2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması hakkında Genelge

2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması hakkında Genelge

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 70809318.010.06.02/ 231    07/03/2014
Konu: 2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

GENELGE
2014/7

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre aylık bağlama işlemlerinin 01/07/2010 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik merkezlerine devredilmesine ilişkin 05/08/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile 01/07/2010 tarihinden önce sözleşme aylığı bağlanmış ya da bu tarihten önce sözleşme aylığı talebinde bulunmuş olan sigortalı ve bunların hak sahiplerinin işlemlerinin Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığınca sonuçlandırılacağı talimatlandırılmıştır.

Vatandaş odaklı bir yaklaşım ile başlatılan yetki devri uygulamasının daha etkin bir hale getirilmesi için sözleşmeye göre aylık bağlama işlemlerinin, 01/07/2010 tarihinden önce ve sonra ayrımı yapılmaksızın sigortalının Türkiye’de son defa sigortalılık süresinin geçtiği ildeki sosyal güvenlik  il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bu itibarla 05/08/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelgenin “A- Yetki Devrinin Kapsamı” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (h) bentlerinde yer alan “01/07/2010 tarihinden” ifadesinden sonra gelmek üzere “önce ve” ifadesi eklenmiş, 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

 

DAĞITIM :
Gereği :                                                      Bilgi :
Merkez ve Taşra Teşkilatına                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına