MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANAN TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE! 26.03.2012

 MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANAN TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE! 26.03.2012

 MEDULA-HASTANE SİSTEMİNİ KULLANAN TÜM SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ DİKKATİNE!

 Bilindiği üzere 29/2/2012 tarih ve 28219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” e istinaden 15/3/2012 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin (MEDULA-hastane sisteminde Kurum bilgisi; yeşil kartlı hasta, S.G.K ve 2022 olanların) sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri, anılan Tebliğin 3.1.1.A. numaralı maddesine göre yürütülecektir.

Bu kapsamda Tebliğ gereği düzenlenmesi gereken sevklerin, MEDULA-Hastane sistemini kullanmakta olan sağlık hizmet sunucuları tarafından sistem üzerinden elektronik olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve uygulama test ortamında açılmış olup söz konusu uygulamanın 2/4/2012 tarihi itibari ile test ortamından alınarak gerçek ortamda uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

2/4/2012 tarihi itibari ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve sağlık hizmeti almaları aşamasında sorun yaşanmaması için uygulamaya ilişkin bilgiler aşağıda yer almakta olup ilgili tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından, kullandıkları HBYS sistemlerinde gerekli düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

 

A. Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Hastaneler

 15/3/2012 tarihi itibari ile duyuruya konu kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinde SUT’un “3.1.1.A-1. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk işlemleri” başlıklı maddesinin;

a) Birinci fıkrasına istinaden, bu kapsamdaki hastaneler tarafından herhangi bir sevk belgesine gerek olmaksızın tedavi işlemleri yapılmaya devam edilecektir.

b) İkinci fıkrasına istinaden, müracaat edilen Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişilerin ilgili yere sevk edilmesi gerekiyorsa;

- Hasta sevk işlemi tamamlanması halinde, faturalama aşamasında Taburcu kodu 12, "Yeşil kartlı sevk ile taburcu" seçilerek hastanın elektronik olarak sevkinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

- Sevk edilme aşamasında, hastanın hangi branşa sevk edildiğinin sisteme girilmesi zorunludur.

B. Üniversiteler ile Belediyelere Bağlı Sağlık Hizmeti Sunucuları

 15/3/2012 tarihi itibari ile duyuruya konu kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinde SUT’un “3.1.1.A-2. Sağlık Bakanlığı dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri” başlıklı maddesinin;

 a) Birinci fıkrasına istinaden, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu tarafından elektronik olarak sevk işlemi yapılmış olan hastanın, MEDULA-Hastane sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasından “yesil kartlı sevkli hasta getir” metodu aracılığı ile sevk bilgisi sorgulanacak ve sevk süresi sona ermemiş kişiler için sistemde görülmekte olan sevk edilen branşa istinaden sistemde görülen takibe bağlı takip alınarak hastanın hasta kabul işlemi yapılacaktır.

 b) İkinci fıkrasına istinaden, hastanın birinci fıkrada belirtilen koşullarda hasta kabul işleminin tamamlanmasından sonra, sevk edilen branş hekimince (konsültasyon istemi hariç) hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusunda diğer branşlarda da muayene veya tedavisinin gerekli görülmesi durumunda; bu kişiye verilecek olan sağlık hizmetlerinin faturalandırılabilmesi için bu hastaların hizmet kayıtlarında tanı işlemleri de dahil olmak üzere tüm işlemlerin yeni eklenmiş olan "G", "Yeşil kartlı hastane içi sevk" özel durumu seçilerek yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

c) Üçüncü fıkrasına istinaden, hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusunca tedavi veya kontrol amaçlı çağrılması durumunda, yeniden sevk alınmasına gerek olmaksızın çağrıya istinaden tedavisi yapılması gereken kişiler için, MEDULA-hastane sisteminde hizmet kayıtların tanı işlemleri de dahil olmak üzere tüm işlemlerin yeni eklenmiş olan "H" "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı " özel durumu seçilerek yapılması gerekmektedir. (Çağrı evrakının bir örneği fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.) Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

 d) Dördüncü fıkrasına istinaden, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, hemodiyaliz tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi gibi belli bir program dahilinde tedavi için sevk edilen hastaların, tedavi süresi içindeki her müracaatında sevk belgesi istenmeyecek olup (ilk sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir) bu kapsamdaki kişilerin tedavilerinin MEDULA-hastane sisteminden faturalandırılabilmesi için;

- Hastane tarafından sevk taramasında belirlenmiş olan takip numarasına bağlı olarak alınmış olan takip numarası üzerinden sağlık hizmeti verilecektir. Ancak, tedavinin tamamlanmamasına rağmen hastane tarafından dönemin sonlandırılması gerekiyor ise;

- Bu hastaların tedavilerinin tamamlanabilmesi için yeni bir takip numarası alınması gerekmekte olup bu takip kapsamında verilecek olan tedavilerin MEDULA-hastane sisteminde hizmet kayıtların tanı işlemleri de dahi olmak üzere tüm işlemlerin yeni eklenmiş olan "I", "Yeşil kart sevkli devam eden tedavi" özel durumu seçilerek yapılması gerekmektedir.

 e) Beşinci fıkrasına istinaden, SUT’un 4.3. numaralı maddesi doğrultusunda Kurumumuza fatura edilmesi gereken sağlık hizmetleri için provizyon tipi olarak “Acil” seçilmesi halinde herhangi bir sevk belgesine gerek olmaksızın gerekli hizmet kayıt ve faturalandırma işlemleri yapılabilecektir. Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

 C. Kurumumuz ile Sözleşmeli Özel Sağlık Hizmet Sunucuları

 15/3/2012 tarihi itibari ile duyuruya konu kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinde SUT’un “3.1.1.A-3. Özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri” başlıklı maddesinin;

 (a) bendine istinaden, resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalara ilişkin, MEDULA-hastane sistemi üzerinden fatura düzenlenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı hastane tarafından sevk edilen takibe bağlı olarak yatan yoğun bakım takibi alınacaktır. Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

 (b) bendine istinaden, radyoterapi tedavisi gereken ve Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar için, sevk edilen takibe bağlı olarak tedavi türü “günübirlik veya yatan” ve tedavi tipi “Onkolojik Tedavi” olan yeni bir bağlı takip alınarak tedavi hizmetlerinin faturalandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

 (c) bendine istinaden, acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalara (fatura ekinde 112 ambulans formunun bir örneği gönderilecektir), herhangi bir sevk belgesi girişine gerek olmaksızın, provizyon tipi “Acil” olan takip alınarak kişilere verilen sağlık hizmetleri MEDULA-Hastane sistemi üzerinden faturalandırılabilecektir. Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

 D) Diğer Hususlar

 (a) Kurumumuzca belirlenen tarihe kadar, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastaneler tarafından duyuruya konu kişilerin sevklerinde, manuel sevk belgesi de düzenlenerek bir nüshasının hastaya verilmesine devam edilecektir.

 (b) Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler tarafından sevk edilmesine rağmen MEDULA-Hastane sistemi üzerinden sevk işlemi yapılmamış (5 iŞ günü geçmesine rağmen) olan hastaların oluşabilecek mağduriyetlerinin engellenebilmesi için; hasta müracaatının yapıldığı Sağlık Bakanlığı dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından manuel sevkli hastaya direkt takip alınabilmesi için MEDULA-hastane sisteminde gerekli düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda belirtilen hastaneler tarafından normal takip alınarak, takibe sevk eden tesis kodu bilgisi girilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda fatura edilen takiplerin tamamı incelenecektir.

(c ) Faturalanmamış takip sevki için MEDULA-Hastane sisteminde hali hazırda kullanılmakta olan sevk bildir metodu kullanılacak olup bu metoda da sevk edilen branş bilgisi eklenecektir. Bu kapsamda sevk edilen takipler diğer hastaneler tarafından bağlı takip almak için kullanılacaktır. Bu sevk yönteminin kullanılması halinde, e-sevk işleminin MEDULA-hastane sisteminde yapılması için fatura kayıt işleminin yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 (d) 15/3/2012 tarihi itibari ile duyuruya konu kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinde SUT’un “3.1.1.A-1. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk işlemleri” başlıklı maddesi kapsamında belirtilmekte olan sevk kurallarına uyulması, hem sevk eden hem de sevki kabul ederek sağlık hizmeti verecek olan sağlık hizmet sunucusunun sorumluluğunda olup, ileride telafisi mümkün olmayacak durumların oluşmaması için yukarıda belirtilen madde kapsamındaki kurallara titizlikle uyulması gerekmektedir.