2011/32 Sayılı Genelge ve Diğer İşlemler hakkında genelge

2011/32 Sayılı Genelge ve Diğer İşlemler hakkında genelge

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 51748897/5434 S.K. -16       30/04/2014
Konu: 2011/32 Sayılı Genelge ve Diğer İşlemler.

 

GENELGE
2014/15

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmasına esas olmak üzere, sigortalıları istihdam eden kamu kurumları tarafından, ilgili mevzuat esas alınarak bazı bilgi ve belgelerin tanzim edilmesi ve gönderilmesi zorunluluk arz eden “Emeklilik Belgesi” nin düzenlenmesi hakkındaki açıklamalar “Emeklilik Belgeleri ve Emeklilik İkramiyesi” konulu  24/03/2011 tarihli ve 2011-32 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Bu defa, emeklilik işlemlerinin kısaltılması amacıyla 2011-32 sayılı Genelgede yapılan güncellemeler ile diğer işlemlere ilişkin hususlara yönelik açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Buna göre;

1.  2011/32 sayılı Genelgede yapılan güncellemeler;

1.1. Genelgenin 6 ncı fıkrasının 1 inci maddesinde; “Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafının yapıştırılarak bu fotoğrafın okunaklı bir şekilde mühürlenmesi ve aynı fotoğraftan bir adet dosyasında  tutulmak üzere gönderilmesi, gönderilenfotoğrafın arkasına ad, soyadı, T.C. Kimlik ve emeklilik sicil numaralarının yazılması gerekmektedir.”  şeklinde yapılan açıklama,

Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş birfotoğrafının yapıştırılması gerekmektedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

1.2. Genelgenin 6 ncı fıkrasının 11 inci maddesinde; “Emeklilik Belgesinin aslının gönderilmesi ve belgenin tüm sayfalarının yanı sıra bilgisayardan çıkarılan hizmet belgesinin bulunması halinde bu sayfaların da, kurum mühürü ile okunaklı bir şekilde onaylanması gerekmektedir.” şeklinde yapılan açıklama,

“Emeklilik Belgelerinin aslının gönderilmesi gerekmektedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

1.3. Genelgenin 6 ncı fıkrasının 13 üncü maddesinde yer alan; “İstekle emeklilik talebinde bulunan kamu görevlilerinin görev yaptıkları kurumlar tarafından, aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanacak olan belge ve bilgilerin Kurumumuza (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.” şeklinde yapılan açıklama,

 “İstekle emeklilik talebinde bulunan kamu görevlilerinin görev yaptıkları kurumlar tarafından, aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanacak olan belge ve bilgilerin, alınan emekliye sevk onayı çerçevesinde ilgililerin görevlerinden emeklilik nedeniyle ilişikleri kesildiği tarihten sonraKurumumuza (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

1.4. 24/03/2011 tarihli ve 2011-32 sayılı Genelge eki “EMEKLİLİK BELGESİ” nde yer alan, “Fotoğrafmühürlenecek” ibaresi ile “BELGENİN KULLANIMI” ve “AÇIKLAMALAR” bölümünde yapılan açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Diğer Hususlar;

2.1. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca yapılacak işlemler;

Bilindiği üzere, 6270 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi kapsamında birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için 1475 sayılı İşKanununun 14 üncü maddesi hükmü uygulanmaktadır. Göreve son verilme durumu emeklilik ikramiyesine hak kazandırmamaktadır. Bu nedenle, farklı statülerde hizmet süreleri bulunanlardan görevlerinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılan, ayrıldıktan veya 5434 sayılı Kanun dışında farklı statülerdeçalıştıktan sonra aylık talebinde bulunan kişiler hakkında Kurumları tarafından “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası aldığı yönünde Kurumumuza bildirimde bulunulması halinde memuriyet hizmetlerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

Bu nedenle, emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde yargı kararı olmadan, ilgililerin müracaatları üzerine memurluk hizmet sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmesi gerekenler için, ilgililerin 5434 sayılı Kanuna tabi olarak görev yaptıkları son Kurumlarından, kurumları adına ödenecek olan emeklilik ikramiyesi tutarının tahsili amacıyla istenilen ikramiye sevk onayı ile birlikte “İlgililerin görevlerinden ayrılmaları sonrasında “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası alıp almadığı” konusunun da Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, emekliye sevk onayı gönderilenler hakkında emekli ikramiyesi tahakkuku yapılıp ödenmesi sonrasında Kurumları tarafından “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası aldığı yönünde bildirimde bulunulması halinde, ödenen emekli ikramiyesi tutarının emeklilik onayı veren Kurum tarafından ilgililerden tahsil edilmesi gerekmektedir.  

2.2. Maluliyet İşlemleri;

Bilindiği üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun geçici 2 nci maddesinin son fıkrası, “Bu Kanun ile Kuruma devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bünyesinde daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre görev yapmış olan "Sağlık Kurulu", Kurum Yüksek Sağlık Kurulu oluşturuluncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder.” hükmü uyarınca, Kurum Yüksek Sağlık Kurulu oluşturulduğundan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 7 nci maddesi hükmünün uygulanması ortadan kalkmış ve bu maddeye göre görev yapmış olan Sağlık Kurulunun görevi de sona ermiştir. Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 44 üncü maddesi kapsamında malullük müracaatında bulunanlardan, ayrıca malullük durumlarının Kurumumuz Sağlık Kurulunda görüşülmesi sırasında doktor bulundurma işlemleri sonlandırılmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin, “Kurul, sigortalılar hakkında vazife malullük derecesi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır.“ hükmü uyarınca, Kurum Yüksek Sağlık Kurulu, ilgili veya hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar sonucunda ve talepleri üzerine, görevlendirdiği uzman bir hekimi dinleyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.          

 

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

DAĞITIM       :
Gereği           :                                     Bilgi    :
Merkez ve Taşra Teşkilatına                Çalışma ve Sosyal Güvenlik