11/03/2013 TARİHLİ 2013/13 SAYILI DANIŞTAY KARARI KONULU GENELGE İLE İLGİLİ DUYURU 14/03/2013

11/03/2013 TARİHLİ 2013/13 SAYILI DANIŞTAY KARARI KONULU GENELGE İLE  İLGİLİ DUYURU 14/03/2013

 Kurumumuzca SUT’un 4.2.2.B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yönteminde, sağlık hizmeti bedelleri SUT eki EK-9 listesi esas alınarak faturalandırılır.” hükmündeki “SUT eki EK-9 listesi esas alınarak” ibaresinin Danıştay kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin 11/03/2013 tarihli 2013/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak; Sağlık Uygulama Tebliğinin metin kısmında faturalandırmanın EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden yapılacağı belirtilen işlemler hariç olmak üzere, işlem bedellerinin hizmet başına ödeme yöntemi ile karşılanacağı, bildirilmiştir. Buna göre ekli listede (SUT eki EK-9 Listesi Üzerinden Faturalandırılacak İşlemler Listesi) belirtilen işlemler SUT Eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılacak olup, bunların dışında kalan işlemler ise SUT’un “4.2.2.A- Hizmet başına ödeme yöntemi” başlıklı maddesi doğrultusunda faturalandırılacaktır.

Ayrıca söz konusu Genelgede Danıştay Onuncu Dairesinin 2012/1031 E.Sayılı Kararı sehven 2012/1030 olarak yer almıştır.

Bilgilerinizi rica ederim

 

EK: SUT eki EK-9 Listesi Üzerinden Faturalandırılacak İşlemler Listesi (2 sayfa)

  SUT eki EK-9 Listesi Üzerinden Faturalandırılacak İşlemler Listesi
İŞLEM KODU AÇIKLAMA
P552001 Birinci basamak yoğun bakım hastası 
P552002 İkinci basamak yoğun bakım hastası
P552003 Üçüncü basamak yoğun bakım hastası
P552006 Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası
P552007 Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası
P552008 Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası
P610820 ESWT
P617340 Fakoemülsüfikasyon + İOL
P618640 ESWL 1.SEANS
P618641 ESWL 2.SEANS
P618642 ESWL 3.SEANS
P621045 İVF
P621046 Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi
P702520 Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı
P702530 Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans
P702540 Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans’a ek
P702550 Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı
P702560 Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı
P702570 Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi
P702580 Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı
P702590 Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı
P702591 Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi ilk seans
P702679 Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri
P704220 Hemodiyaliz (asetatlı) 
P704230 Hemodiyaliz (bikarbonatlı)
P704233 Ev hemodiyalizi
P704951 Yurt içi kemik iliği bankalarından kemik iliği temini
P704970 Hematopoietik hücre nakli, allojeneik, (Kardeş -akrabadan nakil (HLA tam uyumlu))
P704971 Hematopoietik hücre nakli, allojeneik,  (Akraba Dışından Nakil (HLA tam uyumlu))
P704972 Haploidentik Nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller)
P704973 Kordon kanı nakli
P704980 Hematopoietik hücre nakli, otolog
P800615 Gammaknife
P800616 Cyberknife
P911146 Kadavra donör temini
P915030 Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
P915031 Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
P915032 Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
P915033 Fizik tedavi ve rehabilitasyon
SUT’un “4.5.4.E” maddesinin ikinci fıkrasındaki “Anjiyografi ile aynı seansta perkütan koroner girişim (PTCA ve/veya stent), trombektomi yapılabilir. Bu durumda PTCA ve/veya stent işleminin tamamı, koroner anjiografi işleminin ise % 25’i SUT eki EK-9 Listesi üzerinden faturalandırılır.” hükmü gereğince aşağıdaki işlemlerin birlikte yapılması durumunda EK-9 listesindeki puanlar esas alınacaktır.
P700810 Selektif koroner anjiyografi
P700820 Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortografi
P700830 Selektif sağ-sol koroner anjiyografi +  by-pass kontrolu
P700840 Selektif  koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
P700880 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, (balon, tek damar)
P700890 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için
P700900 Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil
P700910 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar 
P700920 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için
P700921 Perkütan transluminal koroner artere direkt stent  
P700922 Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için