddesinden dolayı feshedilmesi halinde, SHS’nin  yazılı olarak   talepte  bulunması halinde feshin tebliğ  tarihinden  önceki son 1 ( bir ) yıl içerisinde  Kuruma MEDULA üzerinden  iletilen  toplam tahakkuk  tutarına  göre  hesaplanacak   aylık  ortalama  tutar  kadarının Kuruma  peşin olarak  ödemesi  halinde,  ödeme   tarihinden  itibaren SHS  ile  tekrar sözleşme yapılır.” şeklinde yeniden   düzenlenmiştir .

14-  Sözleşmenin  ( 11 .3.6.)  numaralı  maddesinde “ Bir   fatura  döneminde tespit edilen aynı  veya   farklı  her fiil için ayrı ayrı cezai şart uygulanır. Şu kadar ki, sözleşmenin ( 11 .1.12), ( 11 .1.13), ( 11 .1.14), ( 11 .1.15), ( 11 .1.16), ( 11 .1.17), ( 11 .1.18)  numaralı  maddelerinde sayılan fiillere ilişkin öngörülmüş olan cezai şart  tutarları  hariç olmak üzere,  bir   fatura  dönemindeki işlemlerle  ilgili  uygulanacak cezai şart toplamı  ilgili   fatura  döneminden önceki son 1( bir ) yıl içerisinde  Kuruma  MEDULA üzerinden  iletilen  toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak  aylık  ortalama  tutarın  %5’ini geçemez.

Ancak, cezai  şarta / şartlara  konu olan fiilin/fiillerin,  gerçekleştiği   tarihten  sonraki  fatura döneminde/dönemlerinde tespit edilmesi halinde; fatura dönemi dikkate  alınmaksızın  cezai  şartlar  toplanır; cezai şartın / şartların  tebliğ edildiği  tarihten   bir  önceki  fatura  dönemine ilişkin  Kuruma  MEDULA üzerinden  iletilen toplam tahakkuk  tutarının  %20’sini geçmeyecek  şekilde  uygulanır.” şeklinde  düzenleme  yapılmıştır.

15- Sözleşmede geçen, “…son 1( bir ) yıllık  fatura   tutarı  ortalamasının…” ibaresi “son 1( bir ) yıl içerisinde Kuruma  MEDULA üzerinden  iletilen  toplam tahakkuk  tutarına  göre  hesaplanacak   aylık  ortalama  tutarın ” şeklinde  değiştirilmiştir .

 

            Bu zeyilnameyi okudum  ve  aynen uyacağımı kabul  ve   taahhüt  ediyorum.

 

 

Sağlık Hizmeti Sunucusu                                                          Kurum adına yetkili

          adına yetkili                         

İsim                                                                                            İsim

 

İmza                                                                                           İmza

 

Tarih                                                                                           Tarih

…/…2013                                                                                   …/…/2013

 

Faaliyet Adresi