Şanlıurfa-Samsun-Denizli şehir hastaneleri ön yeterlilik ilanları

Şanlıurfa-Samsun-Denizli şehir hastaneleri ön yeterlilik ilanları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından Şanlıurfa-Samsun-Denizli şehir hastaneleri ön yeterlilik ilanları Resmî Gazete'de yayımlandı. 11 EKİM 2014 TARİH 29142 Sayı

 

ARTIRMA , EKSİLTME VE İHALE İLANLARI

ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖNYETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”), Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Projesi, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak“Yönetmelik”) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - Proje Şanlıurfa İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 520 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 600 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 200 yataklı Kalp Damar, 200 yataklı Onkoloji, 100 yataklı Rehabilitasyon ve 80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.700 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın sağlanmasını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 3 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 4 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 29 yıldır.

2 - Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıklarıönyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3 - Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarodası belgesi, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ileönyeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4 - Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri olarak: İsteklilerin (a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 375.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan, özkaynaklar toplamının 140.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan, aktif toplamının 225.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha düşük olmaması, (b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar rasyosunun en az 2,25; özkaynaklar / toplam aktifrasyosunun en az 0,50 ve kısa vadeli banka borçları / özkaynaklar rasyosunun en çok 0,15 olması, (c) son üç yılın gelir çizelgesinde zarar açıklamamış olması, (ç) son üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (d) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 225.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan daha az olmaması biçimindedir. İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini ortaklardan birinin sözkonusu ölçütlerin yarısını tek firma olarak, diğer yarısını ise diğer ortakların toplamı ile (d) fıkrasında belirtilen ölçütleri ortakların toplamda birlikte karşılaması yeterlidir. (b), (c) ve (ç) maddelerini ise ortak girişimdeki her firma sağlamak durumundadır.

5 - Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri isteklilerin önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir.

6 - Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7 - Önyeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8 - Önyeterlik başvuruları 13.11.2014 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu içeriğinde değildir.

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

9001/1-1

 


 

 

SAMSUN SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖNYETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Samsun Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”), Samsun Sağlık Yerleşkesi Projesi, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik”) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - Proje Samsun İli İlkadım İlçesi’nde yapılacaktır. Proje; 400 yataklı Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları, 300 yataklıKardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları ve 200 yataklı Onkoloji Hastanesi olmak üzere toplam 900 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğerekipmanın sağlanmasını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2,5 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27,5 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 28,5 yıldır.

2 - Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıklarıönyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3 - Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarodası belgesi, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ileönyeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4 - Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri olarak: İsteklilerin (a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 375.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan, özkaynaklar toplamının 140.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan, aktif toplamının 225.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha düşük olmaması, (b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar rasyosunun en az 2,25; özkaynaklar / toplam aktifrasyosunun en az 0,50 ve kısa vadeli banka borçları / özkaynaklar rasyosunun en çok 0,15 olması, (c) son üç yılın gelir çizelgesinde zarar açıklamamış olması, (ç) son üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (d) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 225.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan daha az olmaması biçimindedir. İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini ortaklardan birinin sözkonusu ölçütlerin yarısını tek firma olarak, diğer yarısını ise diğer ortakların toplamı ile, (d) fıkrasında belirtilen ölçütleri ortakların toplamda birlikte karşılaması yeterlidir. (b), (c) ve (ç) maddelerini ise ortak girişimdeki her firma sağlamak durumundadır.

5 - Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri isteklilerin önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir.

6 - Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7 - Önyeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8 - Önyeterlik başvuruları 17.11.2014 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu içeriğinde değildir.

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

9002/1-1

 


 

 

DENİZLİ SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖNYETERLİK İLANI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Denizli Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”), Denizli Sağlık Yerleşkesi Projesi, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik”) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - Proje Denizli İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 420 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı KVC Hastanesi, 80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.000 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanı, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ve diğer ekipmanın sağlanmasını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımı, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yapım dönemi 2,5 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27,5 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 28,5 yıldır.

2 - Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıklarıönyeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3 - Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarodası belgesi, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ileönyeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4 - Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri olarak: İsteklilerin (a) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık ortalama cirolarının ya da net satışlarının 375.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan, özkaynaklar toplamının 140.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan, aktif toplamının 225.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha düşük olmaması, (b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son üç yıllık dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar rasyosunun en az 2,25; özkaynaklar / toplam aktifrasyosunun en az 0,50 ve kısa vadeli banka borçları / özkaynaklar rasyosunun en çok 0,15 olması, (c) son üç yılın gelir çizelgesinde zarar açıklamamış olması, (ç) son üç yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (d) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplam 225.000.000 USD (Amerikan doları)’ndan daha az olmaması biçimindedir. İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini ortaklardan birinin sözkonusu ölçütlerin yarısını tek firma olarak, diğer yarısını ise diğer ortakların toplamı ile, (d) fıkrasında belirtilen ölçütleri ortakların toplamda birlikte karşılaması yeterlidir. (b), (c) ve (ç) maddelerini ise ortak girişimdeki her firma sağlamak durumundadır.

5 - Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri isteklilerin önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir.

6 - Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7 - Önyeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004 hesap numarasına 5.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde önyeterlik ihale belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.

8 - Önyeterlik başvuruları 14.11.2014 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu içeriğinde değildir.

Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

9003/1-1