"Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün Yasasını İptali"

"Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün Yasasını İptali"

Anayasa Mahkemesi, aralarında hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan hükümlerin de bulunduğu 650 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin bazı maddelerini iptal etti.

CHP, 650 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Devlet üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren 650 sayılı KHK’nın, iptali istenen 38. maddesi, “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” hükmünü içeriyordu.

ADLİ TATİLE ANAYASA AYARI

İptal edilen düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımdan itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği ve yürürlükleri de durdurulmadığı için bu yıl adli tatil 20 Temmuz’da başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Hükümet verilen süre içinde adli tatille ilgili yeni düzenleme yapabilecek.

27 MADDEYE İPTAL

CHP’nin, 650 sayılı KHK’nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru dün esastan görüşüldü. Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK ile ilgili incelemesini, “KHK hükümlerinin, Yetki Kanunu kapsamında olup olmadığı” ve “Anayasa’ya aykırılık” durumu yönünden inceledi. KHK’nın tümünün iptal istemini reddeden Yüksek Mahkeme 27 maddeyi iptal etti. Heyet, adli tatilin başlangıcını 1 Ağustos’tan 20 Temmuz’a çeken maddelerin de aralarında bulunduğu 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerini Yetki Kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle iptaline karar verdi.

İŞTE İPTAL EDİLEN MADDELER

* Adli tatilin 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar yapılacağına ilişkin, “Barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her yıl 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verir” hükmünü içeren 2. maddesi

* Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu her yıl 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara verir” hükmünü içeren 3. maddesi

* Danıştay’ın karar organları arasına eklenen Başkanlar Kurulu ve Başkanlık Kurulu ibarelerini düzenleyen 4. maddesi

* Danıştay’da görev alacak memurlarla ilgili düzenlemeler içeren 6. Maddesi

* Danıştay Başkanlık Kurulu’nun oluşumu ve görevleriyle ilgili düzenlemeleri içeren 7. ve 8. maddesi

* Danıştay dairelerinin 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara vereceklerine ilişkin 9. maddesi,

* Danıştay Başkanlık Kurulu’nun adının “Başkanlar Kurulu” olarak değiştirilmesine ilişkin 10. maddesi,

* Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin, her yıl 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmaya ara vereceklerine ilişkin 11. maddesi,

* Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimlerinin yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabileceklerine ilişkin 13. maddesi

* Adalet müfettişliğine atanmak için gereken 8 yıl görev yapma şartını 5 yıla indiren 18. maddesi

* Hakim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılmasının esas olacağına ilişkin Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimlerinin Hakimler veSavcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacağına ilişkin 22 maddesi,

* İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun hükümlerinin Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine uygulanmayacağına ilişkin 23. maddesi

* Cezaevi eğitim merkezlerine alınacak personelin hizmet öncesi eğitim süresini 1 yıldan 5 aya indiren 24. maddesi ve hizmet öncesi eğitime alınanların, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacaklarına ilişkin 25. maddesi.

Oya ARMUTÇU
Hürriyet Gazetesi